De Belangenvereniging van bewoners en ondernemers Polstraat en omgeving heeft een convenant gesloten met De Gemeente, de politieregio IJsselland, de instelling voor verslavingszorg “Iriszorg”, de instelling voor maatschappelijke opvang eveneens “Iriszorg”. Alle participanten hebben dit document ondertekend.

 

De Belangenvereniging hecht er zeer aan dat alle uitvoerende participanten de uitvoering van dit convenant serieus nemen. Deze intentie komt ondermeer tot uiting door een periodiek overleg met genoemde participanten. In dit overleg wordt de gang van zaken in de afgelopen periode besproken. De telefonische meldingen die bij klachtentelefoon zijn binnen gekomen worden naar de aard en de mate van overlast besproken. Maar ook de observaties en klachten die het bestuur van de Belangenvereniging zelf heeft gedaan respectievelijk bij hen ter ore zijn gekomen worden op hun inhoud doorgenomen. Het bestuur streeft daarbij een zero-beleid na. Gebleken is dat wanneer men de cliëntverslaafden een vinger geeft zij de hele hand nemen. 

 

Hieronder treft de geïnteresseerde lezer de integrale versie aan van de meest recente versie van het hierboven genoemde convenant.

 

 

 

Integrale versie convenant.

 

Definitieve versie 8 juli 2005

 

 

Aangevuld convenant integrale 24-uurs voorziening dak- en thuisloze verslaafden, locatie Polstraat 8-10

 

Sinds 1992 is aan de Brink 40 te Deventer TACTUS, instelling voor verslavingszorg gevestigd.

In dit centrum zijn een aantal voorzieningen gehuisvest voor de doelgroep drugs- en alcoholverslaafden.

 

Arcuris maatschappelijke Opvang is sinds 1985 in Deventer actief. Arcuris biedt opvang en woonbegeleiding aan dak- en thuislozen.

 

Op de locatie Polstraat 8-10 bevindt zich de integrale voorziening waar Arcuris, instelling voor maatschappelijke opvang en Tactus, instelling voor verslavingszorg gezamenlijk 24-uurs opvang verzorgen. Belangrijke doelstelling van de voorziening is het aanbieden van goede, laagdrempelige opvang en zorg en het beperken en zonodig bestrijden van overlast veroorzaakt door de doelgroep. De dagopvang (Tactus) is gevestigd in Polstraat 10 en de nachtopvang (Arcuris) wordt gevestigd in Polstraat 8. Beide voorzieningen maken gebruik van de gezamenlijke ingang op de Polstraat 10.

 

Om ervoor te zorgen dat de overlast voor de omgeving tot een minimum wordt beperkt en de opvangvoorziening zo goed mogelijk kan functioneren, onderschrijven de betrokken partijen vanuit hun maatschappelijke c.q. bestuurlijke verantwoordelijkheid dat een gezamenlijke inspanning vereist is. Een en ander is vastgelegd in een convenant, opgesteld door de gemeente in nauw overleg met omwonenden, ondernemers, Arcuris, TACTUS en de politie.

 

Dit convenant ligt thans voor u. Alle ondergetekenden erkennen het belang van het convenant en de daarin vastgestelde afspraken en zijn bereid om in lijn hiermee met elkaar overleg te voeren.

 

 

Doel convenant en convenantoverleg

Het convenantoverleg is bedoeld om, conform het huishoudelijke reglement, in nauwe samenspraak tussen alle participanten ervoor zorg te dragen dat de voorziening goed functioneert en eventuele overlast veroorzaakt door gebruikers van de voorzieningen gevestigd aan de Polstraat 8-10 voorkomen en zonodig bestreden wordt.

 

Onder overlast wordt onder meer verstaan:

-                      diefstal, inbraak, beroving;

-                      dealen en helen;

-                      openbaar gebruik van alcoholische dranken en/of harddrugs;

-                      geluidsoverlast;

-                      rondslingerende spuiten;

-                      provocatie, intimidatie en agressief gedrag;

-                      vechtpartijen, ruzies;

-                      wildplassen;

-                      blokkeren openbare weg;

-                      prostitutie;

-                      samenscholing;

-                      slapen in portieken.

 

 

De participanten

 

1.            De gemeente Deventer is vertegenwoordigd door de heer J. van Lidth de Jeude en de heer J.J.T. Fleskes, hierna te noemen “de Gemeente”.

 

2.            De politieregio IJsselland, district Zuid is vertegenwoordigd door de heer L. Nieuwerth, districtchef IJsselland, hierna te noemen “de Politie”.

 

3.            TACTUS, instelling voor verslavingszorg is vertegenwoordigd door de heer R.J.Th. Rutten, bestuurslid, hierna te noemen “TACTUS”.

 

4.            Arcuris Maatschappelijke Opvang is vertegenwoordigd door de heer  W.J. Foppen, voorzitter raad van bestuur, hierna te noemen  Arcuris”.

 

5.            Bewoners en ondernemers rondom Polstraat 8-10 zijn vertegenwoordigd door de volgende leden van de Belangenvereniging van bewoners en ondernemers Polstraat e.o. Deventer, hierna te noemen ”de belangenvereniging”(mutatie 15-02-2014):

-                      Dhr. Harmen Oostra(voorzitter)

-                      Dhr. Nieck Eppink

-                      Dhr. Gerard Freijzer

-                      Dhr. Gerard Westhoff

 

 

Geldigheidsduur

 

Alle in dit convenant opgenomen afspraken hebben een onbeperkte geldigheidsduur. Een jaar na het in gebruik nemen van de voorziening wordt het convenant en het overleg geëvalueerd en zal op basis van de ervaringen vastgesteld worden of - en zo ja: op welke punten - het convenant aangepast dan wel uitgebreid zal worden. Voor eventuele aanpassingen geldt dat alle participanten zich moeten kunnen vinden in de voorgestelde veranderingen.

 

 

Afspraken

 

A. Overleg en communicatie

 

Overleg

 

1.       Het convenantoverleg fungeert als overlegorgaan om overlastervaringen/ klachten in te brengen, acties en reacties te bespreken. Teneinde de vertegenwoordiging binnen het convenantoverleg te kunnen garanderen zorgt elke participant voor continuïteit in de afvaardiging.

 

2.       Het convenantoverleg wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de gemeente. De gemeente draagt tevens zorg voor de verslaglegging.

 

3.       Het convenantoverleg is in principe het enige overleg waarin overlast t.a.v. de locatie Polstraat 8-10 met de gemeente wordt besproken.

 

4.       Overleg vindt plaats op basis van het als bijlage toegevoegde huishoudelijk reglement.

 

5.       Dit convenant wordt na een jaar met alle ondergetekende partijen geëvalueerd. Het evaluatie-overleg wordt voorgezeten door gemeente Deventer, in de persoon van de betrokken wethouder.

 

Communicatie

 

6.       Overlastervaringen en daarop volgende acties en reacties, die in het overleg besproken worden, zullen na elk overleg teruggekoppeld worden aan de wijkambtenaar van wijk 1, die verantwoordelijk is voor de wijkaanpak.

 

7.            Eens per jaar worden de in het overleg besproken overlastervaringen en de daarop volgende acties en reacties op de agenda van de raads(commissie)vergadering geplaatst.

 

8.            Het convenantoverleg stelt vast op welke wijze hetgeen is besproken in het overleg naar buiten wordt gebracht.

 

B. De integrale voorziening

 

De integrale voorziening bestaat uit:

-            een huiskamer;

-            gebruikersruimten voor harddruggebruik; te weten een rook-/ snuifruimte en een ruimte voor intraveneus gebruik (spuitruimte);

-            een gedoogruimte voor alcoholgebruikers; alcoholische dranken dienen door de bezoekers zelf te worden meegenomen;

-            een buitenruimte/ terras;

-            methadonverstrekking (alleen voor de pasjeshouders van de voorziening);

-            ruimte waarin en/of van waaruit laagdrempelige dagbestedingsactiviteiten plaatsvinden.

-            een nachtopvang

 

De voorziening is kleinschalig van opzet. Bezoekers dienen bij Arcuris en /of TACTUS geregistreerd te zijn. Het geschatte aantal gebruikers dat, variërend van dagelijks tot enkele dagen per maand, van de voorzieningen gebruik zal maken is circa 70. Dagelijks zullen naar verwachting 15-40 personen de opvangvoorziening bezoeken.

 

 

1.            TACTUS is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de dagopvang/gebruikersruimte en Arcuris is verantwoordelijk voor de nachtopvang. Zowel TACTUS als Arcuris zijn beiden  verantwoordelijk voor de overdracht van bezoekers / onderlinge afstemming van de opvang.

 

2.            De integrale voorziening is er ten behoeve van bij Arcuris en TACTUS geregistreerde Deventer dak- en thuisloze verslaafden. De voorzieningen zullen niet voor andere doeleinden en/of doelgroepen gebruikt worden.

 

3.            Slechts bezoekers die een intake bij TACTUS of Arcuris hebben doorlopen, zich akkoord hebben verklaard met de huisregels en geregistreerd zijn, krijgen een pasje en hebben daarmee toegang tot de voorzieningen. Bij openstelling van de voorzieningen bedraagt het aantal uit te reiken pasjes 70. De nachtopvang omvat 15 bedden. Bijstelling van het aantal bedden is slechts mogelijk na bespreking daarvan in het convenantoverleg.

 

4.            Het bezoek aan de voorziening door de doelgroep mag niet leiden tot overlast voor omwonenden, ondernemers, winkelend publiek en de bezoekers van de dansschool.

 

5.            In totaal mogen er, met uitzondering van speciale gelegenheden en/ of feestdagen, op enig moment niet meer dan 40 personen tegelijkertijd gebruik maken van de dagopvang/gebruikersruimte. Deze bepaling is opgenomen in de huisregels.

Bezoekers van de nachtopvang worden toegelaten tot uiterlijk 21.00 uur. Stapsgewijs zal de tijd worden vervroegd naar 19.00 uur.

 

6.            Bovengenoemde aantallen vormen expliciet aandachtspunt van de te houden evaluatie. Mochten bovengenoemde aantallen (70 uit te reiken pasjes en maximaal 40 bezoekers op enig moment) vanuit een zorg- dan wel openbare orde perspectief niet voldoen dan zullen de aantallen onderwerp vormen van gesprek in het convenantoverleg.

 

7.            Methadon wordt alleen verstrekt aan de doelgroep die gebruik mag maken van de voorziening en dus voldoet aan hetgeen staat omschreven onder artikel B 3.

 

8.            De opvangvoorziening is voor de (geregistreerde) bezoekers 7 dagen per week geopend van 09.30 –16.30 uur (dagopvang/gebruikersruimte) en van 16.30 – 09.30 uur  (nachtopvang).

 

9.            TACTUS en omwonenden en ondernemers zullen zich over en weer verhouden volgens de spelregels van goede buren. In de de directe omgeving rond de voorziening zal TACTUS bezoekers aanspreken op eventueel wangedrag en overlast. Onder de directe omgeving wordt verstaan: Polstraat (tot aan nummer 38), St. Jansstraat, Manhuissteeg, Burseplein en Grote Kerkhof (kant toegang Polstraat)eg, Burseplein en Grote Kerkhof (deel  van de voorziening, mits in bezit van een pasje en voorzover het in artikel 3 .

 

10.          TACTUS is dagelijks, een half uur voordat de voorziening open gaat en een half uur nadat de voorziening sluit, dus van 09.00 – 17.00 uur, bereikbaar via het telefoonnummer: 0570 –691.899. De deelnemers aan het convenantoverleg hebben de beschikking over het directe mobiele telefoonnummer van de TACTUS-medewerker zorg, veiligheid en toezicht in geval van spoed. Voor de nachtopvang is Arcuris bereikbaar op het mobiele telefoonnummer 06-23835755. Arcuris is 15 minuten voor openingstijd en 15 minuten na sluitingstijd op het betreffende telefoonnummer te bereiken.

 

11.          Klachten over overlast die niet strafbaar zijn moeten door bewoners en ondernemers aan TACTUS en Arcuris worden gemeld. Van deze meldingen houden TACTUS en Arcuris een klachtenregistratie bij. In deze registratie wordt in ieder geval opgenomen:

-   datum en tijdstip en de naam van de melder;

-   de aard van de overlast;

-   de ondernomen actie door TACTUS of Arcuris;

-   (eventuele) vervolgafspraken met de melder;

-   terugkoppeling naar de melder.

Dit overzicht wordt – geanonimiseerd -  besproken in het reguliere overleg met omwonenden.

 

12.          Ten behoeve van het melden van klachten is het aparte telefoonnummer 0800-7678264 in het leven geroepen. Dit kan tevens worden gebruikt indien men in de omgeving van de opvang overlast ervaart van verslaafden of dealers van de voorziening aan de Polstraat. Dit telefoonnummer is op speciaal verzoek van de belangenvereniging tot stand gekomen.

 

13.          Tijdens de openstelling van de dagopvang/gebruikersruimte is TACTUS verantwoordelijk Tenminste een maand voor openstelling van de voorziening ligt er een door TACTUS in nauw overleg met de gemeente en de politie opgesteld en geaccordeerd plan, inclusief huisregels en sanctiebeleid met betrekking tot ontoelaatbaar, regelovertredend gedrag.

 

14.          Tijdens de openstelling van de nachtopvang is Arcuris verantwoordelijk voor de interne organisatie en handhaving van de huisregels in het pand aan de Polstraat 8-10. Arcuris stelt de huisregels en sanctiebeleid vast met betrekking tot ontoelaatbaar, regelovertredend gedrag. Dit is opgesteld in nauw overleg met gemeente en politie en is ter kennisname aangeboden tijdens het Convenantoverleg.

 

15.          Voor bepaalde overtredingen van de huisregels door de bezoekers, zoals agressief gedrag, zullen door TACTUS en Arcuris als sanctie directe uitzetting en/ of intrekking van het pasje worden toegepast.

 

16.          De buitenruimte is in principe het hele jaar open. De openstelling van de buitenruimte/ het terras kent de volgende voorwaarden:

-            Het terras gaat pas open op het moment dat aan alle fysieke en organisatorische
         randvoorwaarden om (geluid)overlast te minimaliseren is voldaan;

-            Het terras mag uitsluitend worden gebruikt om een kop koffie te drinken, een sigaret te roken of (voor de alcoholgebruikers) één blikje bier te drinken; in de buitenruimte is het gebruik van soft- en harddrugs en/ of methadon niet toegestaan;

-            In alle gevallen mag het gebruik van de buitenruimte niet leiden tot (geluids)overlast.

-            Voor de nachtopvang geldt heel nadrukkelijk dat er geen alcohol en of soft- en harddrugs en/of methadon gebuikt mogen worden tijdens het gebruik van de buitenruimte. Dit geldt ook voor de binnenruimte.

      

17.          Mocht het gebruik van de buitenruimte leiden tot (geluids)overlast dan zullen Arcuris en TACTUS in overleg met de omwonenden vaststellen welke maatregelen worden genomen. Mochten deze maatregelen niet resulteren in een vermindering van de (geluids)overlast, dan zal het terras door TACTUS en Arcuris tijdelijk worden gesloten. Het terras mag vervolgens pas weer open nadat passende maatregelen zijn genomen.

 

18.          Langdurige sluiting van de buitenruimte/ het terras vindt plaats als blijkt dat, na enkele malen tijdelijke sluiting in korte tijd, geen effectieve maatregelen kunnen worden genomen om de structurele, dus blijvende overlast, tegen te gaan.

        

Toekomstige aandachtspunten

        

19.        De gemeente verplicht zich zo snel als mogelijk een onderzoek te starten om de continuïteit van de nachtopvang te garanderen er hierbij van uitgaande, dat de openstelling van de nachtopvang na 1 januari 2006 structureel kan worden geregeld.

 

20.        De gemeente zal in nauw overleg met TACTUS zich actief inzetten om voor verslaafden uit Deventer de mogelijkheid te creëren om op gecontroleerde wijze heroïne verstrekt te krijgen.

 

 

C. Veiligheid

 

De gemeente Deventer heeft samen met de politie de taak om de veiligheid van de Deventer bevolking te waarborgen. Als de openbare orde wordt verstoord, de veiligheid van burgers in het geding komt en/ of de leefbaarheid een onacceptabel niveau bereikt, dient te worden opgetreden.

De volgende maatregelen zijn er op gericht verwervingscriminaliteit en eventuele overlast in de openbare ruimte beheersbaar te maken en te reguleren:

-                      Een goed en effectief overlast meldsysteem ten behoeve van burgers (zie B en C);

-                      Aanpassingen en/ of ingrepen in de fysieke omgeving van de voorziening (zie D);

-                      Schoonmaken en –houden van de omgeving (zie D);

-                      Toepassing en aanscherping/ aanvulling Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) om structurele overlast en verwervingscriminaliteit beter aan te kunnen pakken (zie C);

-                      Gerichte inzet van de Politie en de afdeling Stadstoezicht van de gemeente (vaste contactpersonen, regelmatige surveillance en dergelijke) en goede bereikbaarheid van politie en stadstoezicht bij calamiteiten (zie C);

-                      Harde, gerichte aanpak van notoire overlastplegers en veelplegers van verwervingscriminaliteit (zie C).

 

Bereikbaarheid en beschikbaarheid politie

 

1.     De Politie heeft een functionaris aangewezen die als contactpersoon voor omwonenden fungeert. Deze functionaris neemt ook deel aan het overleg met omwonenden zoals omschreven in artikel A 1 t/m 5. De politie regelt een adequate vervanging bij verlof, ziekte, etc. en deze is bij de omwonenden bekend.

 

2.     Voor ernstige gebeurtenissen waarbij politie en eventuele andere hulpdiensten moeten worden ingezet, moet 1-1-2 worden gebeld. De politie is te allen tijde binnen 15 minuten aanwezig, behoudens uitzonderlijke situaties.

 

3.     Niet acute situaties waarbij sprake is van strafbare feiten moeten via het reguliere 0900 nummer worden aangemeld. De politie te Deventer zal de meldkamer te Zwolle (waar deze telefoontjes binnenkomen) instructies geven om bij de afhandeling en doorverwijzing extra zorgvuldigheid en snelheid te betrachten. Bij reguliere meldingen via het 0900 nummer garandeert de politie dat zij binnen 24 uren na de melding contact opneemt met de beller.

 

4.     De Politie houdt een register bij van alle ingediende klachten met betrekking tot Polstraat 8-10. In dit register wordt in ieder geval opgenomen:

-              datum en tijdstip en de naam van de melder;

-              de aard van de overlast;

-              de ondernomen actie door de politie;

-              (eventuele) vervolgafspraak met de melder;

-              terugkoppeling naar de melder.

Dit overzicht wordt – geanonimiseerd – besproken in het reguliere overleg met omwonenden.

 

5.     De Politie draagt samen met TACTUS en Arcuris zorg voor een goede afstemming in de werkwijze wat betreft de afhandeling van klachten/ meldingen, de registratie van klachten/ meldingen en de administratieve organisatie hiervan.

 

6.     Door de Politie zijn twee functionarissen aangewezen die de contacten met de gebruikers onderhouden en te allen tijde toegang hebben tot de opvangvoorziening.

 

7.     De in punt C6 genoemde functionarissen zullen de opvangvoorzieningen zo vaak als nodig is, en gedurende de eerste maanden dat de voorziening is opengesteld is tenminste een maal per week, bezoeken.

 

8.     De Politie surveilleert dagelijks in het openbare gebied omgeven door Grote Kerkhof, Grote Poot, Assenstraat, Polstraat, Melksterstraat, Welle, Achter de Muren Duimpoort, Grote Kerkhof.

 

9.     Met de Politie kan voor vragen, klachten en dergelijke een afspraak op het politiebureau worden gemaakt. Daartoe kan het beste per e-mail contact opgenomen worden met Berto Nijland (berto.nijland@ijsseland.politie.nl).

 

10.  Medewerkers van de afdeling stadstoezicht van de gemeente houden minimaal twee maal per dag toezicht in het openbare gebied rond de opvang. Zij spreken mensen, waar onder de doelgroep, aan op hun gedrag, houden contact onder het motto kennen en gekend worden. De gemeente heeft iemand vanuit de afdeling stadstoezicht als contactpersoon aangewezen. Ook deze persoon neemt deel aan het overleg met omwonenden (zoals omschreven in artikel A 1 t/m 5). De gemeente garandeert een goede vervanging bij ziekte, verlof etc. Ook de vervangingsregeling is bij omwonenden bekend.

 

Overtredingen

 

11.  Strafrechtelijke overtredingen of overtredingen zoals omschreven in de APV worden niet geaccepteerd. Bij:

-        diefstal, inbraak, beroving;

-        dealen en helen;

-              openbaar gebruik van alcoholische dranken en harddrugs;

-              geluidsoverlast;

-              provocatie, intimidatie, agressief gedrag;

-              vechtpartijen, ruzies;

-              wildplassen;

-              blokkeren openbare weg;

-              prostitutie; en

-              samenscholing

zal zodra dat mogelijk is door de politie en door medewerk(st)ers stadstoezicht (voorzover bevoegd) onmiddellijk verbaliserend worden opgetreden.

 

12.  De gemeente heeft de APV aangepast/aangescherpt, inclusief een bepaling met betrekking tot een omgevingsverbod.

 

13.  De Politie geeft ten behoeve van het in artikel A genoemde overleg aan hoeveel aanhoudingen hebben plaatsgevonden en voor welke feiten. Tevens wordt melding gemaakt van de vervolgacties die door de politie zijn ondernomen.

 

14.  Van notoire overlastplegers (lastig vallen, agressief gedrag) en notoire verwervingscriminelen (diefstal, inbraak) behorende tot de groep als bedoeld in artikel B 3 wordt door de politie een top X samengesteld.

 

15.  Tegen iemand uit de top X wordt bij constatering van een strafbaar feit snel, consequent en streng opgetreden (lik-op-stuk-beleid). Dit betekent dat een verdachte meteen wordt aangehouden.

 

16.  De gemeente verplicht zich om met nadere voorstellen te komen voor de ontwikkeling van  aanvullend instrumentarium gericht op de aanpak van enerzijds notoire overlastveroorzakers en anderzijds veelplegers van verwervingscriminaliteit. Zo zal onder meer bezien worden of aangesloten kan worden bij het reeds bestaande project Veelplegers (een samenwerkingsverband tussen politie IJsselland, het Openbaar Ministerie, de Reclassering en de gemeente Deventer).

 

17.  Door politie, openbaar ministerie en gemeente is een geaccordeerd plan vastgesteld met betrekking tot strafbaar gedrag in en rond de voorziening waarbij in ieder geval tegen handel in drugs, fysiek en verbaal geweld, wapenbezit en overige strafbare feiten strafrechtelijk wordt opgetreden.

 

 

Structurele overlast

 

18.  Wanneer er, ondanks de inzet van bovengenoemde middelen en maatregelen, sprake is van structurele overlast veroorzaakt door de gebruikers van de voorziening en/of door personen die in verband met de aanwezigheid van de voorziening in de directe omgeving verblijven, zal van gemeentewege worden bevorderd dat aanvullende maatregelen getroffen worden in de vorm van extra toezicht, aanpassingen in de infrastructuur, toegang beperkende maatregelen tot de voorziening, etc. Tegelijkertijd worden in het convenantoverleg afspraken gemaakt over de termijn waarbinnen de maatregelen het gewenste effect moeten opleveren. Indien dat laatste niet het geval is, dan zal de burgemeester van Deventer handelen overeenkomstig het gestelde in zijn aan dit convenant gehechte brief van 10 november 2003.

 

Brandveiligheid

 

19.  Voor de datum van opening zijn alle voor de exploitatie vereiste vergunningen – zoals een gebruikvergunning – door het bevoegde gezag verleend.

 

 

D. Omgeving

 

Ten behoeve van de ruimtelijke inrichting en het beheer van de openbare ruimte in de omgeving van de voorziening zullen ook maatregelen worden genomen. Het betreft met name allerlei fysieke ingrepen.

 

1.     Bij de opvangvoorziening is – ter voorkoming van overlast of hinder – een plaatsing voor fietsen gerealiseerd.

 

2.     Voor het gebied Grote Kerkhof, Grote Poot, Assenstraat, Polstraat, Melksterstraat, Welle, Duimpoort, Grote Kerkhof heeft de de Werkgroep Sociale Veiligheid een advies opgesteld  met betrekking tot aspecten van sociale veiligheid. Op basis daarvan zal de gemeente beoordelen of - en zo ja: welke - maatregelen noodzakelijk worden geacht, waarbij in ieder geval de nadruk ligt op de zogenaamde hot spots.

 

3.     Wanneer daartoe voldoende aanleiding bestaat is de gemeente bereid camera’s in de openbare ruimte in het vorige lid genoemde gebied te plaatsen en ook via die wijze toezicht te houden, waarbij ook hier de nadruk ligt op de eventuele hot spots. Of van dit instrument gebruik zal worden gemaakt en onder welke condities is een punt voor nader overleg met omwonenden.

 

4.     Rommel of andere troep – gelegen in het publieke domein en die direct gerelateerd is aan de gebruikers van de opvangvoorziening wordt terstond door TACTUS opgeruimd.

 

5.     De achterkant van Polstraat 8-10 zal voor de doelgroep niet als toegang gebruikt worden en om die reden – behoudens bij gebruik als nooduitgang – gesloten zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor de deelnemers aan het veegproject, het zogenaamde “Cleanteam”.

 

6.     Ten aanzien van de Manhuissteeg worden alle voorbereidingen getroffen om de steeg afsluitbaar te maken. Tot afsluiting wordt pas overgegaan in geval van gesignaleerde overlast, waarbij een meerderheid van de betrokken bewoners deze afsluiting wenst. Ten aanzien van de afsluiting van de St. Jansstraat vindt nadere besluitvorming plaats.

 

7.     De bestaande groenvoorzieningen achter Polstraat 8-10 blijven zoveel mogelijk in tact.

 

 

E. Ontbindende voorwaarden

 

1.    Voor wat betreft de artikelen B13, C5 en C17 geldt dat indien de in de artikelen opgenomen afspraken niet worden nagekomen elke convenantpartner het recht is voorbehouden het convenant eenzijdig te ontbinden.

 

 

 

Aldus getekend op 14 juli 2005 te Deventer door:

 

De Gemeente,                                                        De Gemeente,

De heer J. van Lidth de Jeude,                                   De heer J.J.T. Fleskes,

Burgemeester                                               Wethouder

 

 

 

 

 

 

Politie,                                                         TACTUS

De heer L. Nieuwerth,                                              De heer R. J.Th. Rutten,

Districtschef                                                  Raad van bestuur

 

 

 

 

 

 

Arcuris,                                                        De belangenvereniging

De heer W.J. Foppen                                                Mevrouw H. Roskam,

Voorzitter raad van Bestuur,

i.o. N. Maschhaupt,

 

 

 

 

 

De belangenvereniging                                              De belangenvereniging

De heer D.L. van Laar,                                             De heer Th. E. Bruyns,

 

 

 

 

 

 

De belangenvereniging                                              De belangenvereniging

De heer N.W.J. Eppink,                                             De heer D. Janssen,