Belangenvereniging Polstraat e.o.

 

Website Belangenvereniging Polstraat e.o.: www.polstraat.nl

 

 

Mutatie 15-05-2022

 

POL

Beste buurtbewoners,

Afgelopen dinsdag had het bestuur het maandelijkse convenantoverleg.
Hierin hebben wij ten eerste onze verbazing over de enorme kostenoverschrijding van de verbouwing Polstraat 8-10 uitgesproken.
Daarnaast hebben we het gehad over het feit dat er veel onrust is omtrent de 24 uursopvang op Polstraat 74. Het blijkt dat er veel overlast is.
Men vertelde ons dat er een gewenningsperiode is voor zowel de cliënten als het personeel.
Wij hebben aangegeven dat we als buurt niet willen wachten totdat die periode voorbij is. De instellingen moeten er dus een tandje bij zetten.

Iriszorg heeft vrijdag het volgende gemeld:
‘Om de overlast steviger aan te kunnen pakken zet IrisZorg vanaf gistermiddag een extra medewerker in. 

Deze medewerker staat tussen 16.15-22.45 u aan de deur (en loopt rondes in de buurt) en zal een korte lijn hebben met Toezicht en Handhaving + politie. 

Onze medewerker is herkenbaar aan een jasje met het logo van Tactus en IrisZorg erop.’


Daarnaast komt er deze week een gesprek met een paar aanwonenden. Daarin worden o.a. de afspraken die met hen gemaakt zijn, over bijvoorbeeld de inlooptijden, nog eens tegen het licht gehouden.

Verder willen we jullie vragen om overlast (van de opvanglocaties) te blijven melden via het overlastnummer: 06-467 28 657
Graag worden we van deze meldingen op de hoogte gehouden. En zeker ook als het overlastnummer niet wordt opgenomen.
Dit kan via info@polstraat.nl of via de besloten facebookgroep https://www.facebook.com/groups/Polstraat


Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

Nieck Eppink

 

 

 

 

 

 

Mutatie 03-05-2022

 

 

 

POL

Beste buurtbewoners,


Naar aanleiding van het steekincident maandagavond in de Polstraat ontvingen de convenantpartners vanmorgen een mail van Marc Smellink, adviseur openbare orde en veiligheid van de gemeente. Hierin wordt globaal beschreven wat er is gebeurd.

Gisteren, maandag 2 mei omstreeks 17:30 uur, is het slachtoffer voor Polstraat 70 in zijn gezicht gestoken. Personeel van IrisZorg heeft binnen eerste hulp verleend. Korte tijd daarna is de verdachte aangehouden en heeft de politie in Polstraat 10 oerzoek verricht. Het slachtoffer is meegenomen naar het ziekenhuis en is dezelfde avond na behandeling ontslagen. De verdachte is in voorlopige hechtenis en de politie onderzoekt de toedracht van het steekincident.

 

Op dit moment is er aandacht voor de betrokkenen, zoals het personeel van IrisZorg. Herman (= Dhr Stegeman, wijkagent) is vandaag zichtbaar in de Polstraat aanwezig en beschikbaar voor vragen.
Volgende week dinsdag vindt het convenantoverleg plaats. Dan zal er voldoende ruimte zijn voor vragen, suggesties en/of informatie
.

 


Met vriendelijke groet,

het bestuur van de Belangenvereniging Polstraat e.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutatie 9-11-2021

 

Beste bewoners en ondernemers,

 

In een vorig bericht informeerden wij u over het standpunt van de Belangenvereniging Polstraat e.o. binnen het kader van de voorgenomen verbouwing van de opvanglocatie Polstraat 8-10. Het standpunt van de belangenvereniging was onder meer gebaseerd op 2 los van elkaar uitgevoerde onderzoeken. Wanneer u geïnteresseerd bent in de wijze waarop dit onderzoek heeft plaatsgevonden dan vindt u daarover hieronder informatie.   

 

De eerste rapportage is opgesteld door de afdeling Kennis en Verkenning van de gemeente. In dit rapport staan de resultaten van de digitale peiling die is gehouden onder inwoners van de Polstraat en omgeving. 611 adressen hebben een uitnodiging ontvangen om mee te doen, waarvan 28 procent de digitale vragenlijst heeft ingevuld. Daarnaast is er een digitale peiling onder een controlegroep via het Digipanel (groep inwoners uit de hele gemeente) gehouden. Het tweede rapport is opgesteld door onderzoeksbureau Desan. Deze rapportage borduurt voort op de resultaten van de digitale peiling. Voor dit rapport zijn telefonische interviews gehouden met inwoners uit de Polstraat en omgeving voor meer verdieping en inzicht naast de kwantitatieve gegevens. Er is voor gekozen om de rapportages los van elkaar te presenteren om de resultaten zo zuiver mogelijk weer te geven. Verder kunt u via de link hierover nog verder lezen.

 

Raadsmededeling Dashboard en evaluatie overlast Polstraat Gemeente Deventer (raadsinformatie.nl)

 

Met vriendelijke groet,

 

namens het bestuur

 

Gerard Freijzer

 

 

 

Mutatie 3-11-2021

 

Beste bewoners en ondernemers,

 

Hierbij breng ik u op de hoogte van de stand van zaken rondom de voorgenomen verbouwing van de opvanglocatie in de Polstraat nr.8-10.  Inmiddels bent u via onze website, facebook en nieuwsbrieven over de ontwikkelingen geïnformeerd. Ook de Stentor heeft een aantal artikelen gepubliceerd.

 

Het bestuur heeft de afgelopen maand een brief naar de fracties in de Gemeenteraad geschreven. Zie daarvoor de bijlage.  Het is de bedoeling dat de inhoud van de brief bij de raadstafel en in de gemeenteraad ter sprake komt.

 

We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. 

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens het bestuur Belangenvereniging.

 

Gerard Freijzer

 

====================================================

 

Aan de griffie van de Gemeente Deventer.

t.a.v. de leden van de Gemeenteraad

 

Betreft: renovatie/verbouwing Polstraat 8-10 (drugsopvang)

 

Geachte leden van de Gemeenteraad,

Rond de drugsopvang in de Polstraat is onder de bewoners enige onrust ontstaan. Aanleiding is het besluit van de Gemeente om het pand waarin de opvang is gevestigd grondig te renoveren en verbouwen. Renovatie is dringend nodig gezien de bouwkundige staat van het pand. De gemeente maakt van de gelegenheid gebruik om het pand specifieker op de behoeften van de opvang in te richten. In de buurt is men bang dat de vestigingslocatie daarmee een definitief karakter krijgt. Dat is niet in overeenstemming met een toezegging van de Gemeente, destijds bij de vestiging van de opvang in de Polstraat. Daarbij is in een convenant o.a. afgesproken dat voortdurend zou worden geëvalueerd en dat de burgemeester bij gebleken onoplosbare, structurele overlast,  de instelling zou sluiten. In verband met de zorgen van de buurt heeft de Gemeente onderzoek naar eventuele overlast laten uitvoeren door de gemeentelijke Onderzoeks-afdeling ‘Kennis en Verkenning’.

Uit dat onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van de instellingen Tactus en Iris in de Polstraat zorgt voor veel structurele overlast. Nader kwalitatief onderzoek door het externe, onafhankelijke Onderzoeksbureau Desan bevestigt deze vaststelling. Het blijkt daarbij te gaan om zaken als geluidsoverlast, openbaar gebruik van alcoholische dranken, wildplassen, dealen van drugs, samenscholing, e.d.

De buurt ervaart die overlast vaker (in veel gevallen dagelijks) en als ernstiger dan de respondenten uit het digipanel waarmee hun antwoorden zijn vergeleken.  De respondenten uit de buurt hebben dit niet van horen zeggen, maar ervaren deze overlast vaak dagelijks aan den lijve. Naar de indruk van velen lijkt de overlast in de afgelopen jaren te zijn toegenomen.

Toen de Gemeente 17 jaar geleden met de plannen voor vestiging van de verslaafdenopvang in de Polstraat kwam, was de buurt bang voor de nu geconstateerde gevolgen. De Gemeente heeft toen beloofd dit te zullen voorkomen. Om dit te bezegelen en te regelen is tussen de gemeente en de buurt, inmiddels georganiseerd in de ‘Belangenvereniging van bewoners en ondernemers Polstraat e.o.’, een convenant gesloten. Daarin werd in art. C 18 bepaald dat de Gemeente, als er ondanks inzet van allerlei middelen en maatregelen toch sprake zou zijn van structurele overlast, aanvullende maatregelen zou nemen. Mochten ook die niet het gewenst effect blijken te hebben, dan zal de burgemeester zo belooft hij in een toegevoegde brief, na advies van de politie en bespreking in het convenantoverleg, overgaan tot sluiting van de voorziening. We lijken nu in de geschetste situatie te zijn beland.

Dit valt samen met het voornemen van het Gemeentebestuur om het pand waarin de voorzieningen zitten, grondig te renoveren. Van de kant van de Gemeente en de voorzieningen wordt verwacht dat renovatie en verbouwingen de vastgestelde overlast mede zal doen verdwijnen. De buurt is daarover pessimistisch. Die renovatie gaat een hoop geld kosten. In de buurt is men bang dat als die verbouwing m.b.t de overlast niet het gewenste effect heeft, men het zonde van al dat geld zal vinden om de voorziening alsnog te sluiten. Om dat te voorkomen zou de buurt daarom willen dat nu al besloten wordt de instellingen verhuizen naar elders in de stad. Voor het te verbouwen pand kan dan een andere bestemming worden gezocht. Bij de verbouwing kan daarmee dan meteen rekening worden gehouden. Op die manier kunnen bij sluiting achteraf voor niets gemaakte kosten worden bespaard.

Namens de bewoners vraagt het bestuur van de Belangenvereniging van bewoners en ondernemers Polstraat e.o. u dienovereenkomstig te besluiten.

 

Namens het bestuur van de Belangenvereniging Polstraat e.o.

Harmen Oostra, voorzitter (06 17 46 19 76)

Gerard Westhoff bestuurslid (0570 67 19 03)

 

 

====================================================

 

 

 

Mutatie 19-07-2021

 

Beste buurtgenoten,

Tijdens het maandelijkse convenantoverleg dat het bestuur deze week had met de Gemeente, Politie, Handhaving, Tactus en Iriszorg is de enquête natuurlijk ook ter sprake gekomen.

Een aantal mensen heeft aangegeven de afgenomen enquête telefonisch wel te willen toelichten.

Om een goede inschatting te maken missen de onderzoekers echter nog een paar van deze telefonische inzendingen.

Had je dit niet aangegeven en wil je dat alsnog doen, stuur dan een mailtje (met naam en telefoonnummer) naar veiligheid@deventer.nl Zij geven dit dan door aan het onderzoeksteam in Amsterdam waarna contact met je wordt opgenomen.

De inhoud van de telefoongesprekken wordt vertrouwelijk behandeld.

Alvast bedankt voor de medewerking!

 

Namens het bestuur,

Met vriendelijke groet,

Nieck Eppink

 

 

Mutatie 2-7-2021

 

 

In het vorige bericht d.d. 1 juli 2021 is een stukje tekst weggevallen. Bij deze alsnog.

 

Voor alle duidelijkheid: het voorgaande bericht is nog allemaal in de planfase. Er is door de politiek nog geen definitief besluit genomen over het wel of niet doorgaan van de verbouwing.


Mutatie 1-7-2021

 

Beste buurtbewoners

 

 

Vanmorgen hebben we een zinvol overleg gehad met de projectleiders voor de verbouwing van Polstraat 8/10. Ze hebben de tekeningen en de plannen met ons gedeeld en die zien er goed uit. Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met onze opmerkingen, wat blijkt uit zekere aanpassingen zoals:

 

- in alle ramen die uitzien op de omgeving komt geblindeerd glas

- de ramen kunnen niet open; er komt mechanische ventilatie

- er worden voorzieningen in de tuinen aangebracht zoals overkappingen, geluidsschermen e.d.; dit wordt binnenkort ook nog besproken met de aangrenzende hotels

- het grootste deel van de verbouwing zal intern plaatsvinden waardoor er weinig verbouw overlast zal zijn

- enige overlast is te verwachten van het aanbrengen van de nieuwe fundering; die zal hoogstwaarschijnlijk worden aangebracht tussen januari en maart 2022.

- er komt nog een apart overleg om afspraken te maken over overlast tijdens de verbouw.

 

De grootste uitdaging blijft de overlast op straat. Daarover hebben we op 13 juli weer overleg met alle partners in het convenant overleg.

 

Wordt vervolgd.

 

Bestuur Belangenvereniging.

 

 

Muatatie 12-06-2021

 

 

Beste buurtbewoner,

hierbij een bericht m.b.t. een drietal belangrijke punten.

Overlastpeiling
Onlangs is er, door de Gemeente Deventer, een uitnodiging verspreid om een overlastpeiling in te vullen.
Deze peiling is van groot belang zodat de politiek, politie en handhaving als ook de verschillende instellingen inzichtelijk krijgen wat men hier in de buurt al dan niet aan overlast ervaart.
Het bestuur van de belangenvereniging heeft zich sterk gemaakt voor dit onderzoek en is ook betrokken geweest bij het opstellen van de vragen.
We willen dan ook met klem verzoeken deze korte peiling in te vullen. Mocht dit al gedaan zijn dan onze dank daarvoor.
De overlastpeiling is tot en met aanstaande zondag (14 juli) beschikbaar.

Samen verder
Op verzoek van Tactus en Iriszorg verspreiden we de meegestuurde flyer.
Doel van het project is het vergroten van de onderlinge samenhang in de omgeving. Hiervoor wil men het een en ander organiseren. Er wordt gezocht naar vrijwilligers vanuit de bewoners/ondernemers van de Polstraat en omgeving om hen hierbij te helpen. Uw betrokkenheid zal worden gewaardeerd.


Grote Kerkhof / Lebuïnuspleinen
Al een tijdje worden er al opgravingen en bodemonderzoeken gedaan. Tevens is er overleg met horecaondernemers over de invulling van terrassen e.d. Na de zomer wordt er gestart met de voorbereidingen van het waterornament. Kijk voor meer info op https://binnenstad.deventer.nl/projecten/lebuinuspleinen
Het bestuur van de belangenvereniging is vertegenwoordigd in het reguliere overleg (Regiegroep) om het proces m.b.t. de herinrichting te controleren. En tevens mee te denken om de te

 

 

 

verwachte bouwoverlast te beperken.

Met vriendelijke groet,

 

Namens het bestuur Belangenvereniging,

 

Nieck Eppink

 

 

 

Mutatie 24-02-2021

 

 

 

Deventer 23 Februari 2021

 

 

Beste bewoners,

 

 

Vorige week vrijdag heeft u een brief van de gemeente ontvangen over het besluit tot renovatie van Polstraat 8-10. De brief is ondertekend door Nicolien de Vries de projectleider.

 

In de brief deelt Nicolien mee dat de gemeenteraad heeft besloten tot renovatie en dat de gemeente de bewoners zo goed mogelijk op de hoogte zal houden van de vorderingen van het project via een website en een nieuwsbrief.

 

Wij juichen het toe dat de gemeente de bewoners op de hoogte houdt van de vorderingen via een nieuwsbrief.

 

Wat ons echter heeft verbaasd en geërgerd is het feit dat de gemeente niet heeft vermeld dat de raad ook akkoord is gegaan met het voorstel van de belangenvereniging om pas een definitief besluit te nemen na een evaluatie in Oktober 2021 betreffende het voorkomen en bestrijden van de overlast. Als na evaluatie blijkt dat er sprake is van structurele (onaanvaardbare) overlast kan de gemeente tot sluiting van de opvang in de Polstraat overgaan. Tot Oktober worden alleen voorbereidende werkzaamheden verricht.

 

Er is de gemeente veel aangelegen om goede contacten te onderhouden met de bewoners zowel de Gemeenteraad als de wethouder hebben dat benadrukt in de diverse vergaderingen voorafgaande aan het definitieve besluit.

 

Het is betreurenswaardig dat gemeente met deze brief een belangrijke kans op het opbouwen van een goede relatie heeft gemist.

 

Inmiddels hebben wij Nicolien de Vries via een brief van onze verbazing en ergernis op de hoogte gesteld en gezegd ervan uit te gaan dat de gemeente de fout zal herstellen. Een afschrift van de brief hebben wij aan de wethouder en de Raad gestuurd.

 


Volgende week vergadert het convenantoverleg met alle partijen over het plan van aanpak dat door de gemeente in samenwerking met alle partijen is opgesteld en dat er voor moet zorgen dat de overlast tot een aanvaardbaar minimum beperkt blijft.

 

Wij houden u de hoogte van de uitkomsten van dat overleg.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Het Bestuur van de Belangenvereniging Polstraat e.o.

 

 

 

 

Mutatie 8-02-2021

 

 

 

Deventer 8 Februari 2021

 

 

Beste Leden/Bewoners,

 

Zoals u misschien weet hield De Gemeenteraad vorige week een zogenaamde Raadstafel waarin de Raad zich oriënteerde op het voorstel van B en W tot renovatie van  Polstraat 8-10.

 

De Raad houdt aanstaande woensdag 10 februari om 21:30 uur een oordeelsvormende discussie. Via de volgende link kun je die volgen: Bijeenkomst/800178 (raadsinformatie.nl)

 

Volgende week woensdag 17 Februari wordt in de Raadsvergadering het besluit genomen.

 

Bijgaand sturen wij u ter informatie de volgende 3 stukken:

 

Kanttekeningen bij de Notitie Convenantoverleg

Een korte impressie van de Raadstafel van vorige week

Een brief die wij naar aanleiding van de Raadstafel aan de Raad hebben gestuurd

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens het Bestuur,

 

Nieck Eppink


Kanttekeningen van de Belangenvereniging Polstraat bij de Notitie Convenantoverleg

27-1-2021

Inleiding

In de ‘Notitie convenantoverleg: standpunten convenant’ wordt in het eerste deel het standpunt van de Belangenvereniging Polstraat weergegeven. Het tweede deel bevat de standpunten en overwegingen van de overige ondertekenaars van het convenant. (Vanaf daar in de notitie aangeduid als “Partijen”. Daar hoort de Belangenvereniging dus niet bij). Bij die overwegingen van de overige ondertekenaars willen wij als Belangenvereniging graag een aantal kanttekeningen maken die o.i. relevant zij voor de besluitvorming in de raad.

Dringend advies

Zoals in de notitie gesteld adviseren wij u als raad dringend het besluit over de voorgestelde renovatie en verbouwing uit te stellen tot na de in het convenantoverleg afgesproken evaluatiedatum (oktober 2021). Uit de evaluatie zal moeten blijken of de overlast onacceptabel en/of structureel is geworden. We achten het niet vanzelfsprekend dat die evaluatie positief zal uitvallen. Daarbij spelen de volgende overwegingen een rol.

 

Kanttekeningen

Wij zijn bang dat wij, als eenmaal veel geld is geïnvesteerd, voor voldongen feiten zullen worden geplaatst. Wij sluiten namelijk niet uit dat men er niet in zal slagen de toegenomen overlast tot een acceptabel niveau terug te brengen. Enkele overwegingen:

1.      Als reden voor de toegenomen overlast worden onder meer het veranderde karakter van plein en straat genoemd. Dat is een gegeven. Daar is weinig aan te doen. Dat maakt het probleem structureel.

2.      Als oorzaak wordt ook genoemd dat als gevolg van veranderde regelgeving ernstiger en zwaarder gevallen moeten worden opgevangen. Ook dat is structureel en aan die oorzaak is weinig te doen.

3.      Er worden in de Notitie door de overige participanten overwegingen naar voren gebracht waaruit kan worden afgeleid dat de kans op een geslaagd terugdringen van de overlast ook naar hun inschatting klein is. Gesteld wordt dat “Partijen (…) geen noodzaak [zien] tot het zoeken naar een andere plek dan de Polstraat. Het verplaatsen van de voorzieningen zal de doelgroep niet uit het centrum weghouden en dus ook niet voor minder overlast zorgen. De mensen die gebruik maken van de voorzieningen in de Polstraat, zijn nu eenmaal te vinden in de binnenstad.” Dit impliceert dat de instellingen vinden dat de toegenomen overlast nauwelijks te bestrijden is en er in de binnenstad structureel nu eenmaal bij hoort. Dat moet door de buurt maar geaccepteerd worden. Dat getuigt niet alleen van pessimisme aangaande een oplossing, het is ook in strijd met letter en geest van het convenant. Dat bepaalt immers dat sluiting moet worden overwogen als de overlast niet kan worden bedwongen.

 

Anders dan de overige partijen achten wij het niet vanzelfsprekend dat de verbouwing op zich de gerezen problemen zal oplossen. De instellingen geven zelf ook aan dat de Coronamaatregelen en het warme weer hebben bijgedragen aan de toegenomen overlast. Daar verandert een verbouwing niet veel aan. Verder ontstaat de overlast veelal door het gedrag van cliënten op straat. Wij geloven zeker dat de voorgenomen verbouwing zeker een positieve bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van de begeleiding van en het verblijfcomfort van de cliënten. Dat geldt echter alleen voor het gedrag binnen het gebouw. Er is geen enkele garantie dat het ook effect zal hebben op het gedrag op straat.

 

Wettelijke opvangplicht mag geen rol spelen in de overwegingen om al dan niet tot sluiting van de voorziening in de Polstraat over te gaan. Nergens in het convenant wordt bepaald dat de daarin gemaakte afspraken niet hoeven te worden nagekomen als het daardoor het lastig wordt om aan de wettelijke opvangplicht te voldoen.

 

Dat zelfde geldt voor financiële overwegingen. (De verwachting dat verhuizen erg duur zal zijn)

 

Het geldt ook voor de indruk dat het erg moeilijk zal zijn om een andere locatie te vinden. In het convenant wordt daar niets over gezegd.

 

Slotopmerking

Al weer 16 jaar geleden was er in de buurt zeer veel zorg en weerstand bij de plannen om hier de opvang te vestigen. De gemeente heeft toen veel geïnvesteerd in het creëren van draagvlak. Dat is gelukt en heeft geresulteerd in het convenant dat door de belangenvereniging is ondertekend in het volle vertrouwen dat we op basis daarvan voort konden. Het heeft vele jaren goed gefunctioneerd. Dat vertrouwen staat op het spel in de huidige situatie. De weerstand in de buurt neemt toe, het vertrouwen af. Wij signaleren dit. Een en ander betekent niet dat de Belangenvereniging Polstraat niet open zou staan voor constructief en coöperatief overleg. Dat hebben wij met alle betrokkenen in de afgelopen 16 jaar altijd gevoerd in een prima sfeer van begrip voor elkaars situatie en problemen én in de geest van ons convenant. Dat willen wij graag zo houden.

 

Het bestuur van de Belangenvereniging Polstraat


Indrukken van de Raadstafel van 3 Februari 2021

Woensdagavond 3 Februari heeft de Raad ruim een uur gesproken over voorstel van B&W betreffende de renovatie van Polstraat 8-10. Dat was een goed en informatief gesprek waarin de Raad zich zeer betrokken toonde bij de zaak.  Opmerkelijk waren twee uitspraken van de wethouder:

 

1. Er is slechts ernstige overlast gemeld in het convenanten overleg sinds Oktober/November. Dat is misschien formeel juist maar onze ervaringen zijn anders. Ook meldde de wethouder dat het 15 jaar goed is gegaan en dat je op grond daarvan kunt zeggen dat het de komende 15 jaar ook wel goed zal gaan. Ook daar valt nog wel het een en ander over te zeggen. Ook zei hij nog dat het de laatste maand veel minder is met de overlast, wel met de nuance overigens dat het winter is.

 

2. Ook meldde de wethouder dat er een Plan van Aanpak is en citeerde daar zelfs uit. Ook dat is formeel juist. Over het plan van aanpak we in het laatste convenantoverleg gesproken. Waar we het nog niet over eens zijn is hoe we de effectiviteit van de maatregelen kunnen beoordelen. Daarvoor zijn indicatoren en normen nodig. Het vaststellen daarvan en het accorderen van het plan moet dus nog gebeuren en dat is onze ogen iets zeer wezenlijks. Citeren uit het plan was dus iets te voorbarig.

 

De Raad moet nu een besluit nemen over fase 1 van de verbouwing die volgens een schatting van de wethouder plus minus 780 000 euro gaat kosten. In fase 1 zal alleen papierwerk worden gedaan zoals aanvragen van vergunningen, betalen van leges, het ontwikkelen van plannen door de ingenieurs, installateurs, e.d.

 

Op een vraag van de Raad of het besluit niet in tweeën geknipt kan worden in fase 1 voorbereiding en fase 2 uitvoering adviseerde de wethouder negatief. Het gaat om een besluit over het hele plan. In het geval de evaluatie uitwijst dat de opvang ergens anders ondergebracht moet worden blijft Polstraat 8-10 eigendom van de gemeente en zal de verbouw toch moeten gebeuren vanwege de slechte staat van de panden. Dit betekent ook dat het geïnvesteerde geld niet geheel voor niets zal zijn besteed. Er is dus nog steeds het risico dat een deel van het geld ‘weggegooid’ zal zijn. De VVD wil meer inzicht in de kosten en een verdeling daarvan en heeft daar schriftelijke vragen over gesteld.

 

De evaluatie in Oktober zal ook met de Raad gedeeld moeten worden want uit eindelijk zal de Raad het besluit moeten nemen of de verbouwing verdergaat of dat de opvang naar een andere locatie zal moeten omzien. Daarom vindt de Raad het uitermate belangrijk geïnformeerd te worden over de overlast de komende periode tot Oktober en wil daarover een rapport minimaal 1 x per maand en zo nodig vaker. Dat heeft de wethouder toegezegd.

 

Het is nu aan de Raad om zich een oordeel te vormen. Dat zal waarschijnlijk volgende week gebeuren in een oordeelsvormende discussie waarna een week later het besluit genomen zal worden.

 

Mijn indruk is dat de Raad met fase 1 akkoord zal gaan. Wat we er als Belangenvereniging uitgesleept hebben is een soort compromis waarin de verbouwing wordt uitgesteld en er niet al te veel geld wordt uitgegeven en het dus eenvoudiger zal zijn het proces na evaluatie in Oktober te stoppen. Het zal nog wel spannend worden de komende tijd. We moeten zoveel mogelijk de vinger aan de pols houden.

 

Aan: Raadsleden van de Gemeente Deventer

 

Deventer, 8 Februari 2021

Betreft: Verbouwing Polstraat 8/10

 

Geachte Raadsleden,

 

Met veel belangstelling hebben we woensdagavond de Raadstafel gevolgd. In de beeldvormende discussie werden zinnige vragen gesteld die vervolgens werden beantwoord door wethouder Verhaar.

 

Die beantwoording was meestal adequaat maar heeft ons op één punt bijzonder geërgerd en op een ander punt hadden wij graag wat meer nuancering gezien. Wij hebben hem inmiddels van onze ergernis en het gebrek aan nuance op de hoogte gesteld en hem gevraagd hieraan aandacht te besteden in de volgende oordeelsvormende discussie. Het betreft het volgende:

 

1. De wethouder stelde dat er de laatste tijd weinig klachten zijn geweest over overlast en dat er pas in November klachten waren over (ernstige) overlast. Bovendien stelde hij dat  'er de laatste 15 jaar weinig overlast is geweest'  en dat het dus waarschijnlijk in de toekomst ook wel zo zou zijn. 

Dit zijn wat ons betreft aperte onjuistheden. Het beste wat je over de laatste 15 jaar zou kunnen zeggen is dat het convenant meestentijds heeft gewerkt maar dat betekent niet dat er geen overlast was. Waarom denkt de wethouder dat de buurt toch enigszins opgewonden is over verbouwing met het uitzicht op een nieuwe periode van 15 jaar? Er is in 2020 vanaf het voorjaar regelmatig (ernstige) overlast geweest en dat is door alle convenantpartners toegegeven. Vandaar dat de Belangenvereniging heeft gevraagd voor een periode van monitoring en een goed plan van aanpak. Met een goed plan van aanpak valt daar misschien iets aan te doen maar dat moeten we eerst ervaren.

 

2. Over het plan van aanpak waaruit de wethouder citeerde hebben we in het laatste convenantoverleg gesproken. Waar we het nog niet over eens zijn is hoe we de effectiviteit van de maatregelen kunnen beoordelen. Daarvoor zijn indicatoren en normen nodig. Het vaststellen daarvan en het accorderen van het plan moet dus nog gebeuren en dat is onze ogen iets zeer wezenlijks. Citeren uit het plan was wat ons betreft dus iets te voorbarig. In het overleg is afgesproken op voorstel van de voorzitter van de Belangenvereniging dat adviseur openbare orde en veiligheid Marc Smelling in overleg met de voorzitter het plan zou vervolmaken door er indicatoren en normen aan toe te voegen. Het plan wordt vervolgens in het convenant overleg besproken en geaccordeerd.

 

Goede samenwerking binnen het convenant overleg vereist vertrouwen en respect voor elkaar. De effectiviteit van 'Het Plan van Aanpak' wordt bepaald door de kwaliteit vermenigvuldigt met de acceptatie ervan. Er voetstoots van uitgaan dat het met de kwaliteit van het plan en de acceptatie wel goed zit is weinig respectvol ten opzichte van alle convenantpartners: zo werken we niet samen en hebben we nooit samengewerkt binnen het convenant overleg terwijl dat juist in de bestrijding van zoiets lastigs als overlast van groot belang is.

 

Als belangenvereniging hechten wij eraan om met alle convenantpartners in goed overleg ervoor te zorgen dat diegenen die opvang nodig hebben om wat voor reden of door wat voor oorzaak dan ook goed gezorgd wordt en dat tezelfdertijd het woongenot van de buurtbewoners van de Polstraat en omgeving wordt gewaarborgd en daarom is het van groot belang dat alle partijen binnen het convenant elkaar serieus nemen en respecteren zodat ze op basis van vertrouwen kunnen samenwerken. Een wethouder die daarvoor verantwoordelijk moet daar leidend in zijn en het gemis aan gevoeligheid op dit punt maakt onze ergernis alleen maar groter.

 

Wij wensen u veel succes bij uw oordeelsvormende discussie en bij de uiteindelijk beslissing over de voorgestelde verbouwing van Polstraat 8-10.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de Belangenvereniging Polstraat e.o 

 

Harmen Oostra, voorzitter

 

 

 

 

Mutatie 19-01-2021

 

Deventer, 18 januari 2021

 

Beste leden,

 

Donderdag 14 januari heeft het bestuur van de Belangenvereniging Polstraat en omgeving een ingelast convenanten-overleg gehad in verband met de overlast in de Polstraat en omgeving. Aanwezig waren de vaste deelnemers: de belangenvereniging, Iris Zorg, Tactus, Politie en Handhaving, Wijkmanager Binnenstad en Gemeente.  Tevens aanwezig was de verantwoordelijk Wethouder Carlo Verhaar.  Burgemeester König zat de vergadering voor.

 

Het belangrijkste agendapunt was het bespreken van de conceptnotitie die is geschreven naar aanleiding van het vorige overleg van 18 december.

 

Het bestuur van de belangenvereniging heeft aangegeven dat het convenant zeer duidelijk is over het terugdringen dan wel voorkomen van overlast . In het afgelopen half jaar zijn de klachten echter ernstig toegenomen. Wij hebben dan ook aangedrongen op het eerst realiseren van een betere, strikte handhaving, alvorens tot verbouwing over te gaan.   Daarom willen we dat de besluitvorming over de renovatie/verbouw van Polstraat 8-10 wordt uitgesteld tot gebleken is dat er in de aankomende lente en zomer géén structurele overlast is. 

 

De wethouder en de verschillende instanties zijn echter van mening dat de renovatie/ verbouwing de overlast kan verminderen. Bovendien, zeggen zij,  hebben corona en de warme zomer bijgedragen aan de toename van de overlast. Het vinden van een andere locatie voor de opvang Polstraat 8-10 acht de gemeente als “niet haalbaar”.

 

Naar aanleiding van het gesprek wordt de notitie aangevuld met een plan van aanpak m.b.t. de overlast. Als evaluatiemoment wordt begin oktober 2021 afgesproken. Dan zal worden nagegaan of de overlast is teruggebracht naar, volgens de belangenvereniging, aanvaardbare proporties. Zo niet dan zal moeten worden overwogen of de opvang in de Polstraat kan blijven of moet worden gesloten.

 

Tegen die achtergrond vindt de belangenvereniging het verstandiger om met de investering van 3,7 miljoen voor een renovatie te wachten totdat gebleken is dat de overlast is teruggebracht naar, volgens de belangenvereniging, aanvaardbare proporties. Wij zien het als kapitaalvernietiging als uiteindelijk blijkt dat de voorgenomen maatregelen niet voldoende zijn. Daarom hebben wij voorgesteld het besluit van renovatie uit te stellen tot oktober 2021. Als de gemeenteraad toch besluit om de renovatie door te zetten, vragen wij de wethouder om toe te zeggen dat, mocht de overlast niet teruggebracht zijn naar aanvaardbare proporties, de dan gedane investering niet wordt gebruikt als argument om de instellingen te handhaven op de locaties aan de Polstraat. De wethouder heeft beloofd te zullen nagaan of hij dat kan.

 

Beste leden, het lijkt dat door het winterse weer de overlast iets minder is. Toch vragen we

jullie met klem om alle overlast te blijven melden op het overlastnummer: 06-46728657 . Graag ontvangen wij ook een mail (info@polstraat.nl) zodat we op de hoogte blijven en kunnen aantonen dat er wel  klachten zijn.

Met vriendelijke groet

Het bestuur

 

Mutatie 19-12-2020

 

Beste buurtgenoten,

 

Het blijkt dat het overlast nummer verkeerd is. Excuus voor de verwarring.

 

Gelukkig kunnen we dat snel herstellen. Dank  aan Evelien Punt om dit direct door te geven..

 

Het juiste nummer is    0646728657   

 

Op de website zijn de nummers bij kopjes opvang en overlast correct.

 

Wij wensen u in deze onzekere tijden prettige en rustige feestdagen toe.

 

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur BP

 

 

Van: Evelien Punt <E.Punt@tactus.nl>
Verzonden: zaterdag 19 december 2020 13:22
Aan: info@polstraat.nl
CC: Nieck Eppink <nieck@eppink.nl>
Onderwerp: Overlastnummer

 

Beste bestuursleden, 

 

Op de site zag ik jullie informatie met onder andere het overlast nummer.

Echter jullie hebben het verkeerde overlastnummer in de mail/brief/ artikel op de site gezet.

 

Het correcte overlast nummer is 0646728657

Zouden jullie dit kunnen aanpassen zodat telefoontjes ons ook bereiken?

Dank je wel.

 

Met vriendelijke groet,

Evelien Punt

Manager Tactus verslavingszorg   

Verstuurd vanaf mijn iPad

 


 

 

Mutatie 18 december 2020

 

Beste buurtgenoten,

 

Wij hadden vanmiddag (18-12-2020) overleg met de participanten in het convenant over de drugsopvang etc. Daar hebben wij het standpunt van onze vereniging naar voren gebracht zoals verwoord in de notitie die jullie eerder kregen (Standpunt van de Belangenvereniging Polstraat Bursestraat e/o/ inzake de Renovatie Polstraat 8/10)

 

Kortgezegd:

1.      Er is toenemende overlast

2.      Het convenant regelt hoe dan te handelen. Namelijk:

3.      De instanties moeten maatregelen nemen om de overlast te doen ophouden.

4.      Als dit niet blijkt te lukken overweegt de burgemeester sluiting van de opvang.

Volgens ons zijn we nu bij het begin van punt 3. De instanties denken dat ze met maatregelen een heel eind komen. Wij vinden dat het verstandiger is om met de investering van bijna 4 miljoen voor een verbouwing te wachten tot dat gebleken is. Zonde van al dat geld als je toch volgens punt 4 blijkt te moeten gaan sluiten. Voor een besluit onder punt 4 willen we ook zien of de maatregelen ook in de zomer werken. Dat wil zeggen: Besluit over verbouwing uitstellen tot oktober 2021.

 

De instellingen hebben er wel vertrouwen in dat de maatregelen zullen werken. Zij willen vooruitlopend op het resultaat van de maatregelen wel vast beginnen met verbouwen. Ook en vooral omdat door de renovatie de overlast naar hun inschatting zal verminderen.

De wethouder zal dit dilemma aan de Raad voorleggen.

Wij vinden dat, ongeacht wat de Raad er van vindt, het convenant onverkort moet worden uitgevoerd. Dat betekent dat als ze nu starten met de verbouwing, ze het risico lopen dat de boel toch in oktober dicht moet.

Wij blijven er aan vasthouden dat het convenant wordt uitgevoerd. Daarbij zou het zeer helpen als jullie elke overlast melden bij het overlast tel nr. 06 30484125  of via onze website of via het mailadres info@polstraat.nl met vermelding: overlast, datum, tijd en aard van overlast.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

 

 

 

 

Mutatie 12 december 2020

 

 

Beste bewoners en ondernemers,

                                                                                                                                                                                

Aanstaande vrijdag 18 december vindt er een door de gemeente georganiseerde video-vergadering m.b.t. de voorgenomen renovatie Polstraat 8-10 plaats.  Alle direct betrokken bestuurders zijn hiervoor uitgenodigd, dus ook de Belangenvereniging Polstraat e.o.(BP). Het bestuur van de BP wil u graag informeren over haar standpunt in de ontstane discussie betreffende de noodzaak en de gevolgen van deze renovatie. Over alternatieven oplossingen is weinig of geen overleg geweest. Begin januari 2021 volgt er nog  een extra video- convenantoverleg.

 

De panden Polstraat 8-10 zijn eigendom van de Gemeente Deventer en hebben een monumenten-status. Gebleken is dat er dringend noodzakelijk onderhoud moet worden gepleegd aan de fundamenten van de zeer oude panden.  De gemeente wil de panden blijven verhuren aan de instellingen Tactus(verslaafdenzorg) en Iriszorg (dag – en nachtopvang daklozen). Dit vraagt een ingrijpende en kostbare verbouwing, mede op verzoek van beide instellingen(bijvoorbeeld in plaats van slaapzalen komen er één-persoons kamers etc. ).  De gemeente heeft gemeend het noodzakelijke onderhoud te combineren met de renovatie van het pand.  De tijdelijke huisvesting van de daklozenopvang zal dan in Polstraat 70-74 worden gerealiseerd.

 

In de bijlage kunt u het standpunt van het bestuur BP lezen.

 

Uw reacties zijn welkom.

 

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur BP

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Standpunt van de Belangenvereniging Polstraat Bursestraat e.o. inzake de Renovatie Polstraat 8/10

 

Het Convenant en het convenantoverleg (eind-versie juli 2005)

 

Het doel van het convenant staat als volgt omschreven(citaat):

 

“Het convenantoverleg is bedoeld om, conform het huishoudelijke reglement, in nauwe samenspraak tussen alle participanten ervoor zorg te dragen dat de voorziening goed functioneert en eventuele overlast veroorzaakt door gebruikers van de voorzieningen gevestigd aan de Polstraat 8-10 voorkomen en zo nodig bestreden wordt.”

 

Onzes inziens beschrijft het convenant in detail hoe dit doel bereikt moet worden en zijn er slechts kleine wijzigingen nodig in namen van personen en instellingen, telefoonnummers e.d.

 

Wat de klachten over overlast betreft kunnen we stellen dat het convenant op dit moment niet wordt uitgevoerd door de gemeente en de andere participanten.

 

Artikel C18 van het convenant stelt het volgende(citaat):

 

“ Wanneer er, ondanks de inzet van bovengenoemde middelen en maatregelen, sprake is van structurele overlast veroorzaakt door de gebruikers van de voorziening en/of door personen die in verband met de aanwezigheid van de voorziening in de directe omgeving verblijven, zal van gemeentewege worden bevorderd dat aanvullende maatregelen getroffen worden in de vorm van extra toezicht, aanpassingen in de infrastructuur, toegang beperkende maatregelen tot de voorziening, etc. Tegelijkertijd worden in het convenantoverleg afspraken gemaakt over de termijn waarbinnen de maatregelen het gewenste effect moeten opleveren. Indien dat laatste niet het geval is, dan zal de burgemeester van Deventer handelen overeenkomstig het gestelde in zijn aan dit convenant gehechte brief van 10 november 2003.”

 

In deze brief staat(citaat):

 

Geachte leden van het convenantenoverleg,

 

In het kader van de totstandkoming van het convenant integrale voorziening Polstraat 8-10 is mij gevraagd aan te geven onder welke condities ik zal besluiten tot sluiting van voornoemde voorziening.

Als blijkt dat de in artikel C18 van het convenant gemaakte afspraken en aanpassingen niet het gewenste effect hebben, zal ik een formeel advies vragen van de politie (en eventueel TACTUS) over sluiting van de voorziening. Mede op basis van de besprekingen in het coonvenantenoverleg en het advies van de politie (en eventueel van TACTUS) om tot sluiting over te gaan, ga ik over tot (tijdelijke) sluiting van de integrale voorziening.

 

De burgemeester van Deventer,

 

 

Volgens ons is er op dit moment sprake van structurele overlast: van de 12 in het convenant  genoemde vormen van overlast hebben wij in het afgelopen half jaar 8 vormen van overlast meegemaakt, te weten: dealen en helen, openbaar gebruik van alcoholische dranken en/of hard drugs, geluidsoverlast, provocatie, intimidatie en agressief gedrag, vechtpartijen en ruzies, wildplassen, samenscholing en slapen in portieken.

 

Wij vragen van de gemeente en de andere participanten hun in het convenant aangegane verplichtingen na te komen zodat de overlast verdwijnt”

 

De bestrijding/beheersing van de overlast zal gedurende een langere periode moeten worden gehandhaafd, namelijk  gespreid over de diverse jaargetijden die gebleken van invloed te zijn op de mate van overlast. Daarom stellen we een periode voor van 1 januari tot 1 oktober 2021. Als blijkt dat de bestrijding/beheersing het gewenste effect heeft kan het convenant na de nodige kleine wijzigingen opnieuw worden getekend door de participanten.

Pas daarna kan het besluit over de voorgenomen renovatie worden genomen.

 

Alternatieven  voor opvang in Polstraat 8/10?

Behalve dat het blijven van de opvang in de Polstraat afhankelijk is van de succesvolle uitvoering van het convenant moeten we ons afvragen of opvang in de Polstraat nog wel gewenst is. Dit gezien de veranderde aard van de buurt, veel meer woonhuizen dan toen het convenant werd afgesloten en de veranderde functie van het Grote Kerkhof van een parkeerplaats in een ruimte voor recreatie en entertainment.

Ook bestaat de indruk dat de grootte en complexiteit van de problematiek van de cliënten door landelijk beleid aanmerkelijk is toegenomen. Dit wordt door medewerkers van de instellingen bevestigd.

Onzes inziens alle reden om nog eens goed te kijken naar alternatieven in de binnenstad alvorens te besluiten tot renovatie voor een volgende periode van minimaal 15 jaar opvang in de Polstraat.

 

Het bestuur Belangenvereniging Polstraat e.o.

 

 

 

 

 

 

Mutatie 4 december 2020

 

Beste lezer,

 

Hieronder treft u een link aan die gebruikt kan worden om de beraadslagingen, indien van toepassing, aan de gemeentelijke raadstafel te volgen of verdere infomatie te verkrijgen.

 

https://deventer.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/675523/Raadstafel%2002-12-2020

 

 

 

Mutatie 2 december 2020

 

Wij ontvingen meerdere reacties op het nieuws van 26 november. Twee daarvan treft u hieronder aan.

 

--------------------------------------------------------------------------

Geachte heer Rosenkamp,

 

Via de belangenvereniging Polstraat e.o. ontving ik uw mail inzake Polstraat 8-10, waarvoor dank.  Ik ben directeur van Monumentaal Vastgoed Deventer B.V, de eigenaar van het pand aan Polstraat 14. In dit pand hebben wij in 2017 10 appartementen ontwikkeld die we thans verhuren. Afgelopen woensdag heb ik namens de bewoners ingesproken tijdens de raadtafel, bijgaand zend ik u ter info mijn bijdrage.

 

Het lijkt mij een uitstekend idee voor de gemeente om een brede verkenning uit te voeren naar alternatieven voor Polstraat 8-10. Als ik daar meer input voor kan leveren of op een andere manier bij kan ondersteunen, dan hoor ik dat graag.

 

Met vriendelijke groet,

Heleen Kienhuis

 

Bijlage ingesproken tekst

 

Waarde raadsleden,

 

Graag wil ik mijn reactie geven op het voorgenomen plan om € 3,7 miljoen vrij te maken voor een grootschalige renovatie van Polstraat 8-10. Ik zal me eerst even voorstellen: ik ben Heleen Kienhuis, directeur van Monumentaal Vastgoed Deventer BV en Vincent Projects BV. Met Monumentaal Vastgoed Deventer BV hebben wij in 2016 het pand Polstraat 14 van de gemeente Deventer gekocht. Dit pand hebben we vervolgens in goed overleg met de gemeente verbouwd tot 10 hoogwaardige appartementen. De appartementen worden door ons verhuurd sinds september 2017. In die tijd hoorde ik van mijn huurders dat de cliënten van Tactus weliswaar voor enige overlast zorgden maar dat de situatie over het algemeen leefbaar was. Helaas is vanaf die tijd de overlast meer en meer toegenomen; steeds meer lawaai, geschreeuw, gescheld, geschop tegen deuren en tegen de garagepoort van de parkeergarage tegenover het pand. Ook de vervuiling door de sigarettenpeuken en drankblikjes op de vensterbanken en deurdorpel van het pand neemt toe. Onlangs is een client van Tactus naar binnen geslopen en weer een ander is over de muur geklommen waarna hij schreeuwend in de tuin stond. Het gevoel van veiligheid en de leefbaarheid voor de bewoners staan dus serieus onder druk. In het voorgenomen plan van de gemeente om € 3,7 miljoen vrij te maken wordt niets vermeld over de toegenomen overlast. Er wordt ook nergens gesproken over maatregelen om de overlast te beperken. Uit de stukken ontstaat de indruk dat de gemeente dit allemaal niet nodig vind omdat er betrokkenheid en begrip zou zijn opgebouwd bij omwonenden voor de aanwezigheid van Tactus. Graag wil ik hier laten weten dat er bij de bewoners van Polstraat 14 tot en met 14i geen begrip meer is voor huidige situatie. De overlast neemt hand over hand toe en is het laatste half jaar onhoudbaar geworden. Het zal bekend zijn dat Deventer enorm investeert om aantrekkelijk te zijn voor toeristen en dagjesmensen. De historische binnenstad is daarbij een van de belangrijkste trekpleisters. Zo gaat de gemeente veel geld steken in het verfraaien van het Grote Kerkhof. Het mag duidelijk zijn dat de overlast die ik hierboven beschrijf ook gevolgen zal hebben voor de aantrekkelijkheid van Deventer voor toeristen. Gezien de aanzienlijke overlast die deze locatie van Tactus oplevert, zou mijns ziens veel beter gekeken moeten worden naar de mogelijkheden voor een andere locatie of een andere organisatie van de opvang, bijvoorbeeld kleinschaliger. De gemeente stelt nu in de stukken dat zowel nieuwbouw als aankoop duurder is dan deze renovatie. Deze stelling wordt echter geheel niet onderbouwd. Is hierin meegenomen dat het huidige pand een aanzienlijke waarde vertegenwoordigt? Welke alternatieve locaties zijn overwogen? Is overwogen om de opvang aan de Polstraat anders of kleinschaliger te organiseren? Kortom, ik verzoek u het plan in heroverweging te nemen, de toegenomen overlast mee te nemen in de planvorming en de alternatieven beter te onderzoeken.

 

Ik dank u voor uw aandacht

 

----------------------------------------------------------------

 

Geacht bestuur, beste bewoners,

 

Wat goed dat velen van u hun stem hebben laten horen tijdens de raadstafel van 25 november over de geplande renovatie van Polstraat 8 - 10. Naar ik begrijp, komen ook aanstaande woensdag (2 december) nog enkele bewoners inspreken.

 

Als gemeenteraadslid heb ik dit onderwerp aan de orde gesteld. Het paste mijns inziens niet om met één hamerslag miljoenen uit te trekken voor een voorziening die steeds meer overlast met zich meebrengt. Ik ben blij dat we in ieder geval een debat kunnen voeren.

 

Graag zou ik zien dat de gemeente een brede verkenning uitvoert naar alternatieven voor Polstraat 8 - 10. Dat er een voorziening moet zijn voor deze mensen staat buiten kijf. Maar of die (nog) het beste past in een binnenstad, is voor mij een groot vraagteken. Er zijn in den lande steeds meer plekken buiten de binnensteden, kleinschaliger vormen en meer gemengde vormen en geldstromen die recht doen aan het oplossen van de problemen van deze doelgroep.

 

Ik hoop dat ik voor dit pleidooi naar een nadere verkenning een meerderheid van de raad kan enthousiasmeren en doe daarvoor mijn uiterste best. Naar mijn overtuiging is er vast een oplossing te vinden die voor u, voor de cliënten en voor de aantrekkelijkheid van onze binnenstad beter past dan de geplande renovatie.

 

Met hartelijke groet,

 

Roderic Rosenkamp

Raadslid VVD

Van Lithstraat 3

7415 LA Deventer

 

PS: u mag dit bericht uiteraard publiceren of verspreiden onder uw leden. Ik schrijf dit bericht niet uit politiek gewin, maar om u te informeren wat op dit moment de stand van zaken is en waar ik mij voor in ga zetten.

 

-----------------------------------------------------

 

 

Mutatie 26 november 2020

 

Beste bewoners en ondernemers,

 

Gisterenavond was er gelegenheid om in te spreken aan de gemeentelijke raadstafel. De gemeenteraad geeft dan de gelegenheid aan burgers om hun opmerkingen of bezwaren te uiten om dit mee te nemen in de besluitvorming. Een aantal bewoners hebben hiervan gebruik gemaakt en hun (grote)zorgen geuit over het gemeentelijk beleid met betrekking tot de voorgenomen renovatie van Polstraat 8-10 en de tijdelijke huisvesting van de nachtopvang in Polstraat 70-74.

 

Harmen Oostra heeft namens de Belangenvereniging(BP) het woord gevoerd. Ik stuur u de tekst die Harmen heeft uitgesproken. Volgende week komt het bestuur bijeen om verdere stappen te bespreken.

 

Mocht u uw eigen zienswijze willen delen met het bestuur van de BP dan kunt u deze mail beantwoorden of via de website www.Polstraat.nl. Wij stellen dat zeer op prijs zeker gezien de lastige periode vanwege de corona-beperkingen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur BP e.o.

 

-----------------------------------------------------------------------

Geachte Raadsleden,

 

De Belangenvereniging Polstraat/Bursestraat en omgeving is indertijd opgericht naar aanleiding van het besluit van de gemeente om in de Polstraat een aantal instellingen te vestigen zoals IrisZorg en Tactus die zich bezighouden met de crisisbegeleiding, begeleid wonen, opvang van verslaafden en opvang van daklozen. Het doel van de vereniging is zich in te zetten  voor de leefbaarheid in de buurt en daarbij speelt het voorkomen en bestrijden van mogelijke overlast veroorzaakt door de aanwezigheid van genoemde instellingen een belangrijke rol. Daartoe heeft de vereniging een convenant afgesloten met de instellingen en de gemeente waarin nauwkeurig staat aangegeven hoe de overlast voorkomen en beheerst kan en moet worden. De convenantpartners hebben daartoe regelmatig overleg waarin mogelijke overlast en de bestrijding daarvan aan de orde komt.

In de afgelopen jaren heeft dit overleg goed gewerkt en hebben we in gezamenlijk overleg de overlast tot een aanvaardbaar minimum kunnen beperken. Er zijn zeker momenten geweest waarin de overlast onaanvaardbaar was maar nooit in een mate waarin de aanwezigheid van de instellingen in de straat in het geding was. Het convenant spreekt van heroverweging van de opvang in de straat in het geval van ‘structurele overlast’. Daarvan is tot nu toe geen sprake geweest.

We constateren echter dat het afgelopen half jaar de klachten over de klanten van Polstraat 8/10 zijn toegenomen en dat het veel lastiger blijkt te zijn geworden om de overlast tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Een aantal bewoners heeft zowel bij de instanties als bij ons zijn zorg en ergernis uitgesproken over de toenemende overlast: zij zien een toename in het aantal daklozen, drugsverslaafden en daardoor aangetrokken dealers, psychiatrische en soms psychotische patiënten die grote overlast geven: door agressief gedrag, intimidatie, openbaar drugsgebruik en het in deze coronatijden lak hebben aan de anderhalve meter richtlijn. Het moet volgens ons ook de gemeente een doorn in het oog zijn dat zich op het bordes voor het stadhuis regelmatig een aantal alcoholverslaafden en junks bevindt. Misschien is er inmiddels wel sprake van structurele overlast.

De laatste tijd zijn er veranderingen geweest in de Polstraat en omgeving die de vraag rechtvaardigen of de opvang op de juiste plek is:

1.     In de Polstraat is een aantal panden van kantoorvoorziening tot woning veranderd en ook die nieuwe bewoners ervaren de overlast.

2.     Het Grote Kerkhof gaat van karakter veranderen. Het wordt van een parkeerplaats voor auto’s omgetoverd in een plein voor recreatie met parkachtige voorzieningen met een speelplaats voor kinderen en terrassen en horeca. De gemeente heeft daarvoor een aardig bedrag gereserveerd. Het laatste wat je daar zou willen is de overlast waar het laatste half jaar vooral sprake van is.

3.     We leven in een samenleving waarin psychiatrische patiënten en anderen die een moeilijke periode in hun leven doormaken en/of dakloos zijn meer aan hun lot worden overgelaten. Gemeenten hebben de opdracht om te zorgen dat deze mensen niet vergeten en geholpen worden.

Deze drie punten samengenomen kunnen we spreken van een verstoorde balans: aan de ene kant is Polstraat en omgeving meer een woonbuurt met recreatie geworden aan andere kant is er een toename van overlast.

Zie hier het dilemma. We hebben als samenleving de verantwoordelijkheid om diegenen die het moeilijk hebben te helpen maar ten koste van hoeveel overlast?

Bij navraag zijn vele van onze leden er erg duidelijk over: de overlast gaat veel te ver. Wij zijn geschrokken van de heftigheid van de reacties van sommige van onze bewoners.

Het is merkwaardig dat de gemeente door volledig uitgewerkte plannen te presenteren voor de renovatie van Polstraat 8/10 volledig lijkt te zijn voorbijgegaan aan de vraag of de opvang van verslaafden en daklozen  wel op die plaats moet en kan blijven. Blijkbaar is de gemeente van mening dat de overlast wel te beheersen is terwijl vooral dit jaar is gebleken dat het tegendeel het geval is.

Wat ons betreft zullen we met alle partners in het convenant eerst een discussie moeten voeren over de vraag, of en in hoeverre de overlast tot een voor alle betrokken bewoners acceptabel niveau kan worden teruggebracht.  In het laatste convenanten overleg heeft de wethouder toegezegd dat het convenant opnieuw bekeken moet worden en dat er overeenstemming moet zijn over de voorwaarden waaronder dat kan werken.

Pas daarna kan een definitieve beslissing genomen worden over de renovatie en de tijdelijke opvang. Ik dank u wel.

 

 

 

 

 

Mutatie 21 november 2020

 

Buurtbewoners,

 

Dit bericht is naar aanleiding van het artikel in de Stentor van vanmorgen met betrekking tot de plannen om de panden aan de Polstraat 8-10 (methadonverstrekking en de nachtopvang) te verbouwen / restaureren.

In het artikel wordt gesuggereerd dat het bestuur van de Belangenvereniging toestemming heeft gegeven voor deze verbouwing. Dit is onjuist.

Wel zijn we onlangs op de hoogte gesteld van de concrete plannen. We hebben ons toen direct hard gemaakt om de overlast voor de buurt tot een minimum te beperken en om de planning in samenspraak te maken met direct omwonenden. Wij hebben geen juridische macht om een verbouwing, als we dat al zouden willen, tegen te houden. Het besluit over de plannen moet nog in de gemeenteraad worden genomen.

Daarnaast heeft iedereen  huis aan huis onlangs een uitnodiging ontvangen om, tijdens een online bijeenkomst, vragen naar aanleiding van deze plannen aan de gemeente en de betrokken instellingen te stellen. Die bijeenkomst vond plaats op maandagavond 16 November. Een zestal buurtbewoners heeft daar gebruik van gemaakt.

Zoals we u vorige week hebben gemeld zijn wij akkoord gegaan met de tijdelijke verplaatsing van de nachtopvang, maar de vraag of de opvang er überhaupt in de Polstraat 8-10 moet blijven dan wel moet verhuizen is niet aan de orde geweest.

Wel hebben we geconstateerd, uit eigen ervaring en na meldingen van bewoners, dat het afgelopen half jaar de overlast erg is toegenomen. Vooral een klein aantal (plm. 8 cliënten) zorgt/zorgde voor veel van de overlastklachten.  Ons inziens doen de zorginstellingen daar te weinig aan.

Deze week is er het reguliere convenantoverleg met de gemeente, de instellingen en de politie waarbij we zeker weer zullen benadrukken dat er strenger, accurater en consequenter gehandhaafd moet gaan worden.
Daarnaast zal er aankomende woensdag een raadstafel zijn waarbij er vragen gesteld worden over de verbouwing van de panden. Hiervoor hebben we ons al aangemeld.

De Belangenvereniging bestaat omdat er in het verleden is besloten om de opvang in de Polstraat te huisvesten. Nu het pand aan een grondige renovatie toe is en o.a. het Grote Kerkhof van functie wisselt (van parkeerplein naar verblijfsplein) merken we dat onder buurtbewoners de vraag is ontstaan of de opvang nog wel op de juiste plek zit.

Onze vraag aan jullie als buurtbewoners is om ons feedback te geven m.b.t. de opvang en de eventuele verbouwing. Dit kan via een e-mail naar info@polstraat.nl of  via facebook te reageren. GRAAG VOOR MAANDAG 12:00 UUR.

Het bestuur Belangenvereniging Polstraat e.o.

 

 

 

 

 

Mutatie 12 november 2020

 

Beste bewoners en ondernemers,

 

In vervolg op de brief die het bestuur 5 november  op de website (zie onder} heeft geplaatst, treft u wat aanvullende informatie aan.

 

Wij ontvangen signalen van toenemende overlast in de Polstraat en omliggende straten en plein. De toename van de overlast is aanzienlijk. Om onze buurt zo veilig mogelijk te laten zijn en het woonplezier te behouden, vragen wij u de overlast en ongewenst gedrag telefonisch te melden via de overlast telefoon

 

tel.  06 46728657

 

Of melden via de gemeentelijke app (Gratis te downladen ). Met deze app, kunnen ook foto’s meegestuurd worden. Of via de e-mail (zie www.Polstraat.nl) 

 

Hoe meer concrete overlast gegevens er worden gemeld hoe beter. En blijft u alstublieft melden. 

 

Dinsdag 24 november a.s. is er weer een periodiek convenanten-overleg met alle vertegenwoordigers zoals de gemeente, politie, toezicht en handhaving, Tactus en Iriszorg, en bestuur Belangenvereniging.

 

Naast hetgeen bestuur al bekend is, zijn uw ervaringen van belang om de veiligheid en woonplezier, zowel overdag als in de avond, te behouden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur Belangenvereniging

 

 

 

Mutatie 5 november 2020

 

Beste bewoners en ondernemers,

Zoals u in een brief van de gemeente heeft kunnen lezen zal er binnenkort worden begonnen met de noodzakelijke renovatie aan het pand Polstraat 8-10 dat in gebruik is bij Iriszorg en Tactus verslavingszorg. Vanwege de ingrijpende renovatie zal een aantal bewoners tijdelijk gehuisvest worden in Polstraat 70-74. Het gaat om een periode van 18 maanden.

Dit is een oplossing waar we als belangenvereniging denken mee te kunnen leven om de volgende redenen:

1.  De panden zijn nu ook al in gebruik door Iriszorg, waardoor er dus geen ‘extra’ locatie bij komt in de buurt. 

2.  Via het Convenant dat we met de Gemeente (Afdeling Orde en Veiligheid, Manager Binnenstad, Handhaving) en Iriszorg hebben afgesloten hebben we regelmatig overleg over de leefbaarheid in onze buurt. 

3.  Dankzij dit overleg en de rol van Iriszorg hebben we de afgelopen jaren de overlast van de nachtopvang kunnen beperken. 

4.  Iriszorg zal ook de tijdelijke huisvesting nachtopvang managen en we mogen er dus vanuit gaan dat dit goed gebeurt.

 

In ons periodieke Convenanten Overleg zal de tijdelijke huisvesting op de agenda staan zodat we zo nodig tijdig kunnen ingrijpen. In urgente gevallen nemen we direct contact op met Iriszorg  iets wat we een ieder aanraden als dat nodig mocht zijn (telefoonnummer:  06 46 72 86 57.)

 

We hopen dat we met elkaar onze buurt leefbaar blijven houden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur Belangenvereniging

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutatie 23 april 2020

 

 

 

Informatiebrief voor ondernemers en omwonenden

 

Deventer, 23 april 2020

 

Bodemonderzoek Grote Kerkhof van start

 

Ondanks de coronacrisis gaan (voorbereidende) werkzaamheden voor de herinrichting van de Lebuinuspleinen door. Op het Grote Kerkhof wordt 29 april gestart met bodemonderzoek. De bodemopbouw en waterdoorlatende eigenschappen worden door een gespecialiseerd bedrijf in kaart gebracht. De werkzaamheden nemen een ruime week in beslag. Vanaf 11 mei wordt op het Grote Kerkhof archeologisch onderzoek uitgevoerd. Dit duurt ongeveer twee weken.

 

Het ontwerp voor Het Grote Kerkhof, Nieuwe Markt, Stromarkt en tussenliggend gebied (Lebuinuspleinen) gaat voor de zomer ter besluitvorming naar de gemeenteraad. Als alles volgens planning verloopt kan de eerste schop in september 2021 de grond in. Bodemonderzoek en archeologisch onderzoek kan voor die besluitvorming plaatsvinden.

 

Boringen

Bodemonderzoek op het Grote Kerkhof wordt uitgevoerd op 29 en 30 april en 1,7 en 8 mei. De bodemopbouw en waterdoorlatende eigenschappen worden door een gespecialiseerd bedrijf in kaart gebracht door middel van boringen in de grond. Dit is nodig om te bepalen welke maatregelen en materialen gebruikt moeten worden bij de herinrichting van het Grote Kerkhof.

 

Archeologisch onderzoek Vanaf 11 mei gaan archeologen twee weken lang de bodem van het Grote Kerkhof onderzoeken. De archeologen graven 13 proefputten om een beeld te krijgen van wat er onder de grond te zien is. Zij hebben dan speciale aandacht voor de plekken die voor het ontwerp van het plein belangrijk zijn. Het is bekend dat in de bodem van het Grote Kerkhof botten van mensen liggen. Het was vroeger natuurlijk een kerkhof. De botten worden zoveel mogelijk met rust gelaten. De architect heeft daar rekening mee gehouden in het ontwerp.

 

Fotoverslag

Het oorspronkelijke plan zou zijn geweest om van het archeologisch onderzoek een klein evenement te maken. Vooral bedoeld voor de allerjongste archeologen en schatgravers en geïnteresseerden van jong tot oud. Vanwege de coronacrisis kan dit niet doorgaan. Het is niet mogelijk om te kijken bij het werk van de archeologen. De gemeente maakt daarom een fotoverslag en deelt dit op de projectsite deventer.nl/lebuinuspleinen en de facebookpagina ‘Beleef het Grote Kerkhof’.

 

 

 

Mutatie maart 2020

 

Betreft:                      Verslag ledenvergadering Belangenvereniging van bewoners en ondernemers Polstraat en omgeving(BP)

Datum:                       Zaterdagmorgen 29 februari 2020

Aanwezig:                  21 leden, 4 bestuursleden en 1 gastspreker/bewoner Jos Piery, voorzitter duurzaamheidscentrum Deventer

Afwezig mkg:            2 leden

 

 

 

Agenda

 

09:30 uur        Inloop, koffie

 

09:45 uur        Opening, welkom, vaststelling van de agenda

 

10:00 uur        Bespreking jaarstukken

§  Notulen van de vorige ALV

§  Jaarverslag 2018-2019

§  Financieel Jaarverslag 2018

§  Bestuurssamenstelling

 

Korte toelichting rondom de activiteiten van het kernteam door Els Pekkeriet

Rondvraag

11:00 uur        Presentatie Duurzaamheidscentrum door Jos Piery

 

11.45 uur       Sluiting


Voorzitter Harmen Oostra opende de jaarvergadering en heette de aanwezigen welkom.

Het bestuur dankt bestuurslid en gastheer Nieck Eppink  voor het beschikbaar stellen van de accommodatie van de dansschool. Dat is geen vanzelfsprekendheid en wordt zeer gewaardeerd.

 

De agenda wordt vastgesteld.

 

De voorzitter startte met het bespreken van de jaarstukken. De jaarstukken zijn of via de mail toegestuurd, te lezen op de website Polstraat.nl  of in te zien via facebook  Belangenvereniging Polstraat.

 

Notulen van de vorige ALV d.d. 24 november 2018

Het verslag werd zowel tekstueel als inhoudelijk zonder opmerkingen vastgesteld.

 

Jaarverslag 2018-2019:

Hoewel er geen inhoudelijke opmerkingen waren, vroeg voorzitter Harmen aan het bestuurslid Gerard Westhoff de status van zijn verslag “Impressie discussieavond Parkeren Binnenstad”  toe te lichten.

 

Bijlage: Impressie discussieavond Parkeren Binnenstad

De bijeenkomsten zijn bedoeld om de gemeente te laten weten hoe de belanghebbende bewoners en ondernemers hierover denken. De gemeente kan hiermee rekening houden. Het is dus niet bedoeld om democratisch besluiten te nemen.  Alle doelgroepen in de binnenstad waren uitgenodigd en aldus vertegenwoordigd. De opkomst was groot. Het college van Burgemeester en Wethouders zal alle suggesties wel of niet verwerken in haar rapportage beleidsstuk aan de gemeenteraad.  Zie verder de bijlage van het jaarverslag.

 

N.a.v. de bijlage worden opmerkingen gemaakt.

Er is nog steeds onduidelijkheid over de verdeling van de parkeerplaatsen in de parkeergarage Polstraat onder het stadskantoor. De verdeling en het gebruikmaken van de verkeerplaatsen wordt als onjuist/ongewenst ervaren. Er blijken geen limieten te bestaan. Gemeenteambtenaren en afdeling toezicht en handhaving maken misbruik van hun positie door algemene plaatsen te bezetten.  Bewoners krijgen een bon wanneer zij op lege,  door de gemeente gereserveerde plekken, gaan staan. Dat is met twee maten meten.  Ambtenaren hebben trucjes om parkeerplaatsen in de binnenstad te bezetten terwijl ze behoren te parkeren in de Wilhelminagarage of op de Worp. Het bestuur BP zal dit met de wijkmanager Esther Lagendijk bespreken. En passant wil het bestuur opmerken dat de samenwerking met de wijkmanager uitstekend is. 

 

Gezegd moet worden dat de Gemeente bezig is met het invoeren van een digitaal systeem zodat vergunninghouders gebruik kunnen maken van de Brinkgarage. Dat zou een verbetering kunnen betekenen.(vergelijk het met een digitaal systeem van een hotelkamer.)

 

Daarnaast worden suggesties gedaan die wijzen op de verkeersonveiligheid inzake de T-kruising Melksterstraat en de Welle.  De drie parkeerplaatsen aan het begin van de Welle verhinderen een goed uitzicht zowel voor het inkomende als het uitgaande verkeer en specifiek het fietsverkeer.

Bovendien wordt er regelmatig veel te hard gereden op De Welle. Een  matrixbord zou kunnen helpen.

 

Bijlage: Regiegroep Lebuïnus pleinen

Nieck Eppink licht zijn bijlage toe. Alle uitgenodigde groepen droegen bij aan het maken van één integraal plan voor alle pleinen rondom de Lebuïnus. Op basis daarvan hebben drie architecten meegedongen om dat plan te realiseren. Er is een architect gekozen, die inmiddels een schets heeft gemaakt. Die schets wordt maandagavond 2 maart gepresenteerd in Stadhuis. Toegang is vrij. Bewoners en ondernemers binnenstad hebben  daarvoor een uitnodiging ontvangen.

 

N.a.v. het melden van klachten:

Dit blijven doen en herhalen. Mocht dit na verloop van tijd geen resultaat hebben, kan het persoonlijk gaan melden op het stadhuis een positief effect hebben, zo is de ervaring. 

Het blijkt dat vuilnis, wel of niet gemeld, snel wordt opgeruimd. Alleen in het weekend gebeurt dat niet, hetgeen een doorn in het oog is.

 

N.a.v. het jaarverslag:

Het pas opgerichte kernteam is bezig om een rondleiding  te organiseren in de binnentuinen van het stadskanoor. Voorlopig staat zondagmiddag 17 mei gepland. Er komt dan een rondleiding met deskundige begeleiding over de te oogsten kruiden en een afsluiting met een hapje en een drankje.

 

N.a.v. de begroting:

Bodem van budget is in zicht. Het zijn vooral de bank en het drukwerk die geld kosten, vergaderkosten rekenen we niet. Tot op heden ontvingen wij via de senior-manager veiligheid een subsidie van de gemeente. Echter de senior-manager is met pensioen. De subsidie moet nu uit een ander potje komen. We wachten het even af, dit jaar zingen we het nog wel uit, als er geen onverwachte kosten komen. We zijn in overleg met de wijkmanager.

N.a.v. Bestuurssamenstelling:

Harmen wijst nog eens op het feit dat het bestuur blijft streven naar het aantrekken van nieuwe bestuursleden. In de statuten(zie website)  staat geen tijdslimiet ten aanzien van  het aanblijven van bestuursleden.  Huidige bestuursleden zijn al vele jaren in functie. Mocht u iemand kennen die geschikt lijkt voor de functie dan horen we dat heel graag. Wij zullen de vertrouwelijkheid uiteraard respecteren.  

 

Korte toelichting rondom de activiteiten van het kernteam door Els Pekkeriet:

 

Els stelt zich voor. Ze woont inmiddels twee jaar met haar gezin in de Manhuissteeg. Als lid van het kernteam verwijst zij nog eens naar de poster en de flyer die de bewoners en ondernemers  van onze buurt in de brievenbus hebben ontvangen. Daarin wordt uiteengezet wat het kernteam WijStadhuiskwartier wil bereiken.

Kortweg gezegd houdt het in het verzamelen van ideeën van burgers uit onze buurt. Het kernteam neemt contact op met degenen die van zich hebben laten horen. Het kernteam  kan bemiddelen, de helpende hand bieden en tussenpersoon zijn in het contact met de gemeente. Geen ellelange procedures maar op korte termijn beoordelen of een  idee wel of niet kansrijk is. De start en uitvoering ligt in beginsel bij de buurtbewoners. Met een werkgroepje buurtgenoten kan een idee tot uitvoering komen.  Dit past in het gemeentelijk wijkgerichte beleid. De buurtbewoners krijgen de kans om concrete wensen te realiseren. De wijkmanager bekijkt uiteindelijk of het voorstel aan de vastgestelde criteria voldoet. 

-          Voorbeeld van zo’n wens is de verfraaiing van de Bursestraat.

-          Momenteel wordt er een wens tot uitvoering gebracht in het Hof van Awaita aan de Asserstraat. Een werkgroepje bestaande uit bewoners, de wijkmanager en ambtenaren vanuit de gemeente draagt zorg voor realisatie.  Zie voor verdere informatie de recente wijkkrant WijDeventer.

De voorzitter dankt Els voor haar toelichting.

 

Rondvraag

Anke Bouman deelt mee dat cursus EAD in september 2019 heeft plaats gevonden in de dansschool Eppink. Alle cursisten behaalden hun certificaat.  Er zou ook een AED apparaat aan de buitenkant van de muur in de Manhuissteeg bij de deur van de woning van Anke worden geplaatst. Aangezien de appartementenwoning een monumenten status heeft kon dat geen doorgang vinden. Er wordt nu naar een andere buitenplek gezocht.

Wanneer een bewoner met AED certificaat wordt opgeroepen om hulp te verlenen bij een hartstilstand ontvangt hij een code om het kastje aan de muur te openen en het apparaat mee te nemen naar de plaats van het incident.  Hopelijk is de ambulance 112 dan al gebeld en is men al begonnen met de handmatige reanimatie. Het AED apparaat kan dan eventueel uitkomst bieden. De opgeroepen bewoner weet hoe hij vervolgens moet handelen.

 

Presentatie Duurzaamheidscentrum door Jos Piery voorzitter van het centrum.

Jos vertelde bevlogen zijn verhaal aan de hand van een PowerPoint. 

In dit verslag treft u niet de details aan die Jos over de bühne bracht. Daarvoor verwijs ik u naar de website  Duurzaamheidscentrum Deventer.

 

Samenvattend:

De verwarming van de aarde is een feit. De akkoorden van Parijs zijn er om verdere verwarming te stoppen. Klimaatsceptici betwijfelen de klimaatsverandering. Volgens Jos steken die burgers hun “kop in het zand”

De verwarming van de aarde kun je  niet zien maar wel meten en uitrekenen. De grootste veroorzaker van de verwarming is de CO 2 uitstoot. De zonnestralen(lange golven) die de aarde verwarmen kunnen wel door de dunne atmosfeerschil heen, maar de terugkaatsing van de stralen(korte stralen) wordt bemoeilijkt als gevolg van de extra uitstoot van de CO 2.  Daardoor koelt de aarde onvoldoende af. De klimaatbalans dreigt daardoor blijvend verstoord te worden. De extra uitstoot is het gevolg van onze welvaart  Industrie, kolencentrales, vliegverkeer koopgedrag etc. etc.   De uitstoot moet worden verminderd door productieprocessen  te veranderen. Circulair economie is hiervan een voorbeeld

 

Maar ook dichtbij huis kunnen we al beginnen met het verminderen van de uitstoot.   De rechter heeft de regering opgelegd  dat ze zich aan de gemaakte afspraken in Parijs moet houden.             

De regering en gemeenten hebben de opdracht om de CO 2 uitstoot te verminderen. Dat kan op allerlei manieren. Het duurzaamheidscentrum kan daarbij de helpende hand bieden.  Dit kan via een particulier huishouden, een VVE, corporatie, vastgoedeigenaar enz.

Jos nodigt de aanwezigen van harte uit om langs te komen in het duurzaamheidscentrum Energie coaches en andere adviseurs kunnen u daar adviseren over de zaken als isolatie, zonnepanelen, warmtepompen e.d.

Het project duurzaamheidscentrum in het stadskantoor duurt twee jaar.

 

Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de bijenkomst met dank aan de bewoners voor hun aanwezigheid.

          

 

                    

 

Mutatie 12-02-2020

 

UITNODIGING

Algemene Ledenvergadering

van de Belangenvereniging Polstraat e.o.

 

29 FEBRUARI 2020

 

 


Datum             :           29 februari 2020

Tijd                  :           09:30 – 11.45 uur

Plaats              :           Dansschool Eppink, Polstraat 20

Beste bewoner en/of ondernemer,

Als bewoner en/of ondernemer van de Polstraat en omgeving, wordt u van harte uitgenodigd op de jaarvergadering van de Belangenvereniging.

Het jaarverslag staat op de website en in de besloten facebookgroep. Ook is het verstuurd naar de bij ons bekende e-mailadressen. Stuur ons gerust een mail om deze alsnog te ontvangen.

Naast het kort bespreken van de jaarstukken geeft Els Pekkeriet een toelichting over het kernteam dat onlangs is opgericht en zal Jos Piery een  presentatie geven over het duurzaamheidscentrum in de stadsetalage van
het Stadhuis dat is opgezet door Deventer Energie.
 

Tenslotte vraagt het bestuur of er ideeën zijn hebben om de leefbaarheid in de Polstraat en omgeving verder te verbeteren.

Tot ziens bij de vergadering.

 

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur,
Nieck Eppink, Polstraat 20

Gerard Freijzer, Polstraat 69 F4

Harmen Oostra, Polstraat 69 F7
Gerard Westhoff, Polstraat 16

 


Agenda

 

 

09:30 uur        Inloop, koffie

 

09:45 uur        Opening, welkom, vaststelling van de agenda

 

10:00 uur        Bespreking jaarstukken

§  Notulen van de vorige ALV

§  Jaarverslag 2018-2019

§  Financieel Jaarverslag 2018

§  Bestuurssamenstelling


Korte toelichting rondom de activiteiten van het kernteam door Els Pekkeriet

Rondvraag

11:00 uur        Presentatie Duurzaamheidscentrum door
Jos Piery

 

11.45 uur                                                     Sluiting
Belangenvereniging Polstraat en omgeving

Jaarverslag 2019

 

Inleiding

In zijn algemeenheid moet gezegd worden dat de zorg voor de leefbaarheid in onze Polstraat en omgeving een aandachtspunt blijft.

Deze zorg is door het bestuur in diverse bijeenkomsten onder de aandacht gebracht en er is samen met de deelnemers naar oplossingen gezocht. In 2019 waren dat de volgende bijeenkomsten:

§  Regulier overleg met de wijkmanager binnenstad Esther Lagendijk

§  Een maal per kwartaal overleg met vertegenwoordigers van de instellingen in de Polstraat, de senior veiligheidsambtenaar, de wijkmanager binnenstad en de politie en/of toezicht

§  Een jaarlijks overleg met alle eigenaren van panden in ons werkgebied. In dit overleg komen de onderwerpen die hieronder staan voor zover van toepassing aan de orde. Het overleg is dit jaar voor de derde keer georganiseerd. Er is een groeiend aantal eigenaren dat deelneemt.

§  Bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente

De belangrijkste onderwerpen die in deze overleggen aan de orde komen zijn:

 

Vervuiling

Tijdens de vorige jaarvergadering is de ervaren vervuiling van de Polstraat besproken. Het bestuur van de BP heeft  dit onder de aandacht van de wijkmanager gebracht.  Wat kunnen we doen om de vervuiling tot een minimum terug te brengen?

Het bestuur heeft de indruk dat  de volgende interventies  effect hebben:

§  Afdeling Toezicht en Handhaving is herhaaldelijk gevraagd eventuele vervuiling te melden bij Cambio.

§  Bewoners is gevraagd vervuiling te melden via de telefoon of gemeente-app. Dit blijven herhalen.

§  De bijgeplaatste vuilniszakken rondom de ondergrondse container worden zo snel al mogelijk dagelijks verwijderd.

§  Er wordt regelmatig door de veegploeg van Tactus papier geprikt.

§  De hondenoverlast is voor een deel opgelost.  Het is in feite  een eigenaarsprobleem. Het urineren tegen gevels zou nog teruggedrongen kunnen worden..

Overlast

Geluids- en andere overlast is een onderwerp dat voortdurend aandacht verdient. We moeten elkaar eraan blijven herinneren dat het weer de kop kan opsteken, het is echter ook zo dat melding van de overlast spoedig tot verbetering lijdt.

Dit geldt b.v. voor het storend parkeren voor de parkeergarage zodat de doorgang van de Polstraat wordt belemmerd. Het zijn vooral vrachtwagens  met bestemming facilitaire dienst van de gemeente. Uit- en inladen dient op het Kerkhof plaats te vinden, maar de medewerkers van de facilitaire dienst houden zich daar regelmatig niet aan. Zij behoren de chauffeurs te instrueren. We blijven dit zeggen met toch enige verbetering als resultaat.

Ook zwaar vrachtverkeer in de Polstraat blijft een aandachtspunt. Op de korte termijn zal dat niet worden opgelost. Wel komt het momentum dichterbij dat er alternatieven worden bedacht zoals b.v. meer passend vrachtverkeer geschikt voor de oude binnenstad.

De bewoning van Polsraat 90 is weer teruggebracht naar particuliere verhuur. De BP houdt de vinger aan de pols. De gemeente is bij de rechter in het gelijk gesteld. Echter de betreffende instelling Meesterwerk, die het pand collectief had gehuurd,  is in hoger beroep tot de hoogste instantie gegaan. De gemeente wacht af.

 

Parkeren

De gemeente heeft een discussieavond georganiseerd over het parkeren in de binnenstad waaraan een bestuurslid heeft deelgenomen. De gemeente is parkeerbeleid aan het ontwikkelen en wilde via de discussieavond reacties van belanghebbenden. Het meest verrassende was dat de meerderheid van de aanwezigen weinig problemen had met parkeren in de binnenstad.

In bijlage1 is een impressie van de avond. Het wachten is nu op de gemeente om met een beleidsvoorstel te komen.

 

Inrichting Lebuïnusplein

De BP participeert in de zogenaamde Regiegroep Lebuïnuspleinen die zich buigt over de  herinrichting van het Lebuïnusplein, de Stromarkt en de Nieuwe Markt. Het is de taak van de groep de zorgvuldigheid van het proces te bewaken dat aan alle belangen en interesses van de grote diversiteit aan deelnemers tegemoet komt. De gemeente is uiteindelijk verantwoordelijk voor de inhoud.

 In bijlage 2 staat een kort verslag van een bijeenkomst van deze groep.

 

Verdere activiteiten

Mede op enthousiaste instigatie van de manager binnenstad van de gemeente Esther Lagendijk zijn door de bewoners verder nog een aantal activiteiten ontplooid waarbij de BP op enigerlei wijze betrokken was. We noemen:

 

§  Een aantal bewoners hebben het initiatief genomen om de omgeving rond Polstraat 73, Iriszorg te verfraaien en overlast te verminderen. Een prima zaak.  Dit loopt nog en krijgt een vervolg dit jaar.

§  Er heeft inmiddels een eerste cursus AED plaatsgevonden. Bewoonster Anke Bouman heeft de cursus georganiseerd. Ze is van plan om in het najaar een tweede cursus mogelijk te maken.

§  Vorig jaar is door het bestuur voorgesteld een werkgroep “verfraaiing Polsraat” te starten.

§  Een initiatief van het bestuur om een rondleiding voor bewoners in de twee gemeentelijke  tuinen te organiseren heeft nog niet tot resultaat geleid. Het staat nu in de planning voor dit voorjaar.

 

Het Kernteam Wijstadhuiskwartier.

 

Verder is op initiatief van de gemeente een zogenaamd kernteam “WijStadhuiskwartier” opgezet. Doel van deze club is het stimuleren en faciliteren van buurtbewoner initiatieven ter verbetering of verfraaiing van de leefomgeving in hun buurt. Van gemeentewege wordt deze groep begeleid en gefaciliteerd door de wijkmanager Esther Lagendijk en de opbouwwerker Robert Lenterink. Twee bestuursleden van de BP nemen op persoonlijke titel deel aan de activiteiten van deze Kerngroep. Die is inmiddels met zijn werk begonnen en heeft inmiddels o.a. een flyer laten rondgaan en posters her en der opgehangen. Er zijn al een tiental reacties binnengekomen. Er worden contacten gelegd met de bewoners die gereageerd hebben. Voor haalbare initiatieven ligt geld op de plank. Het bestuur van de BP steunt dit initiatief van harte.

 

Financiën

Er is voorlopig nog voldoende geld in kas om de kosten die we maken te dekken, dat betreffen  vooral druk- website en bankkosten. In Bijlage 3 staat een financieel overzicht. Het bestuur heeft een aanvraag bij de gemeente gedaan voor aanvullende financiële middelen.

 

 

Bijlage 1

 

Impressie discusssieavond Parkeren Binnenstad

Op 9 december jl organiseerde de gemeente een discussieavond over de toekomst van het parkeren in Deventer, met name in de binnenstad.

Uitgangspunt was de vaststelling dat we in de binnenstad met het parkeren tegen een grens aan lopen. Het aantal appartementen wordt groter. We willen de binnenstad voor bewoners, bezoekers en mensen die er werken graag bereikbaar houden. Daarbij moet o.a. rekening gehouden worden met vergunningen, beschikbare capaciteit en normen bij nieuwbouw. De vraag dringt zich op of de bestaande voorzieningen te handhaven zijn nu de beschikbare ruimte steeds krapper wordt. Is het huidige peil wel mooi genoeg? Of kunnen we misschien nog groeien? En wat voor slimme oplossingen kunnen we daar dan voor bedenken? Of moeten we krimpen?

De bijeenkomst was bedoeld als input voor het College van B&W en voor raadsleden. Zij moeten in de loop van het komend jaar op dit punt een beleid ontwikkelen voor de wat langere termijn en hadden behoefte aan een indruk van wat er leeft onder betrokkenen. Ze wilden graag weten hoe de huidige situatie wordt ervaren en hoorden graag ideeën voor de toekomst. Inbreng van de aanwezigen moest daarom worden gezien als informatie voor de politiek en de beleidsmakers. Dat gaf onze bijdragen een wat vrijblijvend karakter. Maar toegezegd werd dat de aanwezige beleidsmakers heel goed zouden luisteren en dat de opbrengst ook nog aan alle raadsleden zou worden toegestuurd. Van ons, aanwezigen, werd in de woorden van de wethouder Frits Rorink gevraagd te mee te denken aan ‘een stip aan de horizon’. Hij dacht aan een termijn van 5 – 10 jaar

In die aanwezigen waren alle groepen betrokkenen vertegenwoordigd, met een accent op bewoners. Onze status was wat onduidelijk. Enerzijds waren wij uitgenodigd als vertegenwoordigers van allerlei organisaties. (In mijn geval de Belangenvereniging Postraat), anderzijds zaten we er op persoonlijke titel. Zodat ik er wel als iemand vanuit onze vereniging, maar niet namens de vereniging sprak.

Er werd gepeild hoe men over een aantal stellingen dacht d.m.v. een stemprocedure via de mobiele telefoons. en verder was er ruim gelegenheid voor brainstormen en discussiëren in groepen. Van wat dat allemaal opleverde komt nog een uitvoerig verslag. Hieronder vast een paar (onvolledige) impressies.

Die stellingen waren soms voor meerdere uitleg vatbaar, zodat de resultaten niet veel zeiden. Maar op sommige punten bleken toch interessante uitkomsten.

Tot mijn verrassing bleek men zijn auto over het algemeen zonder al te veel problemen kwijt te kunnen.

Men denkt zich in de toekomst vooral te voet en per fiets door de binnenstad te verplaatsen.

Voor bezoekers was veel steun voor de gedachte om een of meer transferia in te richten, met een frequente, comfortabele verbinding met de binnenstad. Daarbij werd o.a. gedacht aan het AKZO-terrein. (Je zou dan b.v. een frequente bootverbinding met de binnenstad kunnen organiseren.) Ik heb voorgesteld zulke parkeerterreinen waar mogelijk van een overkapping met zonnepanelen te voorzien. Dat vond bijval. Dat gold ook voor mijn suggestie om stadhuisbezoekers die op de Worp parkeren de kosten van het pontje te vergoeden.

Vanuit wat ik uit onze buurt wel eens had opgevangen heb ik er verder voor gepleit om bij de analyses de drie doelgroepen scherper te onderscheiden (Bewoners, bezoekers en werkers). Hun behoeften zijn niet dezelfde en soms conflicterend. Daar houd je te weinig rekening mee als je alles op één hoop gooit. Je zou kunnen denken aan drie ‘schillen’.

De ‘enge’ binnenstad vooral voor de bewoners. Daarbij zou je kunnen proberen oplossingen te verzinnen waarbij auto’s zo veel mogelijk uit het straatbeeld verdwijnen, bv door van de voormalige school aan de Nieuwe Markt een parkeergarage te maken (een oud idee vanuit onze vereniging) en verder waar mogelijk oplossingen ondergronds te zoeken. Bezoekers vooral naar de ring daar direct omheen, een beetje zoals nu al met de parkeergarages. De werkers ten slotte, meestal langparkeerders, in de transferia in de buitenste schil.

Ik heb me niet al te enthousiast getoond over ideeën om de bezorging van internetaankopen van gemeentewegen te gaan faciliteren dmv bv centrale afhaalcentra. (Volgens mij hebben we die al. Die heten ‘winkels’.) Ik zou, gezien de leegstand internetaankopen eerder willen ontmoedigen.

Zover wat impressies. Voor een completer verslag met ook meer inbreng uit de andere discussiegroepen, verwijs ik graag naar de beloofde rapportage van de gemeente.

Gerard Westhoff

 

 

Bijlage 2

Regiegroep Lebuïnus pleinen.

Het doel van deze groep is samen om, samen met de Gemeente Deventer,  het proces te bewaken omtrent het maken van de plannen  voor de herinrichting van het Grote Kerkhof, Nieuwe Markt en de Stromarkt. Doordat er zeer veel, verschillende, belangen spelen achtte de gemeente het noodzakelijk om een brede groep hier in te laten meedenken.

Zoals de meesten van jullie weten is de Belangenvereniging ook vertegenwoordigd in deze regiegroep die verder bestaat uit afgevaardigden van de bewonersverenigingen van het  Noorderbergkwartier en de Nieuwe Markt, van de horecaondernemers, culturele instellingen, de kerk en Stichting Bergkwartier.
De vertegenwoordiging van de vereniging is ingevuld door Theo Bruyns, bewoner Grote Kerkhof, en Nieck Eppink, bestuurslid van de vereniging.

Minstens 1x per maand wordt er overlegd over de te volgen route en waar nodig wordt er door de deelnemers (pittige) vragen gesteld of voorstellen gedaan.

We volgen het proces dus op de voet en zorgen er onder andere voor dat er een goede en evenwichtige mix is van genodigden tijdens de verschillende inspraak- en meedenkavonden.

De eerste drie avonden waren wat kleinschaliger, ongeveer 80-120 mensen. Hier werd o.a. een plan van eisen en wensen opgesteld welke tot een Pleinboek is verwerkt. Er volgt op 2 maart nog een groter opgezette avond waar iedereen van harte welkom is. De reacties van die avond zullen tijdens het vervolg proces zeker worden meegenomen.

Inmiddels zijn de eerste schetsen gemaakt en de meningen van de verschillende groepen zijn aardig  positief te noemen.

Meer info staat op is te vinden op:  https://binnenstad.deventer.nl/projecten/lebuinuspleinen 


 

Bijlage 3

 

Financieel jaarverslag Belangenvereniging Polstraat en omgeving.

Periode                       01-01-2019 t/m 31-12-2019

 

Begin saldo     € 988.85
Eind saldo       € 795.48

Ontvangen rente € 0.00
Betaalde rente € 0.00

Ontvangsten   € 0.00


Periodieke kosten:
Kosten Bank   € 9.95 per maand
Hosting website          € 75,- per jaar

Aangezien de jaarvergadering dit maal in 2020 plaatsvindt zijn er in 2019 geen kopieerkosten gemaakt om deze aan te kondigen.

 

 

 

Mutatie 10-02-2020

 

 

www.polstraat.nl

 

Vooraankondiging

 

Beste bewoners en ondernemers,

 

De ledenvergadering van de Belangenvereniging 2019 zal dit jaar op zaterdagmorgen 29 februari 2020 worden gehouden. Iets later dan u van ons gewend bent.

 

U bent als bewoner en/of ondernemer van harte welkom.  De plaats van samenkomst is dansschool Eppink, Polstraat 20. De vergadering bestaat uit twee delen. Voor de pauze worden de jaarstukken van de vereniging besproken en wat verder ter tafel komt.  

 

Na de pauze komt het thema duurzaamheid aan bod middels een korte presentatie van de heer Jos Pierey, voorzitter Deventer Energie Coöperatie. Dit thema past goed bij de recente opening van het duurzaamheidscentrum In de stadsetalage van het Stadskantoor.

 

U ontvangt nog een uitgebreide uitnodiging ongeveer een week van te voren. Naast het formele gedeelte is het goed om elkaar weer eens te treffen.

 

We hopen dat velen van u aanwezig kunnen zijn.

 

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur,

 

Nieck Eppink,

Gerard Freijzer,

Harmen Oostra,

Gerard Westhoff

 

 

 

 

Mutatie 22-12-2019

 

 

Impressie discusssieavond Parkeren Binnenstad

 

Op 9 december jl organiseerde de gemeente een discussieavond over de toekomst van het parkeren in Deventer, met name in de binnenstad.

Uitgangspunt was de vaststelling dat we in de binnenstad met het parkeren tegen een grens aan lopen. Het aantal appartementen wordt groter. We willen de binnenstad voor bewoners, bezoekers en mensen die er werken graag bereikbaar houden. Daarbij moet o.a. rekening gehouden worden met vergunningen, beschikbare capaciteit en normen bij nieuwbouw. De vraag dringt zich op of de bestaande voorzieningen te handhaven zijn nu de beschikbare ruimte steeds krapper wordt. Is het huidige peil wel mooi genoeg? Of kunnen we misschien nog groeien? En wat voor slimme oplossingen kunnen we daar dan voor bedenken? Of moeten we krimpen?

De bijeenkomst was bedoeld als input voor het College van B&W en voor raadsleden. Zij moeten in de loop van het komend jaar op dit punt een beleid ontwikkelen voor de wat langere termijn en hadden behoefte aan een indruk van wat er leeft onder betrokkenen. Ze wilden graag weten hoe de huidige situatie wordt ervaren en hoorden graag ideeën voor de toekomst. Inbreng van de aanwezigen moest daarom worden gezien als informatie voor de politiek en de beleidsmakers. Dat gaf onze bijdragen een wat vrijblijvend karakter. Maar toegezegd werd dat de aanwezige beleidsmakers heel goed zouden luisteren en dat de opbrengst ook nog aan alle raadsleden zou worden toegestuurd. Van ons, aanwezigen, werd in de woorden van de wethouder Frits Rorink gevraagd te mee te denken aan ‘een stip aan de horizon’. Hij dacht aan een termijn van 5 – 10 jaar

In die aanwezigen waren alle groepen betrokkenen vertegenwoordigd, met een accent op bewoners. Onze status was wat onduidelijk. Enerzijds waren wij uitgenodigd als vertegenwoordigers van allerlei organisaties. (In mijn geval de Belangenvereniging Postraat), anderzijds zaten we er op persoonlijke titel. Zodat ik er wel als iemand vanuit onze vereniging, maar niet namens de vereniging sprak.

Er werd gepeild hoe men over een aantal stellingen dacht d.m.v. een stemprocedure via de mobiele telefoons. en verder was er ruim gelegenheid voor brainstormen en discussiëren in groepen. Van wat dat allemaal opleverde komt nog een uitvoerig verslag. Hieronder vast een paar (onvolledige) impressies.

Die stellingen waren soms voor meerdere uitleg vatbaar, zodat de resultaten niet veel zeiden. Maar op sommige punten bleken toch interessante uitkomsten.

Tot mijn verrassing bleek men zijn auto over het algemeen zonder al te veel problemen kwijt te kunnen.

Men denkt zich in de toekomst vooral te voet en per fiets door de binnenstad te verplaatsen.

Voor bezoekers was veel steun voor de gedachte om een of meer transferia in te richten, met een frequente, comfortabele verbinding met de binnenstad. Daarbij werd o.a. gedacht aan het AKZO-terrein. (Je zou dan b.v. een frequente bootverbinding met de binnenstad kunnen organiseren.) Ik heb voorgesteld zulke parkeerterreinen waar mogelijk van een overkapping met zonnepanelen te voorzien. Dat vond bijval. Dat gold ook voor mijn suggestie om stadhuisbezoekers die op de Worp parkeren de kosten van het pontje te vergoeden.

Vanuit wat ik uit onze buurt wel eens had opgevangen heb ik er verder voor gepleit om bij de analyses de drie doelgroepen scherper te onderscheiden (Bewoners, bezoekers en werkers). Hun behoeften zijn niet dezelfde en soms conflicterend. Daar houd je te weinig rekening mee als je alles op één hoop gooit. Je zou kunnen denken aan drie ‘schillen’.

De ‘enge’ binnenstad vooral voor de bewoners. Daarbij zou je kunnen proberen oplossingen te verzinnen waarbij auto’s zo veel mogelijk uit het straatbeeld verdwijnen, bv door van de voormalige school aan de Nieuwe Markt een parkeergarage te maken (een oud idee vanuit onze vereniging) en verder waar mogelijk oplossingen ondergronds te zoeken. Bezoekers vooral naar de ring daar direct omheen, een beetje zoals nu al met de parkeergarages. De werkers ten slotte, meestal langparkeerders, in de transferia in de buitenste schil.

Ik heb me niet al te enthousiast getoond over ideeën om de bezorging van internetaankopen van gemeentewegen te gaan faciliteren dmv bv centrale afhaalcentra. (Volgens mij hebben we die al. Die heten ‘winkels’.) Ik zou, gezien de leegstand internetaankopen eerder willen ontmoedigen.

Zover wat impressies. Voor een completer verslag met ook meer inbreng uit de andere discussiegroepen, verwijs ik graag naar de beloofde rapportage van de gemeente.

Gerard Westhoff

 

 

Mutatie 5-06-2019

 

Beste bewoner,

 

Dinsdagmiddag 4 juni vond het periodieke convenantenoverleg plaats tussen het bestuur(3 leden) van de Belangenvereniging Polstraat e.o.(BP) en de senior adviseur veiligheid Jos Reijerink vanuit de Gemeente.

Verder waren aanwezig twee vertegenwoordigers van de instellingen Tactus en Iriszorg.  Ook was de opvolger van Jos Reijerink, Marc Smellink er voor de eerste keer bij. (zie onder). De vertegenwoordiger van de politie was verhinderd.

 

Naast het uitwisselen van de ontwikkelingen in relatie met de gemeente en de instellingen omvatte het overleg twee agendapunten:

 

-         Het vervolg van de rechtszaak die de instelling Meesterwerk tegen de Gemeente had aangespannen m.b.t. Polstraat 90.  

De instelling Meesterwerk had als zorginstelling de  appartementen Polstraat 90 verhuurd. De instelling trad als zodanig op als verhuurder van de appartementen. Maar de bewoners waren contractueel verplicht de benodigde zorg bij Meesterwerk af te nemen. De gemeente had echter slechts vergunning verleend voor het individueel verhuren van de appartementen. De vergunning was, na later bleek,  onterecht afgegeven en niet op een zorginstelling gericht. De BP kwam hier achter via een oplettende bewoner Hans Wind. Vervolgens heeft de BP de gemeente aangesproken op haar verantwoordelijkheid. Deze instelling oversteeg de draagkracht van de bewoners van de Polstraat. N.a.v. het convenant(zie website) was met de gemeente afgesproken dat er in de Polstraat geen instellingen bij zouden komen. De  BP heeft met de ondersteuning van de wijkmanager flink aan de weg getimmerd. Dit leidde tot het intrekken van de vergunning. Meesterwerk spande daarop vervolgens een rechtszaak aan. De rechtbank oordeelde dat de gemeente in het gelijk stond.  De instelling Meesterwerk moest het pand vóór 1 juni 2018 verlaten en daarbij werd tevens bij overtreding  een dwangsom van  €10.000 opgelegd.  Meesterwerk ging in beroep mede om de dwangsom van tafel te krijgen. De rechtbank Overijssel heeft 20 mei jongstleden uitspraak gedaan. Het beroep is afgewezen.  Dus de gemeente is wederom in het gelijk gesteld.

De BP is blij met de uitspraak. Er komt dus in de Polstraat geen instelling bij. In zijn algemeenheid benadrukt het bestuur van de BP nog eens dat het belangrijk is voor bewoners om attent te zijn op ongewenste ontwikkelingen in de Polstraat en omgeving. (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2019:1662)

 

-         Het vertrek van de senior adviseur Jos Reijerink gemeente Deventer vanwege pensionering.

De BP heeft meer dan tien jaar met Jos Reijerink goed samengewerkt.  In de beginjaren van het convenant, gesloten in het jaar 2005, stond het overleg iedere maand gepland. Jos zat het convenantoverleg voor. Die frequentie was nodig om de  uitwerking van het convenant  in de praktijk  te organiseren en te  toetsen. Inmiddels  is die frequentie afgenomen naar een keer per kwartaal.  Het convenantenoverleg is vooral bedoeld om de overlast van de instellingen minimaal te laten zijn. En daar zijn we redelijk tevreden over.  Er zijn in de afgelopen jaren een aantal praktische verbeteringen verricht. Potentiële hangplekken zijn met een hek afgeschermd of anderszins onaantrekkelijk gemaakt c.q. voorkomen.  Jos heeft daar een belangrijke en betrouwbare rol in vervuld. Wij hebben hem daarvoor namens de bewoners dank gezegd en hem alle goeds voor de toekomst als pensionado toegewenst.

 

Het volgende convenantenoverleg is dinsdagmiddag 3 september 2019.

 

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur.

 

 

Mutatie 12-03-2019

 

Beste bewoners,

Vandaag ontving de Belangenvereniging onderstaande mail binnen het kader de week van de zorg. Als bewoners kunt kennis maken met het werk van de instellingen in de Polstraat. Ik stuur de mail integraal door. Het is wederom een kans om uw vragen omtrent de opvang te stellen en/of u te laten informeren. We zijn tenslotte “buren” van elkaar.

Hieronder treft u de tekst van de mail en de flyer aan.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

Gerard Freijzer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dag allemaal,

Wellicht ten overvloede; Morgen en zaterdag doen wij mee aan de Week van de Zorg.

Onze locaties in de Polstraat en in de Manegestraat zijn geopend voor een gesprek, een rondleiding en informatie over IrisZorg, onze cliënten en de locatie. 

Zie voor informatie de flyer in de bijlage. 

Wees welkom!

Met vriendelijke groet,

Wendy Bokhove

Regiomanager Deventer

 

088 606 1275

werkdagen: ma, di, wo

Voor het maken van afspraken kunt u mailen naar deventer.regiomanagement@iriszorg.nl

 

 

www.iriszorg.nl 

 

 

 

 

 

 

 

11 t/m 16 maart is het de week van Zorg en Welzijn.

IrisZorg Deventer stelt haar deuren open en geeft rondleidingen op de volgende locaties:

 

Nachtopvang:

Polstraat 8 Deventer

Woensdag 13 maart 11.00-15.00 uur

 

Ambulante Crisisopvang:

Manegestraat 1a Deventer

Woensdag 13 maart 12.00-14.00 uur

 

Crisisopvang:

Polstraat 75 Deventer

Woensdag 13 maart 14.00-16.00 uur

 

Beschermd Wonen:

Polstraat 74 Deventer

Zaterdag 16 maart 11.00-12.00 uur

 

Aanmelden kan per mail bij deventer.regiomanagement@iriszorg.nl

Gevestigd aan de Polstraat 75.

 

 

Medewerkers uit ons Ambulante Team zijn tijdens bovenstaande momenten op de locatie om ook informatie te verstrekken over ons Ambulante aanbod. 

U bent van harte welkom!

 

Wendy Bokhove

Regiomanager IrisZorg Deventer

 

 

 

www.iriszorg.nl

 

 

 

 

 

 

Mutatie 19-01-2019

 

Beste medebewoners,

Zeer hartelijk dank voor de talrijke reacties op ons verzoek om jullie ervaringen met de autovrijmaking van het Grote Kerkhof te melden. Donderdag hadden we als bestuur van de BLP een gesprek met de wethouder Carlo Verhaar. Mede op grond van jullie reacties hebben we daar naar voren gebracht dat wij als buurt niet begrijpen dat de gemeente tot afsluiting voor auto’s is overgegaan zonder ideeën te hebben over hoe de problemen op te lossen die daardoor voor de bewoners ontstaan. In een vorig gesprek in 2018, was naar ons idee de suggestie gewekt dat vergunninghouders als uitwijkmogelijkheid toegang zouden krijgen tot de gemeentelijke parkeergarages. Volgens de gemeente kan daar op dit moment geen sprake van zijn. Het ligt nog steeds in de bedoeling dat op termijn te gaan doen, maar het vereist technische voorzieningen die op zijn vroegst over een jaar kunnen worden gerealiseerd. In de tussentijd moeten de bewoners zelf maar zien hoe ze dit oplossen.

Wij hebben onze boosheid en frustratie daarover geuit en over het feit dat er met ons verder in de 6 jaar hieraan voorafgaand niet is gesproken over te verwachten problemen en over manieren om die op te lossen. De gemeente gaf toe “dat de bewegingen naar toegang tot de gemeentelijke garages en de autovrijmaking, helaas niet op elkaar waren afgestemd”. Maar ze kon in dit stadium verder weinig toezeggen. Het besluit om maar vast af te sluiten, zonder plannen voor herinrichting was niet inhoudelijk maar politiek gemotiveerd. Van terugdraaien tot er wel plannen voor inrichting en oplossingen voor bewonersproblemen zijn kon geen sprake zijn. 

Wij hebben opnieuw  naar voren gebracht dat o.i. de  kelder onder het gemeentekantoor voor direct omwonenden was bedoeld en niet voor de hele binnenstad. De wethouder zei dat hij daarnaast misschien ook nog wel andere mogelijkheden zag, maar daarover eerst intern met mensen moest praten. Hij heeft beloofd ons binnen een maand over de uitkomsten van die gesprekken te berichten. We zijn benieuwd….. Wordt vervolgd.

Met vriendelijke groet,

 

namens het bestuur,

 

Gerard Westhoff

 

 

 

 

 

Mutatie 15-01-2019

 

Beste medebewoners.

Wij, het bestuur, zijn benieuwd hoe jullie de nieuwe situatie m.b.t. het Grote Kerkhof ervaren.
Parkeer je in de garage onder het Stadskantoor of wijk je uit naar een andere plek? Moet er veel gezocht worden of valt het wel mee?
We horen het graag middels een reactie onder het bericht op facebook  en/of via mail naar info@polstraat.nl    .

 

Alvast bedankt

PS. aanstaande donderdag is er een kort overleg met o.a. wethouder Carlo Verhaar. Graag dus de reactie op korte termijn.

.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,


Nieck Eppink

 

 

Mutatie 15-12-2018

 

Betreft:                      Verslag ledenvergadering Belangenvereniging van bewoners en ondernemers Polstraat en omgeving(BP)

Datum:                       d.d. zaterdagmorgen 24 november 2018

Aanwezig:                  23 leden, 4 bestuursleden, opbouwwerker Rob Lentelink en 1 gastspreker Jessica Heggers(namens de gemeente)

Afwezig mkg:            2 leden

Agenda

 

09:30 uur        Inloop, koffie

 

09:45 uur        Opening, welkom, vaststelling van de agenda

 

10:00 uur        Bespreking jaarstukken

§  Notulen van de ALV d.d. 4 november 2018

§  Jaarverslag 2017-2018

§  Financieel Jaarverslag 2017

§  Bestuursverkiezing

 

10:40 uur        Activiteiten in 2019

Naast de reguliere activiteiten zoals vermeld in het jaarverslag stellen we de volgende activiteiten voor:

§  Gebruik binnentuinen Stadskantoor

Korte presentatie door Projectondersteuner medewerker Jessica Heggers

§  Mogelijkheid  organiseren Cursus AED voor bewoners

§  Werkgroep verfraaiing van onze buurt Polstraat en omgeving

 

11:20 uur        Rondvraag

 

11.30 uur        Sluiting

 

Voorzitter Harmen Oostra opende de jaarvergadering en heette de aanwezigen welkom. De opkomst was goed te noemen maar wel iets minder dan het jaar daarvoor.

Het bestuur dankt Nieck Eppink zeer voor het wederom beschikbaar stellen van de accommodatie van de dansschool.

De voorzitter leidt de vergadering en stelde voor een voortellingsrondje te maken waarbij ieder naam en adres noemde. De diversiteit van woonadressen in de Polstraat en omgeving kwam zo tot uiting.

De ingevulde presentielijst zal gebruikt worden om het verslag naar ieders e-mailadres te sturen om verdere communicatie mogelijk te maken. 

De agenda wordt vastgesteld.  Hierbij wordt ook een ingezonden mail genoemd, afkomstig van Rinke en Dick van Laar , met op- en aanmerkingen in zake de leefbaarheid in de Polstraat en omringende straten. Deze komen terug in het vervolg van dit verslag. 

 

Teksten  hieronder  in cursief  omvatten informatie n.a.v. gestelde vragen of opmerkingen.

 

Notulen van de ALV d.d. 4 november 2017

De notulen werden vastgesteld.  De inhoud gaf aanleiding  tot het maken van opmerkingen waarbij de hierboven ingezonden mail werd meegenomen.  Hieronder volgt een samenvatting.

(gezegd moet worden dat er woensdag 28 november inmiddels een bijenkomst heeft plaatsgevonden waarbij vertegenwoordigers van de alle eigenaren  van vastgoed, VVE’s en corporaties waren uitgenodigd. Namens de gemeenten waren de wijkmanager en de senior veiligheidsambtenaar aanwezig. Alle hieronder genoemde items zijn aan bod geweest)

Vuil op straat. Met grote regelmaat wordt er grof vuil aan de straat gezet, met name bij de panden van DUWO en Rentree. Melden bij de gemeente heeft slechts zin wanneer de gemeente herhaaldelijk herinnerd wordt aan de melding. Resultaat laat te lang op zich wachten. In dat verband zouden wij graag weten wat van de stadswachten mag worden verwacht.  Die komen dagelijks langs ‘aangeboden’ grof vuil maar lijken daar niets mee te doen .

Vraag aan afdeling toezicht: wat hoort tot het takenpakket van de toezichthouders/ handhavers/ stadswachten? Bestuur: we zullen deze vraag in samenwerking met de wijkmanager doorgeleiden.

 

2. De straten zijn vervuild, zeker de ruimte voor Polstraat 73.

 

Vraag: Zou de veegploeg van Tactus daar wat aan kunnen doen? Wordt geagendeerd.

 

3. Onkruid tiert welig. Wellicht kan de belangenvereniging een oproep aan bewoners doen of een actie organiseren?

 

Deze vraag werd woensdag 28 november j.l. aan de aanwezige vertegenwoordigers gesteld.  Citypartners, de VVE Polstraat  & Bursestraat, halen het onkruid een paar keer per jaar weg. De rol van de gemeente komt terug in ons overleg met de wijkmanager en wethouder. Het bestuur van PB vindt dat een schone Polstraat van belang is voor de bewoners en toeristen, maar ook een visitekaartje is voor de gemeente.

 

4. Parkeren van bezorgers bij de entree van de parkeergarage stadhuis zorgt regelmatig voor verkeersopstopping. Wie ‘tegen het verkeer in’ de andere kant op rijdt krijgt een boete en /of reprimande van politie of stadswachten.

 

Deze vraag wordt via de wijkmanager aan de ambtenaar verkeer voorgelegd. De afspraak is:  het bestemmingsverkeer m.b.t. laden en lossen geschiedt via het  Grote Kerkhof  Dit zal wederom op de agenda komen.

 

5. Parkeren op het Burseplein door Circulus. Stadwachten gaan mee met wagens van Circulus om daders van vuildumpingen elders (!) in de stad te achterhalen. Tussen de middag staan die wagens buiten de parkeervakken op het Burseplein omdat men dan de lunch gebruikt in het restaurant van het stadhuis. Deze wagens hebben een parkeerontheffing. Dat is althans het verweer wanneer bij MOR een klacht wordt gemeld. Naar het idee van de bewoner geldt die ontheffing alleen als er gewerkt wordt, niet in pauzes. Er wordt sowieso veel buiten de vakken geparkeerd door publieke diensten. Dat was niet de afspraak.

 

Ook deze vraag wordt meegenomen in het overleg met de wijkmanager. We zullen  nagaan of deze afspraken bekend zijn bij Circulus en hoe er wordt gehandhaafd.

 

6. Hondenpoep en vechthonden. Er ligt veel hondenpoep op straat. Er is een verband waargenomen met de vechthonden in de buurt. Niet alleen ruimen de baasjes de rommel niet op, ze hebben hun huisdier niet onder appèl. De honden sleuren de baasjes achter zich aan en de honden luisteren volstrekt niet. Voor het welbehagen van bewoners zijn deze honden geen aanwinst. Is het aan de vereniging om dit eens met de wijkagent te bespreken?

 

Opmerking: deze situatie is inmiddels bekend bij de wijkagent en toezicht. De veiligheidsambtenaar vertelde ons dat er een protocol bijna  gereed is op grond waarvan de handhavers en eventueel politie kunnen ingrijpen. Honden moeten aangelijnd zijn. De gemeentelijke tuin behoort bij openstelling tot de openbare ruimte.

 

7.  Zou een experiment met een BuurtApp overwogen kunnen worden? Ervaringen elders zijn gunstig. Een appgroep kan een goede stimulans zijn voor de onderlinge verhoudingen tussen de bewoners en het snel oplossen van incidenten. 

 

Het bestuur zal dit op de agenda zetten. Bestuursleden hebben geen positieve ervaringen met deze app en zal geen initiatief nemen.  Het staat echter iedereen vrij een dergelijke buurtapp te starten.

 

8.      Zwaar verkeer in Polstraat (Tomtom/GPS)

 

Zie ook punt 4.  Het bestuur realiseert zich ook dat zwaar verkeer  in de oude stad tot verzakkingen kan leiden met alle consequenties van dien.

 

 

 

9.      Afval bij de afval container

 

Dit blijft aandacht vragen. Er wordt door de beheerders gedaan wat ze kunnen. Maar foto’s maken en melden via de Gemeenteaap of bellen naar de Gemeente blijven noodzakelijk.

 

10.  Fietsprobleem

De oplossing voor de Bursestraat heeft een mooi resultaat. Het initiatief kwam van de bewoners zelf. Nu nog zien of er gehandhaafd kan worden. Een paar bewoners hebben dat op zich genomen. Maar is hier ook een rol voor toezicht stadswachten weggelegd? Ook deze vraag zal worden doorgeleid  in samenwerking met de wijkmanager.

 

Er is nog geen afdoende oplossing voor het fietsprobleem in de Polstraat. Er zijn wel wat ideeën. Bewoners van de Polstraat, die oplossingen zien, zijn welkom. Bestuur en wijkmanager houden de vinger aan de pols.

 

11.  Polstraat 90:  is hier intussen duidelijkheid over?

 

 Op de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 24 november jl. konden we nog weinig nieuws melden over de stand van zaken rond het pand Polstraat 90. In dit pand had de organisatie ‘Meesterwerk’ in feite een zorginstelling ondergebracht. Dat was in strijd met de afspraak dat er in onze buurt geen nieuwe instellingen van die aard zouden worden gehuisvest. Mede op het advies van het bestuur van de BP is de gemeente een juridisch procedure begonnen. Over de afloop daarvan meldt onze wijkmanager Esther Lagendijk het volgende:

De gemeente is er vrij zeker van dat de eigenaar van het pand geen samenwerking meer heeft met Meesterwerk.

De gemeente heeft de bevoegdheid om nu in de appartementen te controleren, maar kiest er voor om dat niet te doen. Dat zou voor de huidige bewoners (die deze voorgeschiedenis waarschijnlijk niet kennen) wel eens vervelend kunnen overkomen. Voor zover bekend worden de woningen nu verhuurd door Nederwoon of 123 Wonen.

De wijkmanager voegt daar het verzoek aan toe om als wij als bewoners andere signalen hebben, dat er nog wel sprake is van zorg- en hulpverlening, dat te melden.

12.  Vuilmanagement van City-side Apartments

Hier wordt goed op toegezien door de beheerder. Maar dit blijft een aandachtspunt. Het is niet aan te tonen dat het alleen bewoners van City-side zijn die rotzooi maken.

 

13.  Toezicht bij crisis opvang en aanwezigheid/ingrijpen personeel. Geen handhaving.

Dit wordt een agendapunt voor het komende convenantenoverleg. Inmiddels is dit punt in het convenantenoverleg aan de orde geweest. In het vervolg daarop heeft Wendy Bokhove, manager Iriszorg, Ramon Biljouw, als bewoner van Polstraat 73, uitgenodigd voor een gesprek over de klachten die er in dat gedeelte van de Polstraat leven. Dat is de kortste lijn om zaken te verbeteren.

 

14.  De indruk bestaat dat er teveel  jonge bewoners zijn komen te wonen. Zij hebben een  andere leefstijl. Bewaakt de gemeente de diversiteit van de inwoners.. Met name geldt dat voor bepaalde panden in de Polstraat.

 

Deze vraag is aan de orde geweest in het reeds genoemde overleg met eigenaren van vastgoed en vertegenwoordigers van de corporatie. Men probeert binnen het gareel van  de wettelijke protocollen diversiteit na te streven. De corporaties hebben geen invloed op de verhuurde panden aan instellingen. Zij nemen het verzoek van het bestuur van de BP mee. Zij zien ook het probleem van een geringe diversiteit.

 

15.  Stadswachten doen hun werk niet. Lijken de andere kant op te kijken..

Dit agendapunt komt terug op het convenantenoverleg bij de vraag naar het takenpakket van toezichthouders/handhavers/stadswachten. De ambtenaar Senior Adviseur Openbare Orde en veiligheid neemt dat op met de leidinggevende van afd. toezicht.

16.  Verzakking van panden (scheuren).

Bewoners zullen dit zelf eerst individueel bij de gemeente kunnen melden. Er is een procedure voor beschikbaar die ook gold bij de bouw van het stadskantoor.

 

17.  Plan Grote Kerkhof; Belangenvereniging zou weer direct met de wethouder moeten spreken en niet (alleen) met de wijkmanager binnenstad.

Het is al jaren een gewoonte dat de wethouder twee keer per jaar bij het convenantenoverleg aanwezig is. Daar zijn structurele zaken aan bod geweest en een aantal problemen werden opgelost.

 

18.  Gebruik binnentuin Stadskantoor: overlast van bewoners met (vecht) honden die de tuin vernielen.

Deze calamiteit is inmiddels bekend bij de politie en toezichthouder. De tuin is tijdens openstelling openbaar terrein. D.w.z. dat in de binnentuin dien ten gevolge dezelfde regels gelden. Dus honden moeten aangelijnd blijven en hondenpoep dient te worden opgeruimd. Gemeente  overweegt nog restrictievere regels te stellen voor de binnentuin.

 

Jaarverslag 2017-2018

De voorzitter nam met behulp van de flipover  het jaar door. De meeste informatie  in het jaar 2018  is op de website te raadplegen.

Financieel jaarverslag 2017-2018

Nieck Eppink gaf mondeling weer welke kosten de BP gemaakt heeft. Het meeste is vrijwilligers werk. Voor het gebruik van de  accommodatie van de dansschool inclusief  koffie en thee rekent bestuurslid Nieck Eppink niets. De kosten houden in: de provider website, folder, kopieerwerk en kosten bankrekening. Een ieder kon ter plekke het financieel overzicht inzien.

 

Bestuursverkiezing:

De leden van het huidige bestuur draaien al heel wat jaren mee. Het zou goed zijn wanneer nieuwe bestuursleden het stokje overnemen. Tot op heden hebben zich geen kandidaat- bestuursleden gemeld.  Nieck Eppink wil voor onbepaalde tijd in het bestuur blijven. Gerard Freijzer is inmiddels 11 jaar bestuurslid, maar voelt zich verantwoordelijk voor de continuïteit van de BP en wil nog een jaar in het bestuur blijven. Om dezelfde redenen willen Gerard Westhoff en Harmen Oostra voorlopig als bestuurslid aanblijven.

Het bestuur ziet graag dat zich kandidaten aanmelden voor het bestuur of werkgroepen. We zijn blij dat bewoonster Rinke van Laar zich daarvoor beschikbaar stelt..

 

Activiteiten in 2019

Het bestuur tracht de leefbaarheid in de Polstraat en omgeving enerzijds op peil te houden en anderzijds te verbeteren. Zoals u hiervoor hebt kunnen lezen is er genoeg te doen. Het convenantenoverleg  is een van de activiteiten. Dit vindt vier keer per jaar plaats. Een goede samenwerking met de drie instellingen is van belang om structurele problemen of calamiteiten op te lossen. Het uitgangspunt is daarvoor het convenant dat in 2005 is gesloten tussen de  BP, de gemeente en de politie. Dit kunt u op de website van de BP nalezen. Veiligheid en leefbaarheid zijn daarbij twee hoofdoelen. De huidige  samenwerking met de wijkmanager is uitstekend.

Het bestuur van de BP realiseert zich dat haar takenpakket in de loop van de tijd geruisloos is verbreed. Ze overweegt om dit jaar de statuten van de vereniging eens  tegen het licht te houden en indien zinvol deze te actualiseren.

 

Samenvatting presentatie gebruik binnentuinen Stadskantoor:

Jessica Heggers is als ZZP’er projectondersteuner bij de gemeente Deventer. Zij vervangt vandaag de ambtenaar groenprojecten waaronder de drie binnentuinen van de gemeente ressorteren. 

De drie tuinen behoren, bij openstelling tot de openbare ruimte en is dus voor iedere burger toegankelijk. De tuin is ingericht als moestuin. In beginsel mogen alle burgers daar kruiden en volgroeide groenten oogsten. Jessica liet een aantal PowerPoint foto’s zien.

Het was de bedoeling geweest om een kleine rondleiding te geven, maar ze heeft in overleg met het bestuur van de BP daarvan afgezien. De binnentuin is overigens door het hondenincident en de herfst niet toonbaar.

In het voorjaar 2019, wanneer de tuin in volle bloei staat, worden de bewoners alsnog uitgenodigd voor een rondleiding.

 

Mogelijkheid organiseren Cursus AED voor bewoners en ondernemers:

In de Polstraat en omgeving hangen op vele plekken AED apparaten. De stichting AED in de gemeente Deventer is doende op haar website alle apparaten in kaart brengen. Ze moedigt instellingen, VvE’s of bedrijven aan hun apparaat aan te melden bij de stichting.

Van belang is dat er voldoende aantal bewoners of medewerkers met een certificaat zijn die bij een ernstige gezondheidscalamiteit inzetbaar zijn.

Vandaaruit is het idee ontstaan om bewoners de gelegenheid te bieden een cursus te volgen. De duur van een dergelijke cursus reanimatie is een dagdeel in de avond of op een zaterdagmorgen. Men ontvangt bij afronding een certificaat. Jaarlijks wordt cursus herhaalt.

Het wijkteam stelt een opstartsubsidie beschikbaar op voorwaarde dat de bewoners zelf deze cursus organiseren. Het bestuur van de vereniging komt hier niet voor in aanmerking.

Bestuur is verheugd dat bewoonster Anke Bouman de cursus wil organiseren.. De wijkmanager kan hier ondersteuning bij geven.

 

Werkgroep verfraaiing Polstraat:

Het bestuur roept bewoners op een werkgroep te vormen en met een plan te komen. Ook hier kan de werkgroep een projectsubsidie aanvragen bij het wijkteam om de verfraaiing te bekostigen. Het plan moet dan bij het wijkteam ingediend te worden. De wijkmanager en de opbouwwerker weten alle in en outs en kunnen hierbij ondersteunend zijn

NB. Het bestuur van de BP kan dit vanuit de vereniging niet doen.

Opbouwwerker Rob Lentelink is er mede namens de wijkmanager, die verhinderd was.  Hij gaf een toelichting op zijn rol als opbouwerker in de binnenstad. Rob is geen ambtenaar, maar in dienst van Raster. Als opbouwwerker is hij lid van het Sociaal Team Binnenstad en houdt kantoor in de bibliotheek.  Hij staat aan de kant de bewoners en kan aldus ondersteunen en meedenken bij het vinden van oplossingen ter verbetering van de leefbaarheid in de wijk.  

 

Rondvraag:

-          Een vraag over het fiets parkeren. Hoe staat ervoor met de plannen vanuit de gemeente.

Staat op de agenda. Het speelt in de verschillende straten. Er zijn geen afgeronde plannen bekend. Het is door het BP met  de wethouder besproken. Zie verslag op de website.

-          Panden op de Welle 22 zitten scheuren. Kan dit bij de gemeente aangekaart worden?

Het is een individuele zaak van een huiseigenaar. Men kan  bij de gemeente informatie over de aanmeldingsprocedure opvragen.

-          Theo Bruyns vraagt hoe het verder gaat met het autovrije Grote Kerkhof. Hij zou graag zien dat dit in het overleg met de wethouder indringend aan de orde komt.

 

Sluiting:

De  voorzitter dankt Rob Lentelink voor zijn komst als opbouwwerker en voor zijn bijdrage aan de beraadslagingen. Hij sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst.

 

 

 

 

Mutatie 20-11-2018

        

UITNODIGING

Algemene Ledenvergadering

van de Belangenvereniging Polstraat e.o.

 

 

24 NOVEMBER 2018

 

 

Datum             :           24 november 2018

Tijd                  :           09:30 – 11.30 uur

Plaats              :           Dansschool Eppink, Polstraat 20

Beste bewoner en/of ondernemer,

Als bewoner en/of ondernemer van de Polstraat e.o. wordt u van harte uitgenodigd op de jaarvergadering van de Belangenvereniging. De jaarstukken zullen te vinden zijn op de website en op facebook.  
Na bespreking van de jaarstukken 2017-2018 geeft Jessica Heggers, projectondersteuner bij onze gemeente, uitleg over het gebruik van de binnentuinen van het Stadskantoor en uw  betrokkenheid daarbij.
Verder is het idee ontstaan om een cursus AED te organiseren voor bewoners van de Polstraat en omgeving. Wij willen graag uw mening daarover. Er hangen op een aantal plekken in de binnenstad AED–apparaten en het zou fijn zijn wanneer er voldoende mensen  zijn die in nood het apparaat kunnen bedienen.

Tenslotte vraagt het bestuur of er bewoners zijn die ideeën hebben om de Polstraat en omgeving te verfraaien.

 

Met vriendelijke groet en tot ziens op de vergadering.,

 

Het bestuur,
Nieck Eppink, Polstraat 20

Gerard Freijzer, Polstraat 69 F4

Harmen Oostra, Polstraat 69 F7
Gerard Westhoff, Polstraat 16

 

 

 

Agenda

 

 

09:30 uur        Inloop, koffie

 

09:45 uur        Opening, welkom, vaststelling van de agenda

 

10:00 uur        Bespreking jaarstukken

§  Notulen van de ALV d.d. 4 november 2018

§  Jaarverslag 2017-2018

§  Financieel Jaarverslag 2017

§  Bestuursverkiezing

 

 

10:40 uur        Activiteiten in 2019

Naast de reguliere activiteiten zoals vermeld in het jaarverslag stellen we de volgende activiteiten voor:

§  Gebruik binnentuinen Stadskantoor

Korte presentatie door Projectondersteuner medewerker Jessica Heggers

§  Mogelijkheid  organiseren Cursus AED voor bewoners

§  Werkgroep verfraaiing van onze buurt Polstraat en omgeving

 

11:20 uur        Rondvraag

 

11.30 uur        Sluiting

 

 

www.polstraat.nl
www.facebook.com/groups/Polstraat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutatie 19-10-2018

 

Beste leden,

Hierbij willen we, als bestuur van de Belangenvereniging, jullie uitnodigen voor de algemene ledenvergadering op zaterdagmorgen 24 november.
Deze bijeenkomst wordt gehouden bij Dansschool Eppink, Polstraat 20 (meest rechtse deur).

Er wordt in ieder geval mondeling verslag gedaan over de activiteiten van het afgelopen jaar. De agenda en het jaarverslag worden nog digitaal toegezonden en/of zal via de besloten facebookpagina gepubliceerd worden. 
Er zal o.a. ook iemand vanuit het Groenbedrijf het een en ander vertellen over de openbare stadstuinen rondom het Stadskantoor .

Nodig gerust nog meer buurtbewoners uit voor zowel de vergadering als onze pagina.

Met vriendelijke groet,
het bestuur van de Belangenvereniging,

Harmen Oostra
Gerard Freijzer 
Gerard Wesfhoff
Nieck Eppink

 

 

Mutatie 12-10-2018

 

 

Kennismakingsbezoek belangenvereniging bij nieuwe wethouder

 

Op dinsdag 9 november jl hadden wij als bestuur van de belangenverenging Polstraat e.o. een kennismakingsgesprek met onze nieuwe wijkwethouder Carlo Verhaar. Des te interessanter omdat hij de bestemming van het Grote Kerkhof ook in zijn portefeuille heeft.

 

Ter oriëntering hebben we kort de punten aangestipt die in ons regulier overleg met onze wijkmanager Esther Lagendijk  de laatste tijd op de agenda staan. Zoals

·         Oplossingen voor het parkeren van fietsen in onze buurt.  (De gemeente ziet het probleem en staat open voor ideeën.)

·         Het door ons ingebrachte verkeerscirculatieplan (Is opnieuw genoteerd, viel weinig over te zeggen)

·         De bestemming van Polstraat 90. (De gemeente had beloofd dat er geen nieuwe zorginstellingen in onze buurt ouden worden toegestaan. Er is geprocedeerd tegen de exploitant, vervolgens  ingegrepen en er wordt gehandhaafd.)

·         De communicatie tussen gemeente en belangenvereniging over kort- en langlopende zaken zal worden verbeterd. In voorkomende gevallen zal de gemeente in een vroeger stadium contact opnemen, zodat we nog kunnen meepraten en -denken.

·         Ook zal aandacht worden besteed aan de interne gemeentelijke communicatie, zodat de wijkmanager beter en eerder op de hoogte is van wat er speelt en komen gaat.

 

De meeste tijd is besteed aan de visie van het College op de ontwikkeling van de binnenstad, met name over de toekomst van het Grote kerkhof.

Bij het denken over de rol van de binnenstad spelen drie perspectieven, met conflicterend belangen.

1.       De binnenstad als woonbuurt

2.       De binnenstad als evenemententerrein

3.       De binnenstad als openlucht-winkelcentrum

·         De gemeente wil daarin niet kiezen, wil tussen de conflicterende belangen door laveren, maar heeft over hoe dat zou moeten geen concrete ideeën. Als wij die wel hebben: Graag. Wij vonden at wat mager. We zijn zeer benieuwd of de gemeente met voorstellen gaat komen en zo ja met welke.

·         Met name over de evenementen is lang doorgepraat. Wij hebben gemeld dat we in het afgelopen seizoen veel overlast hadden o.a. Geluidsniveau (Kickoff), bereikbaarheid woningen, parkeerproblemen, late berichtgeving. De gemeente belooft intern iets te gaan doen met onze klachten. Met name zal gekeken worden hoe het toegestane geluidsniveau wordt vastgesteld

·         Volgens de wethouder wordt vanuit de gemeente ‘Deventer evenementenstad’ gepromoot. We hebben gemeld dat wat ons betreft daar de grens wel bereikt, zo niet overschreden is. We hebben een voorkeur uitgesproken voor dingen als boekenmarkt en Dickensfestijn. Geen behoefte aan Amsterdamse toestanden.

·         Ook m.b.t.t. het parkeren van bewoners zijn er weinig plannen. Op 2 januari gaat het Grote Kerkhof dicht. De wethouder wil graag eerst eens afwachten wat er dan gebeurt. In elk geval is het streven om vergunninghouders toegang te geven tot de parkeergarages rond het centrum. Eind september wordt de balans opgemaakt. Dan kijkt men wel verder. Tot dan zijn alle ideeën welkom. We vonden dit wat teleurstellend en hebben dat kenbaar gemaakt.

 

Mutatie 12-06-2018

 

 

Beste buurtbewoners,

 

U heeft wellicht de afgelopen weken allerlei bouwactiviteiten waargenomen bij De Steerne  op de hoek Melksterstraat en Polstraat. Het bestuur heeft bij de beheerder van Cityside Apartments informtie ingewonnen. Met het onderstaande bericht bent u weer op de hoogte van het waarom van de verrichte werkzaamheden.

 

Beste Gerard,

 

Zoals vanochtend kort besproken hierbij meer informatie over de werkzaamheden die we momenteel aan het verrichten zijn op het terrein in Deventer. Met het oog op het historisch standsaanzicht heeft I’m Architecten voor onze bewoners een buitenruimte annex dakterras ontworpen. Dit zodat onze bewoners in de zomermaanden in de zon van het uitzicht over de IJssel kunnen genieten.

 

Onder het dakterras zal deels een overdekte fietsenstalling komen, in tegenstelling tot de vorige is deze geheel overdekt. Hiermee hopen we meer bewoners te motiveren om hun fiets niet voor het gebouw maar in de beveiligde stalling te plaatsen. In combinatie met het plaatsen van het dakterras hebben we besloten om de bestrating op het achter terrein geheel te vervangen zodat het geheel weer netjes is.  

 

We zijn momenteel al bezig met de afrondende werkzaamheden. Enkele onderdelen zoals het groen, elektra, en de plantenbakken zullen de komende weken nog worden aangelegd. In de bijlage heb ik nog een impressie toegevoegd van het eindresultaat.

 

Alvast een prettige avond toegewenst!

 

Met vriendelijke groet,

 

ing. M.E. (Melvin) Link

Permit & Development Manager

 

 

 

 

 

Mutatie 20-03-2018

 

Beste Buurtbewoners,

Onze belangenvereniging dient geen politiek doel en heeft dus ook geen enkele verwantschap met een politieke partij. We staan overal ‘boven’.
Echter met de gemeenteraadsverkiezingen die er morgen (woensdag 21 maart) zijn willen we toch een punt naar voren brengen.

Zeer recent is gebleken dat de VVD voornemens is om de parkeergarage onder het stadhuis beschikbaar te maken voor betaald parkeren.

Onze vereniging heeft, na uitvoerig overleg met de gemeente, kunnen bedingen dat deze garage alleen bestemd is voor vergunninghouders. Dit omdat er hier de laatste jaren alleen maar parkeerplekken zijn weggehaald. Daarnaast wil de Belangenvereniging de verkeersdrukte beperken en de verkeersruimte in de Polstraat zoveel mogelijk beschikbaar houden voor bestemmingsverkeer.
Het idee van de VVD is dat de vergunninghouders dan o.a. gaan parkeren op het Grote Kerkhof. Echter dat wil een gedeelte van de politieke partijen graag autovrij hebben…

Misschien kunt u bij het maken van uw keuze dit item in overweging nemen. Nog geen keuze gemaakt voor morgen? Wellicht biedt de stemwijzer “Mijn Stem’ voor de Gemeente Deventer uitkomst. Ook is per partij gemakkelijk te zien wat hun mening is bij de verschillende vragen. https://deventer.mijnstem.nl/survey/15a2ffc7930c40/start)

Met vriendelijk groet,

Het bestuur.

 

 

 

Mutatie 07-03-2018

 

 

Binnen het kader van de  “Week van de Zorg” stuurt het bestuur onderstaand bericht integraal door.

 

Met vriendelijke groet,

het bestuur

 

 

Beste buurtbewoners,

 

Volgende week staat Nederland in het teken van de Week van de Zorg. 
Zoals mijn collega Vincent Stijns in het laatste overleg heeft aangegeven doet IrisZorg dit jaar mee aan deze week. 

Wij vinden het belangrijk om zowel buurtgenoten als andere geïnteresseerden kennis te laten maken met onze voorzieningen, onze werkwijze en jullie daarbij te laten ervaren met welke passie wij dit werk voor onze cliënten doen. 

 

Wij hebben er voor gekozen om op gezette tijden en na aanmelding onze 3 voorzieningen open te stellen. Dit doen wij uit respect naar onze cliënten. 

Zij hebben veel bagage en het is voor hen niet altijd even gemakkelijk om in een voorziening als de onze te wonen. Wij willen hun privacy daarin zo min mogelijk aantasten en respecteren. 

 

Jullie zijn van harte welkom op:

 

Nachtopvang, Polstraat 8 Deventer

Woensdag 14 maart

10.00-12.00 uur maximaal 20 personen

12.00-14.00 uur maximaal 20 personen

Aanmelden kan per mail bij deventer.regiomanagement@iriszorg.nl

 

 

Crisisopvang, Polstraat 75 Deventer

Donderdag 15 maart

14.00-16.00 uur maximaal 20 personen

Aanmelden kan per mail bij deventer.regiomanagement@iriszorg.nl

 

Beschermd Wonen, Polstraat 74 Deventer

Zaterdag 17 maart

10.30-11.30 uur maximaal 10 à 15 personen

13.30-14.30 uur maximaal 10 à 15 personen

Aanmelden kan per mail bij deventer.regiomanagement@iriszorg.nl

 

Medewerkers uit ons Ambulante Team zijn tijdens bovenstaande momenten op de locatie om ook informatie te verstrekken over ons Ambulante aanbod. 

 

Zouden jullie deze mail onder de leden willen verspreiden? 

Alvast bedankt en hopelijk tot ziens op één van de momenten!

 

Met vriendelijke groet

 

Wendy Bokhove

Regiomanager Deventer

 

 

 

 

Mutatie 16-11-2017

 

Betreft:                      Verslag ledenvergadering Belangenvereniging van bewoners en          ondernemers Polstraat en omgeving(BP)

Datum:                       d.d. zaterdag 4 november 2017

Aanwezig:                  29 leden, 4 bestuursleden en 2 gastsprekers(vanuit gemeente en iriszorg)  I.v.m. privacy worden hier geen namen vermeld. Presentielijst kan wel op verzoek bij het bestuur geraadpleegd worden.

Afwezig mkg:            5 leden

 

Agenda

1.     10:30 uur     Opening, welkom, vaststelling van de agenda

2.     10:35 uur     Notulen van de ALV d.d. 29 oktober 2016

3.     10:45 uur     Jaarverslag 2016.

4.     11:00 uur     Financieel Jaarverslag 2016

5.     11:05 uur     De wijkmanager geeft een presentatie over haar werk.

6.     11:20 uur     Gelegenheid om vragen te stellen

7.     11:50 uur     Rondvraag:

-          Bestuursverkiezing BP

 

Ad. 1  Opening, welkom, vaststelling van de agenda

Voorzitter BP Harmen Oostra opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. In vergelijking met de ALV van vorig jaar zijn er aanmerkelijk meer leden/bewoners/ ondernemers aanwezig. Daar is het bestuur blij mee aangezien de belangenvereniging alleen geloofwaardig kan functioneren bij voldoende draagvlak.

De beschikbaarheid van een professionele en comfortabele locatie in de Dansschool Eppink is daarbij een cadeautje voor de BP. Zeer veel dank aan bestuurslid Nieck Eppink.

Harmen Oostra neemt de agenda door en deze wordt vervolgens vastgesteld.  Toegevoegd wordt het punt bestuursverkiezing tijdens de rondvraag.

 

Ad. 2 Notulen van de ALV d.d. 29 oktober 2016

De notulen worden toegelicht en vastgesteld. Er waren geen opmerkingen.

Ad 3. Jaarverslag 2016

Harmen Oostra verwijst naar het jaarverslag dat zowel op facebook en de website is geplaatst. Daarnaast liggen er nog schriftelijke exemplaren om mee te nemen.  

Harmen nam alle items kort door.

- Verkeerscirculatie

Jos Pierey licht op verzoek van de voorzitter de paragraaf verkeerscirculatie toe.  Jos is trekker van de commissie verkeerscirculatie. De commissie vanuit het bestuur(bestaande uit: Harmen Oostra, Gerard Freijzer en Jos Pierey als expert)heeft een gesprek gehad met de verantwoordelijk wethouder en de  planoloog van de gemeente.  Ons voorstel wordt meegenomen met de voorstellen voor de invulling van “het Grote Kerkhof”  d.w.z. het plein autovrij maken. Daarnaast speelde ook het veranderen van het parkeerbeleid in de binnenstad een rol.  M.b.t. het laatste is daar met oppositie van de bevolking van de binnenstad een aanvaardbaar compromis gevonden, met een geplande evaluatiedatum. Dan kan worden beoordeeld of het parkeerbeleid daadwerkelijk meer geld en voldoende verkeersveiligheid heeft opgeleverd.  Gemeentelijk molens draaien nu eenmaal niet snel, aangezien de raadsvergadering daar steeds een besluit over moet nemen.

Verder wordt opgemerkt, dat parkeergarage onder het stadhuis door de gemeente en afdelingen politie en toezichthouders, tegen de afspraken in, oneigenlijk wordt gebruikt. Er worden veel meer plaatsen toegeëigend door de gemeente en de afdeling politie, toezicht en handhaving dan de vier plaatsen die waren toegewezen. Dit komt weer op de agenda.

- Polstraat 90

Deze monumentale woning is opgesplitst in 8 appartementen. Deze zijn in zijn geheel verhuurd aan de stichting Meesterwerk. De vergunning is door de gemeente verleend op grond van normale bewoning. Meesterwerk is een zorginstelling die de appartementen onderverhuurt aan haar cliënten die verplicht zorg moesten afnemen.

Aan de BP is door de gemeente meerdere malen toegezegd dat er in de Polstraat geen instellingen meer bijkomen. De Polstraat e.o. hebben hun bijdrage aan het sociale domein ruimschoots geleverd. Genoeg is genoeg. Aan de stichting Meesterwerk en de vastgoed eigenaar  is derhalve ten onrechte een vergunning verleent. Bovendien zijn er vraagtekens over de inhoud van de huurcontracten.

De gemeente is na het protest vanuit de Belangenvereniging en bewoners aan de slag gegaan met het her beoordelen van de vergunning aan de Polstraat. Dit schijnt juridisch nog niet zo eenvoudig te zijn. Ook blijkt het veel tijd in beslag te nemen, want we wachten al enige tijd op de uitkomst. Voor de gemeente is het in ieder geval een leerpunt dat bij verlening van een vergunning in de Polstraat en omgeving de betrokken bewoners en/of ondernemers  en stichtingen worden geraadpleegd.  Dit zou een vast criterium in het protocol behoren te zijn. Bewoners en ondernemers zijn de oren en ogen van de gemeente.

- Woonvisie

N.a.v. een overleg met de vertegenwoordigers vanuit de gemeente, politie, toezichthouders, wooncorporaties, huiseigenaren en VvE’s is naar voren dat een woonvisie voor de binnenstad van groot belang is voor de huidige en toekomstige bewoners en ondernemers van de binnenstad met name de Polstraat en omgeving.

Duidelijk werd dat er een woonvisie 2013 is, maar dat die aan actualisering toe is. De beleidsmedewerkster die de nieuwe woonvisie opschrijft, zegde toe met de BP het concept te bespreken.

Woensdag 15 november zal in de gemeenteraad de woonvisie op de agenda staan. Daarna staat op vrijdag 1 december 14.00 u een bijeenkomst met alle betrokken partijen gepland.

Ook het jaarverslag kon worden vastgesteld.

Ad 4. Financieel Jaarverslag 2016

Nieck Eppink is penningmeester. De financiën hebben niet veel om het lijf. We hebben in 2016 € 2300  subsidie van de Gemeente ontvangen voor de periode 2015-2019.  Als dat bedrag op is, kunnen we een nieuw budget aanvragen. Per 11-10-2017 is er € 1482.77 in kas. Kosten zijn o.a. het abonnement voor de hosting van de  inkomsten en uitgaven middels het bankoverzicht liggen ter plekke ter inzage. Als reactie werd nog even opgemerkt dat het verstandig is een jaarrekening, hoe summier dan ook, op te stellen.

 

Ad. 5.  De wijkmanager Esther Lagendijk geeft een presentatie over haar werk.

Samenvatting: 

Aan de hand van een PowerPointpresentatie liet Esther zien wat haar werk als wijkmanager inhoudt. Vanaf 1 januari 2017  is Esther wijkmanager in de binnenstad en de Hoven. Als wijkmanager is Esther het gezicht van de wijk vanuit de gemeente. Ze begeleidt bewonersinitiatieven en brengt signalen van bewoners en werkers bij de gemeente. Daarbij heeft ze direct contact met het “sociaal wijkteam”.  Esther heeft inmiddels kennisgemaakt met (buurt)verenigingen en organisaties in de wijk. Zij ervaart grote betrokkenheid van bewoners bij hun leefomgeving. Esther is ook te volgen op facebook(wijkmanager Binnenstad De Hoven Esther Lagendijk).

Esther vertelt over het gemeentelijke project Wij Deventer, vóór dóór en mét bewoners”.  (De flyer over dit project is bij de gemeente te verkrijgen). Kortweg  kunnen bewonersactiviteiten in het belang van de wijk worden gesteund met begeleiding van Esther en een eenmalige bekostiging vanuit het beschikbare wijkbudget. Wanneer een voorstel rijp is om te worden uitgevoerd, wordt het voorgelegd aan het wijkteam. Het wijkteam bestaat uit een aantal bewoners c.q. ondernemers die door Esther zijn gevraagd. Het wijkteam beoordeelt of het initiatief past binnen de criteria van de wijkactiviteiten. Anders gezegd het wijkteam adviseert de wijkmanager. Esther neemt uiteindelijk de eindbeslissing omdat zij verantwoordelijk is voor het goed besteden van het wijkbudget. Dus geen ellelange procedures meer via de gemeente, maar korte lijntjes.

Het is de bedoeling van de gemeente om de bewoners meer zeggenschap te geven. Het besteden van een wijkbudget is daarom voorlopig een experiment. De Belangenvereniging Polstraat e.o. heeft toegestemd om deel te nemen aan de pilot. In de raambuurt en op de Hoven zijn recent een veel nieuwe ideeën ingediend. Dus het is aan de buurt Polstraat en omgeving om met bruikbare ideeën te komen.

Esther is bereikbaar via het telefoonnummer 0570 693185 en via e-mail e.lagendijk@deventer.nl.

 

De zorginstellingen in de Polstraat.

Vincent Stijns is manager van Iriszorg. Hij stelde het op prijs om op deze zaterdagmorgen aanwezig te zijn. Samen met manager/collega Wendy Bokhove geeft hij leiding aan de crisiszorg en de nachtopvang in de Polstraat met de straatnummers 75-79 en 8-10. De  afdeling verslaving valt onder de instelling met de naam Tactus, met als manager Miriam Winter. Miriam vertrekt binnenkort naar een andere regio. Voor haar komt er een collega terug. Tactus richt zich voornamelijk op de behandeling van cliënten met een verslaving (Over beide instellingen valt op internet interessante informatie te  lezen)

De instelling Iriszorg verricht zorg in een aantal regio’s. Binnen de totale instelling heeft er een ander wijze van leiding geven zijn intrede gedaan. De afdelingen hebben meer eigen zeggenschap gekregen. Afdeling Deventer heeft als gevolg daarvan meer autonomie, waardoor de beide managers meer tijd kunnen besteden aan het direct begeleiden en ondersteunen van de medewerkers en cliënten op de werkvloer. Zij hoeven nu niet meer van hot naar her te rijden. Vincent en Wendy sturen samen, in een vorm van een duobaan, met overlapping voor overdracht, nu vier teams aan. Zij willen bereiken dat de kwaliteit van de begeleiding in alle opzichten wordt verbeterd.

Op verzoek van de BP zal er een open dag worden georganiseerd. Het kantoor van Iriszorg is in de Polstraat 70-74 gevestigd.  De crisiszorg kan in totaal 39 mensen opvangen en de nachtopvang 16-18 cliënten.

Sociaal ambassadeur Hans Wind vult het verhaal van Vincent aan met zijn persoonlijke ervaringen in de opvang ‘ Ik ben na een moeilijke periode in mijn leven goed opgevangen en begeleid, zodat ik nu weer een zelfstandig leven kan leiden en met plezier een sociale woning in de Bursestraat bewoon. Ik ben blij met de opvang voor mensen die pech hebben in hun leven. Sommigen hebben het moeilijk om weer een zelfstandig leven op te bouwen. De achtergronden van cliënten zijn heel verschillend, waarbij niet iedereen in staat is zich te verheffen tot een zelfstandig leven’. We danken Hans voor zijn openhartigheid.

Vincent Stijns sluit zijn verhaal af met de wens om met de bewoners in de buurt goed samen te werken. De betrokkenheid wordt zeer gewaardeerd.

 

Ad.6  Rondvraag:

-                      Voorzitter  Harmen Oostra deelt mee dat het bestuur per abuis is vergeten de jaarlijkse bestuursverkiezing op de agenda te zetten. Het bestuur krijgt steeds voor een jaar mandaat. Harmen vraagt of de aanwezigen akkoord gaan met zijn voorstel het bestuur wederom voor een jaar mandaat te geven. Er zijn geen andere kandidaten voor het bestuur aangemeld. Mocht er belangstelling zijn voor een bestuursfunctie, dan verneemt het bestuur dit graag.

-          Er was nu niet genoeg tijd voor discussie. Er wordt toegezegd dat indien van belang er specifieke themabijeenkomsten worden georganiseerd.

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en verwijst voor meer informatie naar de website www.polstraat.nl, facebook en de nieuwsbrief.

 

Nagekomen mededeling:

-          Na afloop constateerde het bestuur dat vergeten was melding te maken van een een mail van Theo Bruyns, waarin hij zich verontschuldigt voor zijn afwezigheid en aandacht vraagt voor een aantal punten::

o   De inrichting van het Grote Kerkhof

o   De gesprekken over het Binnenstadsfonds waarbij de bewoners naar zijn inzicht weer geheel over het hoofd worden gezien.

o   Het auto- en fietsparkeren, mede gelet op de in aanbouw zijnde Viking en Bibliotheek.

o   Ook het parkeren op de Worp is van belang en niet onlogisch dat de Worpbewoners zich hiertegen verweren.

 

Inhoudelijke reactie bestuur:

De vier genoemde punten hebben in verschillende overleggen onze aandacht, maar vragen tijd en inzet om tot aanvaardbare oplossingen/compromissen te komen. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad. 

 

 

 

 

Mutatie 03-11-2017

 

Jaarverslag 2016/2017 Belangenvereniging Polstraat e.o.

Sinds de laatste Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur van de vereniging zich met de volgende onderwerpen bezig gehouden in willekeurige volgorde:

1.       Verdere contacten met de eigenaar van het pand Welle 36, Cityside Apartments

2.       Verkeerscirculatieplan

3.       Het Plan voor auto vrijmaken van het Grote Kerkhof

4.       Overleg over de bestemming van het pand Welle 90

5.       Overleg met de directeur van de Stichting Deventer Binnenstad Management Peter Brouwer

6.       Convenantenoverleg

7.       Overleg met alle eigenaren van pand in ons gebied

8.       Overleg over de nieuw te ontwikkeleng woonvisie van de gemeente

9.       Communicatie met de leden

Deze punten worden hieronder kort toegelicht.

1.    Verdere contacten met de eigenaar van het pand Welle 36, Cityside Apartments

Op 26 November 2016 hebben we met de eigenaar van het pand en aantal bezwaarmakers het convenant getekend dat is afgesloten en waarin verwachtingen en verplichtingen van de eigenaar en beheerder van het pand en de belangenvereniging zijn vastgelegd. In Juni 2017 zijn de eerste bewoners er gaan wonen en begin augustus was het pand volledig bewoond. In de periode sindsdien is er een aantal keren contact geweest met de beheerder over klachten en de meeste daarvan zijn opgelost. De enige punten van aandacht blijven het parkeren van fietsen en het dumpen van afval naast de ondergrondse container. Van het laatste is niet duidelijk of het om een bewoners van het pand Welle 36 gaat.

2.    Verkeerscirculatieplan

In Mei hebben we een overleg gehad met de verantwoordelijke wethouder en een verkeersdeskundige van de gemeente. In dat overleg is door de gemeente een reactie gegeven ons voorstel dat we in een bijeenkomst met bewoners hadden opgesteld. De wethouder heeft een aantal van onze voorstellen overgenomen en we wachten nu op een officieel voorstel voor de Raad. Dat duurt wat langer dan verwacht omdat er nog geen definitie uitsluitsel is over het parkeerbeleid. Wij wachten in spanning af.

3.    Het Plan voor auto-vrijmaken van het Grote Kerkhof

Gedurende 2017 zijn er diverse bijeenkomsten geweest over het auto-vrijmaken van het Grote Kerkhof. Die hebben geleid tot drie varianten die aan een grote groep geïnteresseerden is gepresenteerd. De gemeenteraad heeft uit die varianten 1 voorstel gekozen. Inmiddels is er via een handtekeningenactie protest aangetekend tegen dit voorstel en is de gemeente gevraagd een andere variant te kiezen. Ook hier wachten we in spanning af welke variant het uiteindelijk zal worden.

4.    Overleg over de bestemming van het Polstraat 90

Onaangenaam verrast waren we toen we er bij toeval erachter kwamen dat vergunning was verleend aan de Organisatie Meesterwerk om in het pand Polstraat 90 een project begeleid wonen te starten. We waren ervan overtuigd dat we met de gemeente duidelijke afspraken hadden gemaakt over het niet meer verlenen van woonvergunningen voor speciale doelgroepen in ons gebied. Dit laatste is ook herhaaldelijk door de verantwoordelijke politici herhaald en bevestigd. Overleg met de gemeente heeft geleerd dat de zaak (juridisch) nogal gecompliceerd ligt. We hebben in bijeenkomsten met de nieuwe beheerder en de gemeente gezocht naar een oplossing. Op moment van schrijven is de gemeente bezig aan een oplossing die gestand doet aan wat ze met ons heeft afgesproken.

5.    Overleg met de directeur van de Stichting Deventer Binnenstad Management (SDBM) Peter Brouwer

Eind 2016 heeft de SDBM een Plan van Aanpak gepresenteerd voor het vergroten van de leefbaarheid van de binnenstad. In het Plan ligt de nadruk op het terugdringen van leegstand van winkels in de binnenstad. Men wil de stad voor bewoners uit de buitenwijken en bezoekers uit de dichtstbijzijnde provincies aantrekkelijk maken en houden. Hoewel wij het Plan van Aanpak ten volle ondersteunen hebben we in een overleg met Peter Brouwer duidelijk gemaakt dat leefbaarheid in onze ogen niet alleen een economische kant heeft. We zullen ook moeten kijken naar het voorkomen van overlast door bijvoorbeeld te veel evenementen, verkeersoverlast, aandacht voor geschiedenis en cultuur, andere recreatiemogelijkheden en dergelijke. Het SDBM zal in haar plannen daar zeker rekening mee houden maar haar belangrijkste focus blijft de leegstand van de winkels. De andere aspecten zullen ook door andere belangengroepen opgepikt moeten worden. Er wordt door de gemeente gewerkt aan een visie voor de (binnen)stad waarin al deze aspecten aan de orde komen. SDBM is al ver gevorderd in haar plannen waarover u meer kunt lezen op hun website: www.SDBM.nl Ons is niet duidelijk of er al een integrale visie voor de leefbaarheid in de binnenstad is.

6.    Convenantenoverleg

In het kader van het convenant dat is afgesloten tussen de gemeente en de instellingen Iris en Tactus is er eenmaal per kwartaal overleg. In het overleg informeren we elkaar over de voortgang in de afgelopen periode en bekijken we hoe gevallen van overlast kunnen voorkomen of aanpakken. Het overleg staat onder leiding van de heer Jos Reijerink, senior adviseur orde en veiligheid van de gemeente. Ook is het hoofd van Team Handhaving van de gemeente aanwezig. Eenmaal per jaar neemt ook de verantwoordelijke wethouder deel aan het overleg.

7.    Overleg met alle eigenaren van pand in ons gebied.

In het bewaren van de leefbaarheid in ons gebied is spelen de eigenaren van de panden een belangrijke rol. Veel panden in ons gebied zijn huurpanden, die in bezit zijn van en worden beheerd door drie woningbouwverenigingen en een aantal investeerders. Ook zijn er een paar Verenigingen van Eigenaars in ons gebied. In November 2016 hebben we een eerste overleg gehad met een groot aantal deze partijen samen met de ambtenaar van de gemeente verantwoordelijk voor orde en veiligheid en een vertegenwoordiger van Team Handhaving. In dat overleg stond kennismaking centraal en hebben we gesproken over de uitdagingen in onze wijk en gebrainstormd over mogelijke oplossingen. Het overleg is door alle partijen als zinvol ervaren en er is besloten eind 2017 een nieuwe bijeenkomst te hebben. De bijeenkomst wordt geleid door de manager binnenstad van de gemeente Esther Lagendijk.

8.    Overleg over de nieuw te ontwikkelen woonvisie van de gemeente

De gemeente is een nieuwe Woonvisie aan het ontwikkelen en we hebben als vereniging de gelegenheid gehad om onze ideeën over leefbaarheid in onze wijk te delen. Het gaat er wat ons betreft vooral om te zorgen voor betrokkenheid van bewoners bij hun wijk en voor een gevarieerde opbouw wat betreft leefstijlen en leeftijden van de bewoners. Een eerste versie van de visie wordt aan de gemeenteraad gepresenteerd in een openbare zitten op woensdagavond 15 November. Op vrijdagmiddag 1 December is er om 14:00 uur een bijeenkomst met alle stakeholders waar wij ook aan deel zullen nemen.

 

9.    Communicatie met de leden

De ALV van vorig jaar werd helaas door een gering aantal leden bezocht. We hebben ons vervolgens afgevraagd hoe we de communicatie met de leden kunnen verbeteren. Dat heeft geleid tot het vernieuwen van onze website en het starten van een Facebook pagina. Ook hebben we de potentiele leden gevraagd zich te melden zodat we de belangstelling kunnen peilen. We hopen dat hierdoor de opkomst in 2017 groter zal zijn.

Zoals uit het bovenstaande is gebleken heeft de vereniging niet stil gezeten in 2017 en is een aantal zaken in gang gezet waarvan we hopen in het komende jaar een afronding te zien. Voor een deel zal dat afhangen van de gemeentelijke molens die soms om zeer goede redenen langzamer malen dan we graag zouden willen. We hebben echter goed hoop dat het komende jaar weer een paar stappen zullen maken die het in onze buurt nog leuker zal maken om te wonen.

Tot slot willen namens de vereniging de volgende mensen heel hartelijk danken voor hun inzet en betrokkenheid:

§  Esther Lagendijk, stadsmanager binnenstad

§  Jos Reijerink, Senior Adviseur Orde en Veiligheid

§  Jos Piery, die deskundige adviezen heeft gegeven over ons voorstel voor de verkeerscirculatie

§  Hans Wind Sociaal Ambassadeur Deventer die ons regelmatig opmerkzaam maakt op zaken die in onze buurt van belang zijn.

 

Het Bestuur

Gerard Westhoff

Nieck Eppink

Gerard Freijzer

Harmen Oostra

 

 

Mutatie  17-10-2017

 

Algemene Ledenvergadering van de Belangenvereniging Polstraat e.o.

 

Datum           :           4 november

Tijd                 :           10:30 – 12:00 uur

Plaats            :           Dansschool Eppink, Polstraat 20

 

Beste bewoner en/of ondernemer,

 

Als bewoner van de Polstraat e.o. wordt u van harte uitgenodigd op de jaarvergadering van de Belangenvereniging.

Na een korte bespreking van de jaarstukken 2016 geeft Esther Lagendijk, wijkmanager binnenstad en De Worp een korte presentatie waarna er vragen kunnen worden gesteld aan haar.
Wat vindt u goed gaan in de onze buurt en wat is er aan verbetering toe?  Voor uitvoerbare ideeën is er een serieus budget beschikbaar. De wijkmanager zal dit laatste ook nog toelichten.

Verder is dit voor nieuwe bewoners een mooie gelegenheid om kennis te maken met buurtgenoten en de belangenvereniging. Het zou plezierig zijn wanneer u ons laat weten dat u komt. Dit kan via onze website, facebook of e-mail
.

 

Agenda

10:30 uur        Opening, welkom, vaststelling van de agenda

10:35 uur        Notulen van de ALV d.d. 29 oktober 2016

10:45 uur        Jaarverslag 2016

11:00 uur        Financieel Jaarverslag 2016

11:05 uur        De wijkmanager geeft een presentatie over haar werk.

11:20 uur        Gelegenheid om vragen te stellen

11:50 uur        Rondvraag

 

12:00 uur       Sluiting

 

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur,

Harmen Oostra, Polstraat 69 F7
Gerard Freijzer, Polstraat 69 F4
Nieck Eppink, Polstraat 20
Gerard Westhoff, Polstraat 16

 

 

 

 

 

 

 

Mutatie 17-09-2017

 

Vooraankondiging Algemenen Ledenveradering z

zaterdagmorgen 4 november 2017

 

 

Beste leden,

 

Graag laat het bestuur van de Belangenvereniging weten dat de algemene ledenvergadering zal plaatsvinden op zaterdagmorgen 4 november in de Dansschool Eppink,  Polstraat 20.  Wij vragen u deze datum alvast in uw agenda te noteren. Zegt het voort.

 

Tijdens de jaarvergadering wordt mondeling verslag gedaan over de activiteiten van het afgelopen jaar en het komende jaar. De wijkmanager is uitgenodigd om een presentatie te geven over haar werkzaamheden in onze wijk. De agenda wordt u nog digitaal toegezonden en/of zal via de besloten facebookpagina van de BP gepubliceerd worden.  

 

We kijken uit naar uw komst.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens het bestuur,

 

Gerard Freijzer

 

 

 

Mutatie 07-07-2017

 

Beste bewoner(ster) van de Polstraat en omgeving,

Een prettige leef- en werkomgeving is het doel van de Belangenvereniging van Polstraat en omgeving. Het bestuur is dan ook doorlopend in overleg met de gemeente, verschillende zorglocaties en pandeigenaren in deze buurt.

Als bewoner van de Polstraat en omgeving bent u lid van de Belangenvereniging. Dit biedt u de kans om mee te praten en om ideeën in te brengen. Het lidmaatschap is gratis.

De communicatie met de leden gaat via:
- website: www.polstraat.nl
- e-mail:  info@polstraat.nl
- jaarlijkse ledenvergadering:  eerstvolgende 28 oktober om 10.00 uur bij Dansschool Eppink
- nieuw! besloten Facebook groep: aanmelden op https://www.facebook.com/groups/Polstraat/

Ontvangt u geen nieuwsbrief? Mail dan uw (gewijzigde) e-mailadres naar info@polstraat.nl.
De e-mailadressen worden alleen voor de Belangenvermenging gebruikt en niet aan derden gegeven.

Wij horen het graag als u ideeën of voorstellen heeft om de wijk Polstraat en omgeving te verbeteren!


Met vriendelijke groet,
Bestuur Belangenvereniging

Harmen Oostra, Nieck Eppink, Gerard Westhoff en Gerard Freijzer

 

 

Mutatie 28-02-2017

 

Vergunningen-parkeerbeleid.

 

De Belangenvereniging is vertegenwoordigd in de hieronder genoemde Vereniging i.o.(zie onder) die actie voerde en nu aan tafel zit bij een gemeentelijk overleg om het parkeerbeleid van de Gemeente Deventer kritisch te volgen. De Gemeente heeft zich namelijk voorgenomen om het merendeel van de vergunningen-parkeerplaatsen om te zetten in betaal-parkeerplaatsen. De boetes die t.z.t. eventueel voor verkeerd parkeren kunnen worden geheven gaan dan naar de Gemeente. Nu gaan de Boetes voor fout parkeren op een vergunning-parkeerplaats naar het Rijk. Zo is dat geregeld. Vandaar de bedachte omzetting.

 

Deze beleidswijziging is niet in het belang van de bewoners. Er wordt een aanzienlijke toename van het zoekverkeer in de oude, mooie en nauwe straten van de binnenstad verwacht. Bewoners met een vergunning mogen hun auto weliswaar op een betaal-parkeerplaats zetten, maar zij verwachten dat de huidige parkeerplaatsen, op redelijke afstand van hun huis, niet meer mogelijk is. Bovendien doet de toename van het zoekverkeer de verkeersonveiligheid voor kinderen, wandelaar en fietsen toenemen. Dat druist in tegen het autoluwe beleid in de binnenstad.

De bewoners kunnen zich vinden in het huidige vergunnings-parkeerbeleid in de binnenstad en zouden dat verder willen verbeteren. De Gemeente echter wil inkomsten genereren om het begrotingstekort te dichten. De vereniging i.o. wil hoe dan ook haar stem laten gelden in het belang van de bewoners, die de binnenstad leefbaar en veilig houden. Zij streven de beste of de minst slechte regeling na.

Overigens  kunnen we u melden dat de Vergunningen-garage In de Polstraat onder het stadskantoor van dit voorgenomen beleid is uitgezonderd. Dat blijft zoals het momenteel is.

 

Hieronder leest u de stand van zaken middels een bericht van de vereniging i.o. over de ontwikkelingen.

 

--------------------------------------

Beste inwoners van de binnenstad en de schilwijken,

 

Allereerst onze excuses dat wij recent een informatiemail stuurden met alle mailadressen zichtbaar. Dat was uiteraard niet de bedoeling. Wij streven er naar zorgvuldig te werk te gaan.

 

Wij kunnen op dit moment melden dat wij positief zijn wat betreft het realiseren van onze doelen:

·         geen extra zoekverkeer in onze woonbuurten

·         geen concurrentie van betaald parkeerders om onze vergunning parkeerplekken 

 

Wij hebben een gesprek gevoerd met de gemeentelijke parkeeradviseur. En wij zijn samen met de gemeente op bezoek geweest in Alkmaar, waar dit parkeerbeleid is ingevoerd. Wij trekken de conclusie dat het goed mogelijk is een parkeerregime in te voeren dat het gemeentelijk plan mogelijk maakt, waarbij ook onze doelen gehaald kunnen worden. Uiteraard hangt dit af van hoe de gemeente Deventer dit gaat  uitwerken.

Het B&W besluit daarover wordt binnen ongeveer een maand duidelijk.

 

In de week van 27 maart wil de gemeente de uitwerking voorleggen aan klankbordgroepen in de woonbuurten. Als jullie belangstelling hebben daaraan deel te nemen kunnen jullie je melden door een mail te sturen naar dit adres (bezwaarparkeren@gmail.com)

 

Met vriendelijke groet

 

Henk Hengeveld

- namens de Vereniging voor het behoud van het woon- en leefklimaat in de Deventer binnenstad en de schilwijken i. o.

-------------------------------------

 

 

 

Mutatie 11-12-2016

 

 

Betreft         :           Verslag ledenvergadering Belangenvereniging Polstraat en

                                    Omgeving(BP)

Datum          :           d.d. 29 oktober 2016

Aanwezig    :           12 bewoners en vier bestuursleden.

 

1.     Opening

Voorzitter Harmen Oostra heet een ieder van harte welkom. Hij zal de vergadering leiden. Op verzoek van de voorzitter stellen de deelnemers zich met naam en adres voor.  De opkomst is vergeleken bij vorig jaar een stuk minder. Het bestuur had er voor gekozen digitaal(via de mail) en via de website www.polstraat.nl de uitnodiging voor de ledenvergadering te versturen. Vorig jaar hadden we daarbij ook gefolderd via de brievenbussen. Er waren toen 37 aanwezigen. Bestuur overweegt om het volgend jaar, naast de digitale informatie, toch maar weer te folderen.

 

Harmen licht vervolgens de agenda toe. De verschillende onderdelen zullen door de vier bestuursleden om beurten worden ingeleid.

 

·        Notulen ALV 26 september 2015(Harmen Oostra)

·        Jaarverslag 2015-2016 en bestuursverkiezing(Harmen Oostra)

·        Financieel jaarverslag 2015-2016(Nieck Eppink, penningmeester)

·        Transformatie pand “De Steerne  De Welle 36(Gerard Freijzer)

·        Stand van zaken rondom Parkeren Binnenstad Deventer(Gerard Freijzer)

·        Beheer openbare ruimte stadhuiskwartier(Gerard Westhoff).

·        Rondvraag

 

12.00 uur einde vergadering.

 

1.     Notulen ALV 26 september 2015

Het verslag staat op de website.  Het bestuur is het afgelopen schooljaar 16 keer bijeen geweest inclusief de overleggen met de gemeentelijke instanties.

 

Er waren geen vragen en inhoudelijke opmerkingen n.a.v. het verslag zodat het verslag kon worden vastgesteld.

 

Bestuursverkiezing

De bestuursleden te weten voorzitter Harmen Oostra, penningmeester Nieck Eppink, de leden Gerard Westhoff en Gerard Freijzer, zijn herkiesbaar.

 

Er hebben zich geen andere kandidaat-bestuursleden aangediend.  Unaniem beslisten de aanwezigen voor het aanblijven van het huidige bestuur. De leden worden voor de duur van één verenigingsjaar benoemd. 

 

2.     Financieel jaarverslag.

Nieck Eppink licht de financiën toe. De financiën hebben niet zoveel om het lijf. De bestuursvergaderingen bij de bestuurders thuis zijn pro deo. Posten die wel ieder jaar terugkeren zijn de bankkosten, het in de lucht houden van de website en eventuele folders. Daarnaast zijn er incidentele kosten zoals de bijeenkomst in zake de verkeerscirculatie en de jaarvergadering. De subsidie vanuit de gemeente was al enige tijd op. De penningmeester heeft als gevolg daarvan een en ander voorgeschoten en later verrekend met de nieuwe subsidie. De gemeente heeft recent een subsidie van € 2300,-- tot het jaar 2019 verleend. We kunnen weer een paar jaar vooruit.

De jaarrekening 2016 ligt voor ieder ter inzage.  

 

3.     Beheer openbare ruimte stadhuiskwartier.

Samenvatting inleiding Gerard Westhoff en reacties:

De BP heeft dit jaar weer een subsidie toegewezen gekregen. Daarmee kunnen we weer even vooruit. Hoewel wij van een minimum budget uitgaan.

Het belangrijkste vergaderthema de afgelopen jaren was het volgen van de nieuwbouw van het stadskantoor/stadskwartier om de overlast in de directe omgeving zoveel mogelijk te beperken. Dat was nog een hele toer, waarbij de BAM zich goed en betrouwbaar toonde en zich aan de gemaakte afspraken hield. 

Om het hierboven genoemde proces te kunnen volgen was er een projectgroep samengesteld. Hieraan namen deel de bestuursleden van de Belangenvereniging(verder te noemen BP), de concerndirecteur van de Gemeente, een projectmedewerkster vanuit de Gemeente en secretariële ondersteuning eveneens vanuit de Gemeente. De projectgroep werd opgeheven na de voltooiing van de bouw. De werkgroep bleek zijn nut te hebben en heeft gedurende de bouwperiode vele kleine maar ook dringende klachten kunnen reguleren. De bijeenkomsten/rondleidingen in samenspraak met de Bam en Gemeente  vielen goed in de smaak. Ook de barbecues lieten zich goed smaken.

Daarna waren er allerlei losse eindjes rondom de bouw om het geheel te vervolmaken. Het BP wilde ook toen graag  één deugdelijk aanspreekpunt.  Waar de BAM uitstekend met ons communiceerde, liep het moeizamer bij de zogenaamde afbouw rondom het Stadskantoor.  Naast bilaterale contacten bij calamiteiten werd het convenantenoverleg benut om meer structurele zaken aan te kaarten.

 

Er is veel contact geweest over de opstoppingen en overlast vanwege de aanleg van de tuin. Het laden en lossen de facilitaire dienst zette ook het verkeer vast.  De Polstraat is een nauwe straat en daar zouden geen grote vrachtauto’s moeten rijden. De BP streeft ernaar dat er vanuit het grote Kerkhof wordt geladen gelost. Intussen begint dat op gang te komen. Gerard Westhoff heeft als eerste veel last van de werkzaamheden in de straat gehad. Hij woont precies tegenover de facilitaire dienst van de gemeente.

Verder is er gehamerd op het belang van vrije doorgang voor de hulpdiensten.

 

Via het convenantenoverleg is gevraagd aan de ambtenaar veiligheid om de toezichthouders te bewegen toe te zien op ongewenste zaken in de Polstraat en omgeving met het advies daarbij zelf het voorbeeld te geven. Aan dat laatste ontbreekt het nogal. Ze komen niet echt gemotiveerd over. 

 

Wijkmanager

Om in de toekomst zo kort mogelijke lijnen te realiseren is er contact opgenomen met de wijkmanager binnenstad Joris Hendriks om zijn rol m.b.t. de leefbaarheid in de wijk binnenstad te bespreken. Dit ook naar aanleiding van de plotse verkoop van de kantoorpanden in de Polstraat en het snel afgeven van de omgevingsvergunningen. Het toeval wil dat wijkmanager Joris Hendriks naar de wijk Colmschate vertrekt. De wijkmanager van Colmschate, Esther Lagendijk, komt naar de wijk binnenstad. Zij gaat deelnemen aan de toekomstige overleggen. Er is al een kennismakingsbijeenkomst geweest.

 

 

Parkeergarage Stadskantoor

De garage voor vergunninghouders heeft tot op heden weinig overlast opgeleverd. De verkeersdrukte lijkt acceptabel. Onze zorg voor extra drukte is tot op heden meegevallen. Het levert weinig zoekverkeer op. Wel is het afsluiten van de gemeentetuin nog onduidelijk. De tuin is niet  toegankelijk buiten de werkuren van de gemeente. Dit om hangplekken en ongewenste bezoekers te voorkomen. Dat moet nog beter worden geregeld. De ambtenaar veiligheid is bezig dat te organiseren. 

 

Convenantenoverleg

Ook in het afgelopen jaar vond het tweemaandelijkse convenantenoverleg plaats. Dat overleg staat o.l.v. de senior-ambtenaar veiligheid Jos Reijerink. Aan dit overleg nemen deel twee leidinggevenden vanuit de opvang van de instellingen Tactus en Iriszorg en de wijkagent. Een keer per half jaar schuift ook de wethouder aan. Dit overleg is belangrijk om de vinger aan de pols te houden zodat de Polstraat e.o. leefbaar blijft.  Door elkaar regelmatig te spreken, blijven de lijntjes kort en kan er adequaat gereageerd worden in geval van overlast.  Op de website staat het telefoonnummer om klachten te melden. Het melden is belangrijk omdat het aantal klachten aangeeft hoe het er voorstaat. Wij zijn in zijn algemeenheid tevreden over het resultaat en de samenwerking.

 

In de Polstraat is het stallen van fietsen een probleem. Met name aan de kant van de verslavingsopvang geeft dat overlast en het is geen fraai gezicht. Dat laatste geldt voor de gehele Polstraat. Al jaren heeft de BP op een deugdelijke fietsenstalling aangedrongen. Bij de verslavingsopvang gaat er nu een fietsenstaling  komen achter de locatie van de Drugsopvang. De aanhouder PB heeft dit doorgezet. We moeten alleen nog zien of daarvan gebruik van gaat worden. Binnenkort is er “kleine feestelijk opening”.

 

De BP heeft aan de leidinggevenden van de opvang gevraagd of er weer een open dag georganiseerd kan worden voor bewoners uit de buurt. Daar is positief op gereageerd.

 

Er zijn de afgelopen tijd de nodige  klachten gemeld over de geluidshinder vanuit de buitenplaats van de crisisopvang. Iedere drie maanden komen er nieuwe cliënten, die worden blijkbaar niet altijd goed geïnformeerd over de afspraken rondom geluidshinder. De afspraken staan op de website. Hierover vindt overleg plaats met de manager van de betreffende locatie. Op verzoek  zal gecontroleerd worden of het telefoonnummer nog juist is. 

 

Er wordt opgemerkt dat de geluidsoverlast vanuit café De Heks is toegenomen.

Er is afgesproken dat de BP dit op de agenda zal zetten en nagaat of men binnen de geluidsnormen van de Gemeente blijft en of hierop toezicht is.

Dit geldt overigens ook voor de geluidsoverlast van het Grote Kerkhof. Een van de aanwezigen merkt op dat we nu eenmaal in de binnenstad wonen en dat we enige tolerantie moeten opbrengen. Het moet alleen niet te gek worden.

Er is binnenkort een gemeentelijke evaluatie n.a.v. alle evenementen. Daarin zal het ter sprake komen. Overigens wordt opgemerkt dat we weinig geluidsoverlast ervaren van de jaarlijkse Kermis.  Het kan dus wel.

 

Leendert Edelman, bewoner van de Polstraat, hoek Bursestraat uitte zijn bezorgdheid over een zekere verloedering van de Polstraat. Enerzijds heeft dat te maken met voorbijgangers zowel overdag als in de nachtelijke uren  anderzijds heeft hij de indruk dat de nieuwe bewoners in de appartementen van de verschillende woningcorporaties zich niet aan de huishoudelijke en gemeentelijke regels houden. Geluidsoverlast en het dumpen van afval uit het raam leek gewone zaak. We gaan hier goed op toezien.  Het bestuur is van plan eind van het jaar om de appartementeneigenaren c.q. corporaties bijeen te roepen om met hen tot afspraken te komen.

 

Verkoop Panden Polstraat

Het BP werd geconfronteerd met de verkoop van De Welle 36.  De bestuursleden moesten dit uit de krant vernemen. We hebben de gemeente uitdrukkelijk verzocht om ons tijdig te informeren.  Intussen gebeurt dat wel.

 

Circulatieplan

Een werkgroep vanuit het bestuur heeft een bijeenkomst voor bewoners en ondernemers in de binnenstad rondom de Polstraat, Grote kerkhof,  Grote Poot en Kleine Overstraat georganiseerd. Het gaat dan om het voetgangersgebied. Er is een verslag van die bijeenkomst gemaakt. Jos Pierey heeft, als stedenbouwkundige, de commissie geadviseerd en veel werk verricht.

Op de goed bezochte bijeenkomst zijn er een aantal scenario’s besproken en aan de stedenbouwkundige ambtenaar voorgelegd. Aanvankelijk leek de ambtenaar optimistisch over de plannen. Later kregen wij de een mail met de mededeling van de betreffende ambtenaar dat men het te druk had met een plan om het Grote Kerkhof autovrij te maken.

Ons plan komt voorlopig niet aan bod.  We blijven echter dit punt op de agenda houden.

 

4.     Transformatie pand “De Steerne  De Welle 36

·        Zoals hierboven al gezegd moest de PB uit de krant vernemen dat De Welle was verkocht. Het pand wordt verbouwd tot een complex van 55 appartementen.  De BP heeft toen een brief naar het College van B & W geschreven. Er is een ontvangstbevestiging ontvangen maar geen inhoudelijke reactie.

·        Wij kwamen er achter dat de omgevingsvergunning al was verleend. De koper, Cityside Apartements(CA), kon gaan verbouwen mits er geen bezwaren van omwonenden of belanghebbenden zouden worden ingediend. Eventuele bezwaarmakers hadden nog maar enkele dagen tijd om een bezwaar in te dienen. Er is toen gekozen voor een pro forma bezwaar. Daarna is er een definitief bezwaarschrift  ingediend. In dat laatste document werden de bezwaren gedetailleerd beschreven. Wij wachten nu op een reactie van de bezwaarschriftencommissie. CA mag wel met de verbouw beginnen, maar doet dat dan op eigen risico. Ze lopen de kans dat ze de bouw moeten stopzetten.

·        Inmiddels hebben de BP en de 8 bezwaarmakers contact met CA opgenomen met als doel de overlast tijdens en na de verbouw tot een minimum te beperken. Voorzitter Harmen Oostra is de woordvoerder namens de BP en Gerard Freijzer namens de bezwaarmakers.

·        CA is bereid een convenant met de PB en bezwaarmakers op te stellen om genoemd doel te bereiken. In ruil daarvan zouden alle bezwaarmakers hun bezwaar moeten intrekken. Dit proces loopt nog. Indien er geen convenant komt zal de bezwaarprocedure afgewikkeld worden.

 

 

 

5.     Stand van zaken rondom Parkeren Binnenstad Deventer

De gemeente heeft een voorstel gedaan om het vergunningenbeleid parkeren in de binnenstad om te zetten in betaald parkeren. Vergunninghouders mogen nu steeds parkeren op de betaald parkeerplekken, maar bezoekers van de binnenstad mogen ook dat ook.  Alle betreffende vergunninghouders hebben daar een brief over ontvangen, waarin dit besluit werd mede gedeeld, zonder overleg vooraf met de bewoners in de binnenstad en schilwijken.  Dit heeft verontwaardiging bij de bewoners en groot protest geleid. Allerlei protestacties zijn op gang gekomen. Men is verbolgen over het feit dat de gemeente er alleen op uit is een begrotingsgat te dichten en geen oog heeft voor haar bewoners. De leefbaarheid in de binnenstad staat op spel doordat er veel zoekverkeer wordt verwacht en de vergunninghouderplaatsen nu bezet mogen worden door bezoekers. Slecht voor het milieu, spelende kinderen en de wandel- en fietsroutes. Dit geldt voor zowel de bewoners als toeristen.

 

Er zijn overigens voldoende parkeerplekken voor auto’s in de parkeergarages en overige parkeergelegenheden. Er is inmiddels een vereniging in oprichting die zich namens alle bewoners en wijkverenigingen in de binnenstad en schilwijken zal verzetten tegen dit plan.  Men zal naar verwachting tot aan de rechter gaan. Er wordt gehoopt dat de gemeente tot bezinning komt en daadwerkelijk vooroverleg met bewoners praktiseert.

Op de website van de vereniging in oprichting en in de krant kunt u de verdere ontwikkelingen volgen.

 

6.     Rondvraag

Er waren geen vragen.

 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en Nieck Eppink voor zijn gastvrijheid in de dansschool.

 

 

Gerard Freijzer

 

 

 

 

 

LEDENVERGADERING BELANGENVERENIGING

 

POLSTRAAT EN OMGEVING

 

De agenda

10.30 uur           Opening

 

10.35 uur           Notulen van de ALV 26 september 2016(zie website)

 

10.45 uur           Jaarverslag 2015 – 2016  en bestuursverkiezing

                            Huidig bestuur is herkiesbaar

 

11.00 uur           Financieel jaarverslag

 

11.15 uur           Transformatie pand “De Steerne  Welle 36

 

11.35 uur           Beheer openbare ruimte stadhuiskwartier

                            - overlast

- bereikbaarheid mobiele telefoons

                            - parkeerbeleid

 

11.50 uur           Rondvraag

                           

Wij zien u allen graag op zaterdagmorgen 29 oktober in

de dansschool Eppink, Polstraat 20 van 10.30 tot 12.00 uur.

 

Wij stellen het op prijs om van u te horen of u aanwezig zult zijn. U kunt dit laten weten via onderstaand mail adres.

 

info@polstraat.nl

 

 

 

 

 

Kort verslag van de Ledenvergadering van de Belangenvereniging Polstraat e.o.

Datum en tijd:   26 September van 10:30 tot 12:00 uur

Plaats:                  Dansschool Eppink, Polstraat 20

Aanwezigen:     Er zijn inclusief het bestuur 37 aanwezigen (zie aangehechte presentielijst)

 

 

 

1.       Welkom en ingezonden mededelingen

Na een welkom door voorzitter Theo Bruins en een ingezonden klacht van een van de leden over de veel te late uitnodiging voor de vergadering bespreken we de volgende agendapunten.

2.       Voortgang bouw Stadhuis , het bouwverkeer en overlast

Voorzover bekend is er een gedeeltelijk oplevering van het Stadhuis op 1 October. De bouw ligt achter op schema en het wordt niet verwacht dat oplevering voor het eind van dit jaar zal zijn afgerond. Officiële opening staat gepland voor begin 2016. De volgende overlast zaken worden genoemd die het bestuur zal meenemen in zijn overleg met de gemeente:

a.       Er is de laatste tijd vooral ‘smorgens vroeg (vanaf 6 uur) veel overlast van piepende vrachtauto’s

b.       Er zijn nogal eens onnodige afsluitingen van straten vooral in het weekend

c.       De laatste tijd schitteren de stadswachten in de Polstraat en omgeving door afwezigheid; er is de verwachtingen dat de stadwachten zich pro-acief opstellen vooral in een buurt met crisisopvang, begeleid wonen en verslaafdenopvang

d.       Er schijnt weinig coordinatie te zijn van onbelemmerde doorgang van verkeer rond het Stadhuis; genoemd worden het blijven steken van een ambulance en van een geldauto voertuigen die naar verwachting altijd voorrang zouden moeten krijgen

e.       Er is een aantal klachten over het gedrag van bouwvakkers die al vanaf 6 uur ‘smorgen zeer luiddruchtig aanwezig zijn en bij mooi weer vlakbij de woningen van omwonenden op nogal onbeschofte manier hun lunch gebruiken; op vraag van bewoners of de bouwvakkers hun lunch niet in een schaftkeet kunnen gebruiken wordt door de projectleiding gereageerd met ‘daar kunnen we niets aan doen want het is mooi weer en de mannen zijn dan graag buiten’

f.        De algemene indruk is dat de laatste 3 tot 4 weken het toezicht op en het voorkomen van overlast wat is verslapt

 

Naast deze klachten zijn de meeste leden lovend over de wijze waarop de Bam het project managet en probeert de overlast tot een minimum te beperken. De Bam heeft  blijkbaar niet altijd het gedrag in de hand van de onderaannemers en door hen ingehuurde krachten.

 

Een lid is zelfs zeer lovend over het project dat hij ziet als een soort magistrale opera en kunstwerk dat voor zijn ogen wordt uitgevoerd en waarvan hij dagelijks kan genieten.

 

3.       Bestemming Stadhuis garage

Ondanks een Raadsbesluit uit 2011 waarin de parkeer voor ‘omwonenden’ is bestemd heeft het College besloten dat de garage toegankelijk is voor een ieder met een parkeervergunning voor de binnenstad. Het begrip omwonenden is daarmee opgerekt. Bovendien heeft het bestuur vernomen dat behalve de mensen met een parkeervergunning ook een aantal ambtenaren een parkeerplek zal krijgen in de garage.

 

Het bestuur is uiterst verbolgen over deze gang van zaken om de volgende redenen:

a.       Vanaf het begin is het heel duidelijk geweest wat het begrip ‘omwonenden’ betekende. Het is zelfs door de belangenvereniging op de kaart van de binnenstad aangegeven met de straten erbij. Het getuigt van onbehoorlijk bestuur van het College om daar opeens een heel ander invulling aan te geven; het bestuur kan slechts gissen naar de redenen voor dit veranderde inzicht

b.       Pogingen van het bestuur om in gesprek met de verantwoordelijke wethouder een oplossing te vinden zijn op niets uitgelopen: een brief aan het College en de Raad waarin het bestuur voorstelt om van de parkeergarage een aparte parkeerzone te maken en op basis van de ervaringen met het gebruik van de parkeergarage de zone zo nodig uit te breiden heeft de Raad nooit bereikt en het besluit van het College is in de Raad voor kennisgeving aangenomen

c.       In gesprekken met een aantal oppositiepartijen hebben de Raadsleden toegegeven dat ‘De Raad heeft zitten slapen’ toen het om deze beslissing van het College ging want ze was in strijd met eerder genomen besluit van de Raad

 

Het bestuur wil graag van de leden weten of het verdere actie moet ondernemen en zo ja welke actie. Als eerste wordt vastgesteld dat het voor 12 van de aanwezige leden een probleem zou kunnen worden als alle 126 parkeerplaatsen door anderen bezet zullen worden. Het is de verwachtingen dat veel van de ondernemers/middenstanders die nu op het Grote Kerkhof parkeren van de parkeergarage gebruik zullen gaan maken. Dat zal voornamelijk overdag zijn. De ervaring zal moeten leren hoe het gebruik van de garage zal zijn.

 

In de discussie die volgt worden de volgende suggesties worden gedaan:

1.       We moeten in ieder geval een duidelijk antwoord van de gemeente zien te krijgen op de vraag waarom B&W besloten heeft een Raadsbesluit naast zich neer te leggen. Dat zal in een Raadsvergadering kunnen. Via een burgerinitiatief kunnen burgers vragen om de kwestie op de agenda van de Raad te zetten. Daarvoor zijn 250 handtekeningen nodig

2.       We moeten het verkeer in de Polstraat vastzetten door een auto middenin te parkeren en met een aantal andere auto’s erachter te gaan staan. Een van de leden is bereid haar auto te gebruiken en de bon te betalen. De bedoeling van de actie is om onze boosheid te uiten over het feit dat onze stem er op geen enkele manier toe schijnt te doen en we jaren aan het lijntje zijn gehouden. En dat in een gemeente die constant vraagt aan de burgers om met de gemeente in gesprek te gaan om ‘uw stem belangrijk voor ons is’

3.       We zullen er voor moeten zorgen dat ambtenaren niet in de garage parkeren; dat is altijd al beleid geweest; het moet ook bezien worden in hoeverre ondernemers tegengehouden kunnen worden

4.       We moeten de pers zoeken en de wijze waarop B&W in dezen heeft gehandeld publiekelijk aanhangig maken; een mogelijkheid doet zich al voor aanstaande vrijdag 2 October wanneer de sleutel van het nieuwe Stadhuis aan de burgermeester wordt overhandigd

5.       We zullen moeten onderzoeken welke (administratief) rechtelijke mogelijkheden we hebben en welke kosten daaraan zijn verbonden

6.        We zouden via het Politiek Café in de Schouwburg de discussie aan kunnen gaan met de verantwoordelijke bestuurders

 

Het bestuur wordt gevraagd zich eerst te richten op de suggesties 1 en 6, het burgerintiatief en de juridische mogelijkheden. Op basis van de uitkomsten zullen we zonodig verdere stappen moeten ondernemen.

 

 

 

4.       Fietsenstalling Grote Kerkhof

Over de fietsenstalling gaat pas worden nagedacht na oplevering van het Stadhuis. Er wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke oplossing.

5.       Manifestaties en evenementen Grote Kerkhof

Theo heeft een gesprek gehad met wethouder Hertog Heys over de vele manifestaties en evenementen op het Grote Kerkhof geluids- en verkeersoverlast die dat geeft aan omwonenden. In hoeverre wordt de mening van de vereniging door de gemeente serieus genomen.

De meningen onder de leden zijn hierover verdeeld. Sommigen ondervinden veel overlast anderen kunnen met de overlast leven en zien dat er meer belangen meespelen zoals de economie van de binnenstad, het feit dat de evenementen en maniestaties veel mensen trekken en dat is goed voor de stad en het feit dat veel van de evenementen gewoon leuk en vaak spannend zijn om mee te maken. Het zou mooi zijn als de gemeente meer begrip had voor de overlast  die de manifestaties en evenementen bezorgen aan de omwonenden en dat zouden uitdrukken door bijvoorbeeld omwonenden voor bepaalde evenementen en manifesties uit te nodigen. Het bestuur zegt toe deze suggestie aan de verantwoordelijke wethouder over te brengen.

6.       E-mailadressen, website en communicatie

Om herhalingen van late uitnodiging voor vergaderingen te voorkomen en de leden op de hoogte te houden van de activiteiten van vereniging zal de lijst met e-mail adressen worden bijgewerkt. U treft die lijst hieronder aan. Wij verzoeken u vriendelijk na te gaan of u (e-mail) adresgegevens op deze lijst correct zijn en zonodig aan te vullen of te wijzigen.

 

7.       Samenstelling bestuur

Theo geeft aan dat hij stopt met zijn voorzitterschap van de vereniging en ook niet langer beschikbaar is als bestuurslid. De rest van de bestuursleden (Gerard Westhof, Gerard Freijzer, Niek Eppink en Harmen Oostra) stelt zich hierkiesbaar. De vergadering stemt in met de nieuwe bestuursamenstelling. Het wordt aan het bestuur gelaten om een nieuwe voorzitter te benoemen.

 

8.       Acties en voortgang ontwikkelingen

Zoals onder 3 aangegeven zal het bestuur op twee manieren verdergaan met de parkeergarage onder het Stadhuis, te weten onderzoek naar de juridische mogelijkheden en het organiseren van een burgerinitiatief. Het bestuur zal een commissie bijeenroepen zie zich zal buigen over ideeën voor de verkeers circulatie in het gebied rond het Stadhuis en die aanbieden aan de verantwoordelijke wethouder. De volgende leden hebben zich aangemeld voor deze commissie: Jos, Gerard Freijzer en Harmen Oostra.


 

9.       Rondvraag

De heer Wink vraag of er door het bestuur opnieuw aandacht gevraagd kan worden voor de overlast die de crisisopvang veroorzaakt door lieden die tot 11:00 ’s avonds buiten lawaai staan te maken. Het schijnt dat de begeleiding daar niet of te weinig tegen optreedt. Het bestuur antwoordt dat telefonisch direct contact het beste werkt maar dat het de overlast in het eerstvolgende overleg met de gemeente zal melden en zien wat eraan kan worden gedaan.

 

Het lid dat aan de Grote Poot 6 woont heeft begrepen dat zijn tuin zal worden gebruikt voor een nieuwe fietsenstalling voor de Hereniging en dat ook zijn achterraam zal worden geblokkeerd in verband met deze stalling. Hij vraagt advies aan de vergadering wat te doen. Het antwoord luidt dat bewoner in een huurwoning van de gemeente woont en dat hij dat dus zal moeten opnemen met de gemeente. 

 

10.   Sluiting

Om 11:57 uur sluit de voorzitter de vergadering.

 

Harmen Oostra,

Deventer, 29 September 2015

 

 

 

Laatste Nieuws d.d. 9-10-2016

 

VOORAANKONDIGING LEDENVERGADERING

 

BELANGENVERENIGING

POLSTRAAT EN OMGEVING

 

Wij zien u allen graag op

 

zaterdagmorgen 29 oktober 2016

 

in de dansschool Eppink,

 

Polstraat 20, van 10.30 tot 12.00 uur.

 

Agenda en info volgen een week van te voren!!

 

Wij stellen het op prijs om van u te horen of u aanwezig kunt zijn.

 

U kunt dit laten weten via onderstaand mail adres.

 

Wij verwelkomen u graag.

 

info@polstraat.nl

 

d.d. 30 mei 2016

Uitnodiging Discussie bijeenkomst Verkeerscirculatie

 

Assenstraat- Grote Poot- Vleeshouwerstraat- Kl. Overstraat-Polstraat- Melksterstraat- Bursestraat

 

Maandag 6 juni 2016 19:30 – 21:30 uur

De Hereeniging

 

Geachte bewoner van de binnenstad

 

De Belangenvereniging van bewoners en ondernemers van de Polstraat en omstreken vindt het tijd om samen na te denken over hoe het verkeer door onze buurt gaat. Al langer speelt de vraag of de Kleine Overstraat en de Grote Poot voetgangersgebied moeten worden. Maar met de opening van de parkeergarage aan de Polstraat speelt ook de  vraag hoe we het verkeer in de Polstraat willen laten rijden. We willen samen met u praten over ideeën. Ideeën die we dan aan de gemeente voorleggen. Zodat we als bewoners en ondernemers samen een plan maken, door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren. We hebben een aantal ideeën die we aan u voor willen leggen. Daarna we horen graag de wensen van u. Wilt u meedenken over het verkeer in onze buurt. Doe dan mee op 6 juni !

 

Doel: Een of meer scenario’s voor de verkeerscirculatie die we kunnen aanbieden aan de gemeente namens de bewoners en ondernemers

 

Op de achterzijde vind u een aantal vraagpunten die we aan u voor willen leggen.

 

Wij nodigen u van harte uit voor deze informatiebijeenkomst op Maandag 6 juni van 19:30 tot 21:30 uur in De Hereeniging.

 

Laat u ons voor 3 juni even weten of u komt via onze website: info@polstraat.nl

 

Gerard Freijzer

Jos Pierey

Harmen Oostra

allemaal bewoners van deze buurt

 

Grote Poot/ Vleeshouwerstraat/ Kleine Overstraat

·         Moeten auto’s zoals nu door de straten kunnen blijven rijden ?

·         Of moeten we doorgaand verkeer weren door er een lus van te maken ?

·         Of mag het voetgangersgebied worden ?

·         Moeten bewoners en ondernemers dan ontheffingen hebben ?

·         En mogen fietsers er dan nog doorheen ?

 

Assenstraat

·         Moet de situatie blijven zoals die nu is ?

·         Of mag de paal verschuiven naar de hoek Vleeshouwerstraat ?

·         Of moet de Assenstraat weer deel worden van een lus Assenstraat-Vlleshouderstraat-Kleine Overstraat ?

 

Polstraat

·         Moet de Polstraat eenrichtingverkeer blijven zoals nu ?

·         Blokkeert het expeditieverkeer naar het stadskantoor te vaak de straat ?

·         Of moet de nieuwe garage aan de Polstraat helemaal vanaf het Grote Kerkhof ontsloten worden zodat het stukje van Grote Kerkhof tot garage tweerichtingsverkeer wordt ?

 

Kleine Assenstraat

·         Moet de parkeerhof zo blijven: voor alle vergunninghouders ?

·         Of worden de plekken voor specifieke aanwonenden/ondernemers (doelgroepen) ?

·         Of mag het een fietsenstalling worden ?

·         Of een binnentuin ?

 

Melksterstraat

·         Moet de Melksterstraat tweerichtingsverkeer blijven ?

·         Of moeten we het uitrijden naar de Welle onmogelijk maken omdat dat zo onveilig is ?

 

Bursestraat

·         Moet de situatie nu blijven zoals het is ?

·         Er wordt veel tegen de richting in gereden; is het veranderen van de richting verstandig?

·        De hoek Bursestraat/Polstraat  bij het restaurant is krap voor autoverkeer door het terrasje en het fietsparkeren. Hoe lossen we dat op?

 

d.d. 27-01-2016

Geachte leden/bewoners,

 

Het bestuur van de vereniging wil u graag op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen in en om de belangenvereniging. De nieuwsbrief wordt op de website van de vereniging geplaatst. Mocht u deze brief persoonlijk willen ontvangen dan kunt dat via de link info op onze website laten weten. Uw reactie zien we graag tegemoet.

 

Nieuwe voorzitter belangenvereniging

In de laatste ledenvergadering in september van het vorig jaar heeft voorzitter Theo Bruyns al aangekondigd dat hij begin 2016 zijn voorzitterschap wil beëindigen. Na ongeveer vijftien jaar lid te zijn geweest van het bestuur, waarvan tien jaar als voorzitter, vond hij het tijd deze taak over te dragen. Theo heeft eind december laten weten dat hij graag al per 1 januari wenste te stoppen.

 

Wij zijn Theo zeer erkentelijk voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid bij de belangenvereniging. Hij heeft er mede voor gezorgd dat het in de omgeving van de Polstraat en Stadskantoor plezierig wonen is ondanks de vele sociaal maatschappelijke instellingen en niet in het minst door alle perikelen rondom de bouw van het stadskwartier.

Hij wil wel als bewoner en lid betrokken blijven en is voor advies en overdracht beschikbaar. Dit wordt door het bestuur zeer op prijs wordt gesteld.

Het bestuur zal binnen de kleine kring van Theo afscheid nemen. 

 

Conform de statuten, waarin staat dat het bestuur uit hun midden een  nieuwe voorzitter kiest, stelt het bestuur voor om het bestuurslid Harmen Oostra tot voorzitter te benoemen. De overige bestuurstaken worden over de andere bestuursleden, Nieck Eppink, Gerard Freijzer en Gerard Westhoff,  verdeeld.

 

In de jaarlijkse ledenvergadering van september 2016 kunt u ook als bestuurslid worden gekozen en benoemd. Dus mocht u tegen die tijd belangstelling  hebben dan horen we dat graag van u.

 

Gebruik garage onder het stadskantoor

Het intensieve overleg en uitvoerige discussies met de wethouder heeft  geen verandering in het standpunt van de gemeente opgeleverd. Wij hebben prima uitvoerbare mogelijkheden voorgelegd.  Het resultaat ervaren we als zeer teleurstellend. De garage zal dus toegankelijk zijn voor alle vergunninghouders van de binnenstad en specifiek geen rekening houden met de direct omwonenden.  Wel heeft de wethouder toegezegd dat zij vanaf de opening van de garage het gebruik gaat monitoren. De bewoners moeten voorlopig maar afwachten of er nog een parkeerplaats voor hen over is, zeker wanneer er op het Grote Kerkhof minder parkeerplaatsen komen.  De informatie over de uitvoering van het beleid van de gemeente is rond onduidelijk. Wij hebben daarover geen informatie ontvangen. En wanneer er een plan is dan heeft de Gemeente dat niet met ons gedeeld. Het bestuur heeft daarom besloten om voorlopig af te wachten hoe het gaat lopen als de garage eenmaal in gebruik is. We zullen echter niet stil zitten en op de verkeersstromen in de Polstraat en het Grote Kerkhof scherp toezien en mogelijke overlast signaleren en zo nodig met de gemeente stevig in overleg gaan. U kunt daar ook een bijdrage aan leveren door uw ervaringen aan ons te melden.

 

Convenant-overleg

Een delegatie van het bestuur vergadert een keer in de twee maanden met Adviseur Openbare orde en veiligheid binnen de Gemeente Deventer. In dit overleg wordt informatie uitgewisseld over zaken die de kwaliteit van de leefomgeving in de Polstraat en omgeving beïnvloeden. Aan tafel zit een vertegenwoordiging van de gemeente, de politie, de verschillende opvang-instellingen, zoals de verslavingsopvang, nacht- en crisisopvang, het begeleid wonen en het kantoor Meldpunt Bijzondere Zorg.

 

Momenteel zijn we tevreden over de samenwerking, maar we realiseren ons ook dat vooral van regelmatige uitwisseling van ervaringen een preventieve werking uitgaat. We houden u op de hoogte. U kunt overigens uw ervaringen altijd aan ons kwijt via persoonlijke contacten of via de website venster “respons” en de link “info”. Ook wanneer u een klacht heeft gemeld via de klachtennummers(zie website) kunt u ons dat laten weten via de link “info”.

Verkeerscirculatieplan binnenstad

Het bestuur heeft met Jos Pierey, bewoner van de binnenstad en daarnaast  ook stedenbouwkundige, gesproken over een aantal opties inzake een verkeerscirculatieplan Polstraat en omgeving. We willen graag preventief de mogelijkheden verkennen om de binnenstad aantrekkelijk te houden voor ondernemers, bewoners en bezoekers van onze stad. Tot op heden kennen we geen integraal plan. Het zou toch vanzelfsprekend moeten zijn dat het er is of komt. Wij verwachten als bewoners erbij betrokken te worden en zullen dat plan aan u voorleggen en beoordelen op zijn effectiviteit.

Contact met de gemeente

Het overleg met de gemeente aangaande de bouw van het stadskwartier willen we graag voortzetten. Hoewel de bouw is voltooid is er nog een aantal aan de bouw gerelateerde zaken dat aandacht verdient zoals:

§  Verkeersobstructie in de Polstraat tijdens de bevoorrading van het stadskantoor en andere verkeersstromen.

§  Verfraaiing/verzorging van de omgeving en het onderhoud daarvan.

§  Graffiti en andere ordeverstoringen bv. ‘wildplassen’ , ‘hondenpoep’, ‘overvolle vuilniscontainers’.

§  Het fiets-parkeren en aangewezen plekken om fietsen te stallen.

§  Etc

 

Als het goed is hebben alle omwonenden van het stadskwartier van de gemeente  een uitnodiging ontvangen voor een rondleiding in het nieuwe stadskantoor op vrijdag 19 februari a.s. 16.30 uur.

 

Dit was het weer voorlopig.

 

Zie voor overige informatie onze website www.polstraat.nl

 

d.d. 22-09-2015

UITNODIGING  LEDENVERGADERING

 

Beste Buurtbewoners,

 

Het is weer de hoogste tijd om elkaar te treffen en de laatste ontwikkelingen in onze buurt met u te delen. Het zal u o.a. vast niet zijn ontgaan dat in de pers mededelingen zijn verschenen over de invulling van de Stadhuis-parkeergarage. Daarover zijn wij al enkele jaren in gesprek met de Gemeente en zijn ons, mondeling en schriftelijk, vele toezeggingen en beloftes gedaan die zij nu volkomen negeert. Onvoorstelbaar en verbijsterend.

 

AGENDA

1.    Welkom en ingezonden mededelingen.

2.    Voortgang bouw Stadhuis, het bouwverkeer en overlast.

3.    Bestemming Stadhuis garage.

4.    Fietsenstalling Grote Kerkhof.

5.    Manifestaties en evenementen Grote Kerkhof.

6.    Emailadressen, website en communicatie.

7.    Samenstelling bestuur.

8.    Acties en voortgang ontwikkelingen.

9.    Sluiting.

 

Wij zien u allen graag op zaterdag 26 september bij dansschool Eppink in de Polstraat 20 van 10.30 tot 12.00uur.

 

 

d.d. 7-09-2015

Vooraankondiging Ledenvergadering

 

Belangenvereniging van bewoners en ondernemers

Polstraat e.o. Deventer

 

zaterdag 26 september 2015  van 10.30 tot 12.00 u.

 

Op locatie “dansschool Eppink, Polstraat 20-22”

 

AGENDA VOLGT!!!

 

via  de website, uw e-mail of brievenbus

 

alvast twee belangrijke agendapunten:

-       Gebruik Parkeergarage Stadskwartier Polstraat

-       Ledenvergadering en samenstelling bestuur

----------------------------------------------------

22 mei2015

Hieronder treft u twee reacties aan van het bestuur van de Belangenvereniging van Bewoners en Ondernemers zoals deze naar alle gemeenteraadsleden en de pers zijn verzonden. Het eerste bericht beschrijft de context die voor ons aanleiding was om de tweede inhoudelijke brief te versturen. Wij hadden u graag eerder willen raadplegen maar dat is ons onmogelijk gemaakt. Vandaar deze actie. Ook in de pers(lees Stentor) werd een eenzijdige uitleg van de werkelijkheid gegeven. Het persbericht is ook nog eens te vroeg door de gemeente  verstuurd tegen alle afspraken in. Vandaar dat wij het onderstaande met u alsnog willen delen. Uw reacties zijn welkom!

 

 

Geachte Raadsleden,

 

De Belangenvereniging van Bewoners en Ondernemers Polstraat e.o. is al vele jaren gesprekspartner met de Gemeente over diverse onderwerpen. De parkeergarage onder het nieuwe Stadhuiskwartier was en is daarbij een belangrijk onderwerp van gesprek. Zowel mondeling als schriftelijk zijn ons hierover zeer duidelijke toezeggingen en beloftes gedaan. Zeer recent nog is ons dringend verzocht nog geen mededelingen naar onze achterban te doen over de gesprekken en mogelijkheden over de invulling van deze garage. Wij hebben ons daaraan gehouden. Afgelopen week heeft wethouder Mevr. L. Grijsen ons medegedeeld welk besluit er door B&W was genomen over de invulling van deze garage waarover wij nu al zoveel jaren in gesprek waren. Wij werden gewoon geconfronteerd met een voldongen feit dat wij, ondanks de vele toezeggingen en de doelstelling, niet meer als omwonenden werden beschouwd doch gewoon in de rij moesten aansluiten met alle belanghebbende parkeerders in de binnenstad. “Zoek het maar uit”. Wij voelen ons buitengewoon geschoffeerd, op een zijspoor gezet en al zeker niet serieus genomen. Bijgevoegd vindt u onze reactie hierop en doen een vriendelijk en dringend beroep op u om onderhavig onderwerp alsnog geagendeerd te krijgen in de Raad. Wij hebben wel al enkele jaren de gigantische overlast gepresenteerd gekregen maar werden enigszins gesust met de toezeggingen dat het straks heus allemaal beter ging worden. Dit is geen manier van doen, waar is al dit overleg voor nodig geweest. Wij hebben niet om exclusiviteit gevraagd maar wel om, als omwonenden, prioriteit bij toewijzingen van plaatsen in deze garage. Onze voorstellen zijn terzijde geschoven en zo zijn wij nu voor een voldongen feit geplaatst. Wij blijven netjes en vriendelijk maar koken inwendig van woede. Uiteraard zijn wij gaarne bereid u nader te informeren over het gevolgde traject in deze en zijn zeer benieuwd naar uw reactie hierop en hopen maar dat dit zich nog ten goede zal keren. Voor de goede orde melden wij u dat ons schrijven ook aan de pers is gezonden.

 

Met vriendelijke groet tekent namens het Bestuur van de Belangenvereniging Bewoners en Ondernemers Polstraat e.o.

Theo E. Bruyns, voorzitter

theo@bruyns.com

 

Hieronder treft u onze inhoudelijke reactie naar de leden van de gemeenteraad en de pers:

 

Voorstel B&W over regeling toegang parkeergarage onder het Stadskantoor is onacceptabel

Bewoners van de Polstraat en omgeving voelen zich bedrogen. Wij zijn met beloftes gepaaid die de gemeente nu niet blijkt na te komen. Meer dan twee jaar ernstige overlast. Dagelijks vanaf 7 uur ’s ochtends. Rotzooi voor de deur. Met de auto je huis niet kunnen bereiken. Stof, ongelooflijk veel en groot bouwverkeer en lawaai. De hele dag. Ook op zaterdag. En het verdwijnen van een flink aantal parkeerplaatsen voor vergunninghouders. Zie maar waar je je auto kwijtraakt.

Maar daar zouden wij wat voor terug krijgen zo werd ons altijd voorgehouden. Een mooi stadskantoor en straks kwamen er voldoende parkeerplaatsen voor de omwonenden in de nieuwe kelder. Zo stond het ook in het raadsbesluit. Op 19 januari 2011 besloot de raad “met betrekking tot het parkeren te kiezen voor een ondergrondse parkeergarage met een maximaal mogelijk aantal parkeerplaatsen te bestemmen voor omwonenden.”

 

In het huidige voorstel van B&W wordt hieraan niet voldaan.

 

 

 

In de formulering van het raadsbesluit zitten twee kernen: “voor omwonenden”en “maximaal te bestemmen voor”. Van beide blijft weinig over.

 

 

De term ‘omwonend’ wordt in twee betekenissen zodanig opgerekt dat hij betekenisloos wordt. Ten eerste gaat volgens het voorstel de garage ook open voor bedrijven.

Voor ondernemers die helemaal niet in de binnenstad wonen, maar er ’s ochtends voor hun bedrijf komen en met hun auto’s de hele dag vergunningsplekken bezet  gaan houden. Niks tegen deze ondernemers, maar het zijn geen ‘omwonenden’. En dat was in het raadsbesluit beloofd.

Ten tweede mag de hele binnenstad er in. Van Gibsonstraat tot Bergschild. Dat is wel een erg ruime interpretatie: Stel dat het bij een calamiteit in het stadskantoor gewenst is dat de ‘omwonenden’ worden geëvacueerd, dan zal toch niemand verwachten dat alle huizen in de Gibsonstraat en op het Bergkerkplein zullen worden ontruimd. Dan kun je toch niet meer van ‘omwonenden’ spreken. Nu zullen die bewoners van Gibsonstraat en Bergschild niet gauw hun heil zoeken in de Polstraatgarage, maar als je toch even naar de stad moet… Het feit dat je daar zou kunnen parkeren gaat in elk geval meer parkeerders opleveren en meer zoekverkeer in straten die daar niet op zijn berekend. En vooral: Dat was niet zo beloofd volgens het raadsbesluit van 2011.

 

Het woord ‘maximaal’ wekt de terechte verwachting dat niet snel naar de makkelijkste oplossing wordt gegrepen. Dat met creativiteit wordt gezocht om zo’n kwalificatie waar te maken. In de in het B&W-voorstel gegeven argumentatie vinden we daarvan weinig terug. Met openstellen voor iedere vergunninghouder binnen de Singel, aldus het voorstel, ben je van veel gezeur af.  Wat praktische maatregelen zoals wat borden en klaar is Kees.

Er is geen enkele moeite gedaan om echt te onderzoeken via wat voor creatieve mogelijkheden die maximale beschikbaarstelling zou kunnen worden gerealiseerd.

In tegendeel: in het huidige voorstel is de beschikbaarheid voor de omwonenden eerder minimaal.

 

Wij hebben als bestuur in verschillende overlegbijeenkomsten geprobeerd daar een aanzet in te geven. Niet door zoals in de raadsmededeling gesteld, exclusiviteit te claimen, maar door te bedenken hoe de beloofde prioriteit voor de omwonenden zou kunnen worden gerealiseerd. Eén van die mogelijkheden leek ons bijvoorbeeld om voor de parkeerkelder een aparte parkeerzone ‘Stadhuiskwartier’ in te stellen. Vergunningen zouden dan op adres kunnen worden verstrekt. Je kunt dan vrij eenvoudig begroten en via monitoring bepalen hoe groot de straal rond de garage zou kunnen zijn om de beloofde prioriteit voor de omwonenden te realiseren. We hebben ook andere mogelijkheden geopperd. Aan onze suggesties wordt in het raadstuk absoluut geen recht gedaan.

De haalbaarheid van andere alternatieven zoals abonnementen mochten wij als bestuur van de belangenvereniging van de gemeente niet onderzoeken. De wethouder wilde de ruimte houden om zelf te bedenken wat onze achterban daar wel van zou vinden.

 

 

 

Een door ons gewenste raadpleging zou daar storend in kunnen werken.

 

Kortom: Niet voor omwonenden dus, laat staan maximaal. Gewoon voor iedereen die binnen de singel woont of werkt. En liefst met zo veel mogelijk dubbel gebruik. En als je als ‘omwonende’ naar huis komt en de garage blijkt vol te staan, tja, jammer dan.

Je ziet maar. En beloftes? Daar moet je een beetje flexibel in zijn. Niet goed voor het vertrouwen van de burger in de politiek.

 

Wij menen dan ook dat met dit voorstel naar letter en geest geen uitvoering wordt gegeven aan het raadsbesluit van 19 januari 2011 en vragen de Gemeenteraad het af te wijzen en aan de wethouder te vragen alsnog te komen met een voorstel dat wel conform dat besluit is. 

 

Deventer, 22 mei 2015

 

 

Namens het Bestuur van de

Belangenvereniging Bewoners en Ondernemers Polstraat e.o.

Theo E. Bruyns, voorzitter (06-10328001)

 

21 april 2015

Een van onze leden reageerde  d.d. 5 april 2015via de mail  op de informatie over het stadskwartier op de  website www. Polstraat.nl van de Belangenvereniging. Ik citeer  uit deze mail:

 

“ik lees op de site het volgende over de bestemming van de huidige gemeentekantoren nadat het complex is opgeleverd:

 

Over de uiteindelijke bestemming van de huidige gemeentekantoren in de Polstraat wordt nog steeds nagedacht. In elk geval staat vast dat de bestemming volgens het bestemmingsplan “gemengd” moet zijn. Dat betekent: wonen en wat kantoren. Gemeente en belangenvereniging zijn het erover eens dat een monocultuur van alleen maar kleine appartementen of alleen maar kantoren moet worden voorkomen.

 

Ik neem aan dat, als deze suggestie gevolgd wordt, de kantoren aan de Polstraat zijde worden gesitueerd, en de appartementen aan de kant van de IJssel? “

 

Onze reactie:

Inhoudelijk weten we nog niet hoe het precies gaat worden. Er wordt nog over nagedacht. Wij hebben als bestuur  van de belangenvereniging niet de indruk dat bij “gemengd” een strikte tweedeling wordt bedoeld. Het zal wat door elkaar heen gaan worden. Bij kantoren wordt ook meer aan kleinschaligheid gedacht bv. een adviesbureau, advocatenkantoor mogelijk met een gemengde bestemming wonen en werken.

 

Bij deze roepen wij de lezers, bewoners, ondernemers hun ideeën via de mail op de website kenbaar te maken. Het bestuur zal deze ideeën dan op de website publiceren en in haar overleg met de gemeente meenemen.

 

Voor dit jaar staan nog de volgende overleggen met de gemeente gepland:

Dinsdag 2 juni, 7 juli,  18 augustus en 29 september

 

Het bestuur heeft de fa. BAM een bedankbrief geschreven vanwege de plezierige en goed georganiseerde barbecue.

 

Wij horen graag van u.!

Laatste Nieuws

16 april

Stand van zaken stadskwartier: Voorlopig geen 2-ploegendienst

Als bestuur van de belangenvereniging Polstraat spraken we vandaag (14-4-2015) weer met de gemeente over de stand van zaken rond de nieuwbouw. Een paar puntjes die wellicht het vermelden waard zijn:

 

Van het bouwverkeer heeft de bestrating zeer te lijden. Daar echt iets aan doen voor het hele proces voorbij is, lijkt niet zo zinvol. Dan kun je aan de gang blijven. Maar op een enkele plek, zoals bij de ingang van de Manhuissteeg zijn toch wel zeer hinderlijke kuilen ontstaan. Daar zal provisorisch iets aan gedaan worden.

 

Het hoofdgebouw is nu inderdaad glasdicht. Het gebouw aan de Polstraat nog niet. Daar zal de geluidsoverlast ook nog wel even voortduren.

 

Als de ruwbouw klaar is, zou in 2-ploegendienst gewerkt kunnen worden. De BAM heeft besloten van die mogelijkheid in principe geen gebruik te gaan maken. De mogelijkheid wordt wel open gehouden voor als door onvoorziene omstandigheden achterstanden dreigen te gaan ontstaan.

 

We hebben net de weer zeer geslaagde barbecue achter de rug, waarop ons ook nog een bijeenkomst met rondleiding is toegezegd ergens in de zomer. De eerstvolgende informatieavond zal vooral gaan over de Warmte-Koude-Opslag (WKO). De datum wordt vastgesteld zodra meer duidelijk is over de planning van de WKO.

 

Het nadenken over de invulling van het raadsbesluit ‘Parkeergarage voor de omwonenden’ is bijna afgerond. Volgende week gaat een vorstel naar het College van B&W. Die nemen dan een besluit. In de 2 á 3 weken die ze daarvoor nodig hebben willen wij nog de gelegenheid om het voorstel aan het standpunt van de bewoners te toetsen.

 

Als het gebouw in gebruik wordt genomen, zal het Grote Kerkhof nog autovrij moeten worden gemaakt. Voor de tussenliggende periode wordt een voorlopige oplossing voor het fietsparkeren gecreëerd in de vorm van fietsklemmen e.d. Volgens behoeftenonderzoek zouden ca 50 plekken genoeg moeten zijn.

 

Na veel overleg is er nu een tuinontwerp waar iedereen tevreden over is. Het ziet er mooi uit.

 

In het nieuwe gebouw komen een aantal ruimtes die ook voor andere doelen gebruikt kunnen worden. Die zouden bv. als vergaderruimtes op de een of andere manier ter beschikking kunnen worden gesteld. Over de vraag of de gemeente dat wil en zo ja, onder welke voorwaarden wordt nagedacht. Ideeën daarover volgen nog.

 

3 maart 2015

Stand van zaken stadskwartier:

Eind maart hoofdgebouw glasdicht.

Wij hadden als bestuur van de belangenvereniging Polstraat weer ons periodiek overleg met de Gemeente (3 maart 2015). Een paar puntjes die wellicht het vermelden waard zijn:

 

Volgens de planning heeft het gebouw eind maart zijn hoogste punt bereikt. Het is dan naar verwachting ook glasdicht. Daarmee is de ruwbouw voltooid en kan de afbouw beginnen. Om dat te vieren organiseert de gemeente weer een barbecue op de zelfde plek waar we de vorige keer zo gezellig natte voeten kregen. Nu geheel droog, op 7 april, vanaf half zes ’s middags

 

Vanaf dat moment gaat er ook in twee ploegen gewerkt worden. Totale werktijd van 7 uur ‘s ochtends tot 23 uur ’s avonds. Mogelijk ook op zaterdag.

 

Over de manier waarop de plekken in de parkeergarage verdeeld gaan worden is nog niets te melden. We hebben daarover overleg gehad, en daar verteld hoe naar onze inschatting door de buurtbewoners wordt gedacht. We hebben dat neergelegd in een stuk  (zie bijlage van deze mail en op de website www.polstraat.nl ) . Opmerkingen en suggesties zijn zeer welkom.

 

Het tuinontwerp is klaar en gaat op 7 april naar het College van B&W. Daarna kan het worden aanbesteed.

 

Over de uiteindelijke bestemming van de huidige gemeentekantoren in de Polstraat wordt nog steeds nagedacht. In elk geval staat vast dat de bestemming volgens het bestemmingsplan “gemengd” moet zijn. Dat betekent: wonen en wat kantoren. Gemeente en belangenvereniging zijn het erover eens dat een monocultuur van alleen maar kleine appartementen of alleen maar kantoren moet worden voorkomen.

 

Opmerkingen en suggesties horen wij graag,

 

Verder zien we jullie allemaal graag op de barbecue op 7 april

Bijlage m.b.t. parkeren garage stadskantoor  d.d. 27-01-2015

Samenvatting Overleg met de gemeente:

Op 15 december is de mogelijkheid van een vergunninghouders garage met het bestuur van de belangenvereniging Polstraat en omgeving besproken. De leden hebben als uitgangspunt geformuleerd dat de parkeerkelder is bedoeld voor de omwonenden, als compensatie voor het verlies aan vergunninghouders plekken op en rond het Burseplein, Grote Kerkhof e.o.

Omwonenden definiëren zij als hun achterban, te weten de bewoners en bedrijven in het gebied begrensd door Grote Kerkhof, Waterstraat, Welle, Melksterstraat, Polstraat, Assenstraat, Grote Poot en weer Grote Kerkhof.

Het bestuur gaf aan dat zoekverkeer een zorgpunt is vanuit de belangenvereniging. Ook vragen zij zich af of er wel voldoende plek in de garage straks is voor hun achterban. Zij zijn bang dat bijvoorbeeld mensen uit het Bergkwartier of Noordenbergkwartier in de garage gaan staan.

Maar ook de belangengroep heeft geen belang bij een lege garage. Dus het heeft hun voorkeur eerst hun achterban een plek in de garage te garanderen en als er dan nog ruimte is ook andere bewoners een plek te geven. Het bestuur heeft dan ook aangegeven dat zij weerstand verwachten bij hun achterban als de garage toegankelijk is voor iedereen uit de binnenstad. Zij willen dat hun bewoners de garantie krijgen dat zij de auto kunnen parkeren in de kelder voor een prijs gelijk aan een vergunning.

Abonnementsgarage

Het bestuur kan niet voor hun leden afwegen of de bewoners bereid zijn een abonnement aan te schaffen (duurder dan een vergunning). Zij stellen voor dat als er sprake is van duurdere abonnementen, dat er verschil in prijs wordt gemaakt tussen mensen die al een vergunning hebben en nieuwe vergunninghouders. Waarbij alleen de nieuwe bewoners/ aanvragers een prijs betalen die vergelijkbaar is met die in de andere garages van de gemeente.

Het bestuur verwacht weinig weerstand als de voorwaarde wordt gesteld dat je alleen een plek huurt/ abonnement koopt als je je parkeervergunning (voor parkeren op straat) inlevert.

Het bestuur verwacht wel weerstand als vergunningen actief worden ingetrokken en betrokkenen dus niet meer op straat kunnen parkeren, maar alleen maar de keuze hebben tussen een duurder abonnement of oplossing elders.

Samengevat

Samengevat zijn er vanuit het bestuur van de Belangenvereniging twee opties:

Vergunninghouders garage: - maar dan met exclusief (eerste) recht voor leden belangenvereniging. Dus eerste recht tot aankoop van een vergunning, maar dan ook een gegarandeerd plek in de garage onder voorwaarde dat huidige vergunning op straat wordt ingeleverd.

Abonnementsgarage: - maar dan tarief gelijk aan vergunninghouders voor de huidige vergunninghouders en ook hier geldt eerste recht voor een “vergunning-koop” voor leden Belangenvereniging. Geheel nieuwe vergunninghouders/bewoners betalen het commerciële abonnement.

Mutatie 15-10-2014

Graag maken wij u attent op de onderstaande bijeenkomst over de voortgang van de bouw van het stadskantoor en omgeving.
 
SPREEKRUIMTE | 30-10-2014

Update over de bouw van het nieuwe Stadhuis Deventer.

 

DONDERDAG 30 OKTOBER 2014

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: Architectuurcentrum Rondeel

 

Met inleidingen door Michiel Riedijk (NRA), Dorte Kristensen (Atelier Pro), Loes ten Anscher (Deventer Raamwerk).

 

 
U kunt over deze bijeenkomst meer lezen op de website van het architectuurcentrum Ronddeel aan de Stromarkt.

 

Bestuur Vereniging Polstraat e.o.

 

Mutatie 24-08-2014

Bedankbrief n.a.v. de barbecue op vrijdagmiddag georganiseerd door de gemeente en de fa. BAM.

 

Beste Marcel Kossen (corcerndirecteur gemeente), Date Jan de Haan(projectleider BAM) en Robin Hartogh Heys(wethouder en portefeuillehouder stadskwartier),

 

Namens de Belangenvereniging van Bewoners en Ondernemers hierbij nog onze hartelijke dank en waardering voor de voortreffelijk georganiseerde barbecue van gisteren. De regen heeft zijn best gedaan doch kon geen spelbreker zijn(goed idee die tent) en ook de natte voeten hebben ons niet gedeerd. De sfeer was uiterst prettig en de barbecue was van bijzondere kwaliteit en daarvoor ook dank aan de Dikke van Dale. De opkomst was boven verwachting en van vele bezoekers heb ik complimenten gekregen voor de wijze waarop de Gemeente en de BAM dit heeft georganiseerd. Wij zullen onze dank ook richting de bewoners uitspreken en op onze website plaatsen. Eens te meer een goed bewijs van hoe men met elkaar kan communiceren en omgaan terwijl de onderwerpen vaak aanleiding kunnen geven tot de nodige commotie. Een buitengewoon geslaagde activiteit met grote positieve uitstraling.

Veel dank en complimenten aan alle betrokkenen en mensen die dit mogelijk hebben gemaakt.

 

Theo E. Bruyns

Voorzitter Belangenvereniging van Bewoners en Ondernemers Polstraat e.o.

Mutatie 23-08-2014

Betreft:          Afspraken tussen de Belangenvereniging Polstraat e.o. en de gemeente Deventer inzake gebruik nieuwe parkeergarage Stadskwartier

 

Aanwezig:    De dames L. Grijssen(wethouder) en F. Waalkes(bestuursondersteuner), de heren J.T. Lobeek programmamanager Leefomgeving, Theo Bruyns(voorzitter Belangenvereniging omwonenden), Nieck Eppink(bestuurslid), Gerard Freijzer(bestuurslid),

Afwezig:       m.k.g. Gerard Westhof(bestuurslid)

 

Datum bijeenkomst: 20 augustus 2014

 

Afspraken:

 

1.      Er wordt vastgesteld dat in het raadsbesluit over de definitieve bouw van het stadskwartier de toezegging staat geformuleerd dat de ondergrondse parkeergarage Stadskwartier is bestemd voor het parkeren van de omwonenden. De term “omwonenden” dient nog specifieker en helder geduid te worden.

 

2.      Voor eind september 2014 komt er een (concept)document beschikbaar waarin alle relevante cijfers, gegevens, de keuzemogelijkheden/voorstellen m.b.t. het gebruik van de ondergrondse parkeergarage en het daarbij behorende financiële plaatje zijn opgenomen. Hierin wordt ook de voorkeur van de Gemeente kenbaar gemaakt.

 

3.      Het bovengenoemde concept-document wordt tijdig met de belangenvereniging besproken alvorens het een formeel document gaat worden.  Ieders inbreng kan dan  van belang zijn. Op verzoek van de belangenvereniging komen de gemeentevertegenwoordigers met een voorstel vergaderdata. Voorzitter Theo Bruyns is steeds bereikbaar voor eventueel overleg tussendoor.

 

4.      In de loop van september 2014 dienen de betreffende omwonenden geïnformeerd te worden over de gang van zaken middels een nieuwsbrief.  Ook deze nieuwsbrief zal in overleg worden opgesteld. De gemeente stelt de (concept)tekst op. 

 

 

Mutatie 29-04-2014

Enkele punten uit overleg met de gemeente op 15 april 2014

 

Aanwezig namens de bewoners: Theo Bruyns, Nieck Eppink, Gerard Freijzer en Gerard Westhoff, namens de gemeente: Marcel Kossen, Hester Scholten en Renate Steffens

 

 

De bouw vordert gestaag en we hebben als bewoners uit onze achterban geen signalen gekregen over onvoorziene of opzienbarende dingen. Die lijken ook in de komende weken niet aan de orde. Het gesprek ging voornamelijk over lopende zaken.

 

We hebben de indruk dat de BAM goed luistert naar wat er op de informatiebijeenkomsten naar voren wordt gebracht en zijn uiterste best doet om de overlast te beperken. Waar dat problemen oplevert, worden we langs verschillende kanalen geïnformeerd. Er is een melding van ontevredenheid gesignaleerd in de vorm van een anoniem briefje op het prikbord. Omdat het anoniem was en de klachten niet met onze waarnemingen klopten, kunnen wij daar als bestuur erg weinig mee.

VERZOEK: ALS U KLACHTEN HEBT, MELDT DIE BIJ EEN VAN DE BESTUURSLEDEN. Dan kunnen we er iets mee proberen te doen.

 

Er is voorlopig geen nieuwe informatiebijeenkomst gepland. Er is te weinig nieuws te melden. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn of een nieuwe fase in de bouw begint, dan worden we weer bij elkaar geroepen. In de tussentijd worden we op de hoogte gehouden via de website www.deventerstadhuiskwartier.nl.

Het kan ook via facebook (https://www.facebook.com/stadhuiskwartier) of twitter (https://twitter.com/stadhskwartier).

Verder worden mededelingen over de korte termijn per post bezorgd of, voor wie wil, per mail (naam, adres en e-mailadres doorgeven aan: stadhuiskwartier@bamutiliteitsbouw.nl)

 

Hoe het parkeren geregeld gaat worden hangt af van de uitkomsten van de onderhandelingen over de vorming van het nieuwe college van wethouders. Vast blijft staan dat de parkeerkelder in eerste instantie bestemd is voor de bewoners. Verdere beslissingen zijn naar het najaar verschoven.

 

Voor het stallen van fietsen (en snorscooters) wordt daarop niet gewacht. Het punt staat op de agenda van het wethoudersoverleg. Dat betekent dat het zeer serieus wordt genomen. Er wordt intensief nagedacht over een oplossing die de korte-termijnproblemen oplost, maar liefst ook meteen perspectief biedt voor de situatie na voltooiing van de bouw. De zaak wordt wat gecompliceerd doordat de gemeente tot overeenstemming moet komen met partners zoals de drugsopvang.

 

Over het tuinontwerp komt hopelijk over enkele weken duidelijkheid. Op dit moment lopende gesprekken met belanghebbende bewoners van Grote Poot en Assenstraat (o.a. over verloop van erfscheidingen en manieren om afscheidingen vorm te geven) zijn in een afrondende fase.

 

Van het veiligheidsfront geen nieuws

 

Het door de gemeente gehuurde pand ‘de Steerne(hoek Polstraat-Melksterstraat)  lijkt een beetje te verkommeren. Oorzaak is wellicht dat er geen duidelijkheid is over wie voor onderhoud verantwoordelijk is (de gemeente als huurder of de eigenaar/verhuurder. De gemeente gaat hier achteraan.

 

Wel duidelijk is dat de gevels van de bewoners (in de Assenstraat ook de achterkant) een schoonmaakbeurt krijgen. De stand is opgenomen en de schoonmaakactiviteiten worden momenteel ingepland. Als het stadskantoor klaar is, wordt deze operatie nog een keer uitgevoerd.

 

De gemeente biedt verder aan om voor de bewoners nog voor de zomervakantie een rondleiding te organiseren over de bouw. We gaan na of daar belangstelling voor is.

 

Mochten wij dingen zijn vergeten of over het hoofd hebben gezien, MELD HET ONS!!

 

Mutatie 15 februari 2014

De ledenvergadering werd goed bezocht. Het bestuur is daar blij mee. Een goede achterban is van belang. Een verslag van de vergadering volgt nog op deze website.

Onder het kopje overlast is nieuwe informatie toegevoegd.

 

Mutatie 12 februari 2014

Zaterdag 15 februari Ledenvergadering

10.30 uur – 12.00 uur

Dansschool Eppink, Polstraat 20

 

AGENDA

 

1.   Opening

2.   Stand van zaken Opvang en Bouw Stadhuis

3.   Presentatie door

-        Hester Scholten; Gemeente

-        Peter van Dijk; Opvang Polstraat

-        Date Jan de Haan; BAM

4.   Discussie en vragen

5.   Bestuurssamenstelling

6.   Rondvraag

 

Op: www.polstraat.nl staat een overzicht van onze werkzaamheden en activiteiten in het afgelopen jaar.

 

 

Mutatie 8 februari 2014

Zoals toegezegd treft u hieronder het verslag aan zoals dat in onze vorige nieuwsbrief is aangekondigd. De agenda voor de ledenvergadering treft u deze week op deze site aan en in uw brievenbus.

 

 

Overzicht werkzaamheden en activiteiten van het bestuur in 2013 m.b.t. overleg met de Opvang voor verslaafden en met de Gemeente betreffende bouw nieuwe Stadskantoor.

 

Communicatie met de leden

Zoals iedereen, naar wij hopen, heeft gemerkt, is de website geactualiseerd (www.polstraat.nl) en hebben we geprobeerd met enige regelmaat een (elektronische) nieuwsbrief uit te brengen.

Dat laatste is niet altijd optimaal verlopen door het tragische en toch noch vrij plotselinge overlijden van ons bestuurslid Floor Edelman. We hebben haar zeer gemist.

 

Verslaafdenopvang

Nog steeds is er periodiek overleg van de bewonersvereniging met de leiding van de opvang, de politie en de gemeente. In de afgelopen periode waren er, afgezien van wat kleine dingen geen ernstige klachten. Conclusie: Van ernstige overlast was, voor zover ons bekend gelukkig geen sprake. Maar we blijven alert en proberen alles zo goed mogelijk in de gaten te houden. Om dat zo te houden is dit periodiek overleg zeer nuttig.

 

Bouwactiviteiten Stadskantoor

Veel aandacht vroeg de bouw van het nieuwe stadskantoor. Daarover had het bestuur elke 6 weken overleg met een aantal vertegenwoordigers van de gemeente. Het bestuur heeft de leden daarover via de ad hoc verschijnende digitale nieuwsbrief op de hoogte gehouden. In dit kader nog even in het kort.

·        Aan het begin van deze verslagperiode is onder de leden een enquête gehouden. Daarin hebben we geprobeerd de ervaren, maar vooral te verwachten aandachts- en pijnpunten te inventariseren. De uitkomsten van die enquête zijn steeds de basis van het overleg geweest.

·        Naarmate de activiteiten vorderden kwamen daar natuurlijk steeds nieuwe aandachtspunten bij. Ook op die ‘nieuwe’ punten wilden we zo goed mogelijk namens de leden kunnen spreken. We hebben daartoe o.a. via oproepen in de nieuwsbrief geprobeerd, informatie en meningen van de leden te krijgen. Dat leverde maar zelden reacties op. We hebben dat geïnterpreteerd als bevestiging van de door ons naar voren gebrachte punten.

 

Kwesties in de voorbereidingsfase

·        Voorafgaand aan het daadwerkelijk begin van de sloop- en bouwactiviteiten is veel gesproken over allerlei praktische zaken zoals:

o   Hoe is de aan- en afvoer van sloop- en bouwmateriaal gepland? Wat zijn de routes?

o   Wat voor potentiële overlast gaat dat opleveren en hoe is die te minimaliseren?

o   Blijven alle adressen altijd voor hulpdiensten bereikbaar?

o   Bij wie worden klachten gemeld?

Op al deze punten hebben we onze inbreng proberen te hebben. Het resultaat daarvan hebben we proberen door te geven via de nieuwsbrief en via door de gemeente georganiseerde informatieavonden. Relevante punten staan permanent op de website van de vereniging (www.polstraat.nl)

·        Op die informatieavonden kon ook kennis gemaakt worden met eerst het sloopbedrijf en later de bouwonderneming.

·        Uitvoerig is ook besproken hoe bijgehouden kon worden of er door de sloop- en bouwactiviteiten schade ontstond aan de huizen. Ook die plannen (foto’s binnenshuis, detectoren aan de gevels) zijn gepresenteerd op een informatieavond. Voor zo ver wij kunnen overzien functioneert deze monitoring redelijk. Al is bij geconstateerde schade de afwikkeling in een enkel geval wat traag en bureaucratisch en wordt niet altijd even ruimhartig aansprakelijkheid toegegeven. We proberen dit goed in de gaten te houden.

 

Divers overlast en verder klein leed

Ondanks de uitvoerige voorbereiding was toch nog af en toe sprake van onvoorziene overlast.

·        Door het intensieve, zware werkverkeer verzakte het wegdek op een aantal plaatsen. Dat is enkele keren gerepareerd. Onafhankelijk van de sloop cq bouw bleken ook andere bedrijven (Energie, telefoon, e.d.) dan de straat weer open te breken voor ongetwijfeld nuttige, zo niet noodzakelijke werkzaamheden ondergronds. Het bleek voortdurend een probleem om dit soort activiteiten op elkaar afgestemd te krijgen. In bepaalde fasen was dit een Permanent Pijnpunt (PP).

·        Problematisch bleef ook het terugzetten van de paaltjes aan de Duimpoort na passage van bouwverkeer. Vaak zorgde slordigheid op dit punt voor overlast voor aanwonenden (PP). Mede door veel aandringen en doorzeuren lijkt het de laatste tijd beter te gaan.

·        Sommige transporten zorgden ook voor zeer veel herrie. Daar is iets aan geprobeerd te doen door het neerleggen van metalen platen. Op sommige plekken hielp dat, op andere leek het eerder tot versterking van het lawaai te leiden. Zelf voetgangers slaagden er in ze dag en nacht een sonoor geluid te laten voortbrengen. Het aanbrengen van rubber onderplaten gaf enig, maar niet afdoende soelaas.

·        Lawaai blijft een groot probleem (PP) en zou nog wel eens erger kunnen worden op bepaalde momenten (ook ‘s nachts). Terwijl ik dit schrijf moet ik bv de radio flink hard zetten om het nieuws boven het bouwlawaai uit te kunnen verstaan. Communicatie met het bouwpersoneel hierover is lastig: ze dragen allemaal geluidwerende koptelefoons.

·        Er zijn nogal wat bewoners die last hebben van de lampen die het mogelijk moeten maken om het bouwterrein ook na invallen van de duisternis o.a. via cameratoezicht goed te kunnen bewaken. Er is hier een conflict tussen onze behoefte aan veiligheid en bewaking enerzijds en de behoefte aan een donkere slaapkamer anderzijds. We hebben dit verschillende malen besproken, maar geen goede oplossing weten te vinden.

·        Overlast leveren ook de vaak op ongelukkige plekken geparkeerde fietsen en scooters. Dit probleem is mede ontstaan doordat de plek voor fietsparkeren van de verslaafdenopvang aan de bouw moest worden opgeofferd en Tactus er maar niet in slaagt daarvoor een alternatieve oplossing te vinden. Op ons verzoek is aan de gemeentelijke afdeling ‘handhaving’ gevraagd hier wat extra aandacht aan te besteden. Maar dit heeft tot nu toe niet erg veel effect gehad. Persoonlijk aanspreken blijkt af en toe te helpen. Wij blijven erover doorzeuren (PP).

·        Het auto-parkeren van bewoners was een probleem apart. Door de sloop verdwenen een aantal vergunningenparkeerplaatsen op het Burseplein. Dit is gecompenseerd door uitbreiding van het aantal vergunningenparkeerplaatsen op het Grote Kerkhof. We hebben de indruk dat voldoende plekken zijn toegevoegd.

·        Ter opfleuring zijn er doeken met foto’s op de bouwhekken bevestigd. We hebben mee mogen kiezen welke afbeeldingen daarop zouden moeten staan. Daar hebben we best nog wat tijd in gestoken. Ze hebben er maar kort opgezeten. Er bleken mensen te zijn die onze keuze zo aardig vonden dat ze de doeken onmiddellijk wilden meenemen. De resterende exemplaren zijn bij de najaarsstormen de bouwput ingewaaid.

 

Komende zaken

·        De parkeergarage onder het nieuwe gemeentekantoor is in eerste instantie bestemd voor de bewoners. We hebben ons dat eigenlijk bij elke bespreking opnieuw laten verzekeren. Er zijn nog wel een paar dingen onduidelijk. Bv. de vraag of het om vaste plaatsen zal gaan of om flexibele plaatsrechten. Ook horen we geruchten over plannen parkeerplekken aan de bewoners te koop aan te bieden. We hebben daar het standpunt ingenomen dat de kelder ook beschikbaar moet blijven voor alle bewoners die het geld voor zo’n aankoop niet hebben liggen. We blijven daar zeer alert.

·        Enkele keren is ook gesproken over het tuinontwerp van het binnenterrein. De zo gewenste ‘doorwaadbaarheid’ is niet altijd makkelijk te combineren met de evenzeer gewenste veiligheid en de privacy van (toekomstige) aanwonenden. We zijn daarover nog steeds in gesprek.

·        Punt van bespreking is ook de invulling van een voorziening voor fietsparkeren straks op het Grote Kerkhof.

·        Ten slotte proberen we in de gaten te houden welke bestemming de vrijkomend panden in de Polstraat en de Assenstraat straks gaan krijgen. De panden hebben nu een zogenaamde ‘gemengde’ bestemming. Dat wil zeggen bewoning met de mogelijkheid van een bepaald type bedrijvigheid (Een groepspraktijk, een advocatenkantoor e.d.) Onze lijn is daarbij te bevorderen dat die een woonbestemming krijgen, liefst voor gezinnen. 

 

 

Mutatie 21 januari 2014

VOORAANKONDIGING LEDENVERGADERING

De algemene ledenvergadering is verzet naar een nieuwe datum namelijk zaterdagmorgen 15 februari 2014 van 10.30 uur – 12.00 uur.                 De voorbereiding kost toch nog wat meer tijd. Voor informatie kunt u op de website terecht. U zult voor het einde van week 4 nog een schriftelijke vooraankondiging in de brievenbus aantreffen, voor het geval u geen e-mail berichten opent.

Vervolgens ontvangt u één week vóór 15 februari een agenda met als bijlage een verslag over de zaken waar het bestuur mee bezig is. Ook op de website kunt u dit verslag inzien. U kunt daarin lezen over hetgeen het bestuur al heeft gedaan om de overlast te beperken. Daarnaast zullen we onze ervaringen inzake de Opvang in de Polstraat met u delen.

Op de ledenvergadering van 15 februari zullen vertegenwoordigers van de Gemeente, de BAM en de Opvang aanwezig zijn. Met hen kunnen we van gedachten wisselen over hoe we de komende bouwperiode op een constructieve wijze door kunnen komen zonder onnodige overlast.

Van de gelegenheid maken wij gebruik om aan het einde van de bijeenkomst bestuurszaken te regelen conform de statuten.  De huidige drie bestuursleden zijn Theo Bruyns, Nieck Eppink en Gerard Freijzer. Wegens tijdgebrek is Hillie Roskam tussentijds afgetreden. Het bestuur stelt voor Gerard Westhoff, die nu reeds als vrijwilliger in het bestuur meedraait, als bestuurslid te benoemen. Wij zoeken nog een bestuurslid dat goed overweg kan met websites en de sociale media. Alle huidige bestuursleden zijn direct herkiesbaar. U kunt zich echter hiervoor kandidaat stellen.

U ziet, er zijn voldoende belangrijke zaken aan de orde. En dat alles voor een prettige woon- en/of werkomgeving in de mooie binnenstad van Deventer. Wij hopen dan ook dat u uw agenda kunt vrijmaken en in groten getale naar de bijeenkomst in Dansschool Eppink komt,            Polstraat 20. Samen staan we sterk.

Klachten overlast                                                                                                                                                         Wij hebben klachten gemeld over de nachtverlichting en lawaai in de vroege morgen plus nog enkele andere zaken. Zowel de Gemeente als de BAM verzoekt dit individueel te willen doen rechtstreeks aan: http://deventerstadhuiskwartier.nl/vragen-klachten Binnen twee dagen ontvangt men dan een schriftelijke reactie. Mocht dat niet het geval zijn meld ons dat dan zodat wij hierover weer in gesprek kunnen met de Gemeente en de BAM.

 

Mutatie 7 januari 2014                                                                      De algemene ledenvergadering is verplaatst naar zaterdagmorgen 1 februari 2014 van 10.30 -12.00 uur. Wij kunnen u dan volledig informeren over de stand van zaken inzake het wonen en werken tijdens de bouw van het nieuwe stadskantoor in relatie met mogelijke overlast en de voorzieningen rondom het stadskantoor. Denk hierbij aan parkeren van auto’s,  verkeerstromen, fietsenstallingen, verkeersoverlast etc., etc..

Convenantoverleg

Om de twee maanden komt het bestuur bijeen met een vertegenwoordiging van de opvang, politie en de gemeente. Vanmiddag was er zo’n vergadering. De overlast rondom de opvang in de Polstraat is al een lange periode teruggebracht tot een minimum. Betrokkenen zijn daar zeer tevreden over. Juist om het voorgaande vast te houden, blijven we bijeenkomen om  preventief te kunnen inspelen op het mogelijk te verwachten onheil. Soms zijn er structurele stappen nodig om te voorkomen dat het uit de hand loopt.

Mocht u overlast ervaren dan kunt u ons een mail (info@polstraat.nl) sturen of het telefoonnummer acute overlast bellen. (Tel:  06 48074006)

Mutatie 28 november 2013

Het bestuur van de vereniging heeft een algemene ledenvergadering uitgeschreven op zaterdagmorgen 18 januari 2014 van 10.30 -12.00 uur. De bijeenkomst vindt plaats in het pand van de dansschool Eppink. Wij hopen dat u de datum alvast in uw agenda reserveert.  U bent van harte welkom. Er is weer genoeg uit te wisselen.

De agenda wordt u begin januari toegezonden via de mail  of flyer in uw brievenbus.  Daarnaast komt de agenda de website onder het kopje nieuws.

Hieronder treft u een presentatie aan m.b.t. de bouw van het nieuwe stadskantoor.

Mutatie 2 november 2013

Enkele punten uit overleg met de gemeente op 8 oktober 2013

 

Aanwezig namens de bewoners: Theo Bruyns, Nieck Eppink en Gerard Westhoff, namens de gemeente: Margriet de Jager, Marcel Kossen, Hester Scholten en Renate Steffens

Afwezig m.k.: Gerard Freijzer(bewoner)

 

Op 15 oktober behandelt de Raad van State de tegen het bouwplan ingediende bezwaren. Bij een voor de gemeente negatieve beslissing zal een complete bodemprocedure worden doorlopen. Bij de Raad van State gaat het om een verkorte procedure die leidt tot een zogenaamde ‘voorlopige voorziening’. Bij de bodemprocedure wordt de zaak in zijn geheel behandeld voor de rechtbank. Alle feiten en omstandigheden in het geschil zullen daarbij worden meegewogen. Zo’n procedure is veel langer en kostbaarder. In dat geval verwacht de gemeente een vertraging van minstens een half jaar.

 

De gemeente gaat vooralsnog uit van een voor haar positieve uitspraak. In dat geval kan er op 16 oktober met voorbereidingen worden begonnen en naar schatting na een week of twee á drie met de fysieke bouwactiviteiten.

 

Voor die tijd zal de gemeente een kennismakingsavond organiseren voor de BAM en de buurtbewoners om de plannen te bekijken en wederzijds kennis te maken. Het is ook voor de BAM van belang om te weten wie er allemaal last gaan hebben van hun mooie activiteiten en hoe die daarover denken. Van belang dus om daar naar toe te gaan.

 

Begonnen zal worden met heien. Niet met dreunende klappen overigens. De palen zullen zonder veel lawaai en getril in de grond worden geschroefd. Dat hoeft niet te betekenen ‘geluidloos’. Ook bij het in de grond duwen van de damwand bleek een generator nodig die langdurig stond te loeien.

 

Het aanvoeren en plaatsten van de hei-installatie gaat wel nog wat logistieke problemen opleveren. Het af en aan rijden van grote vrachtwagens is überhaupt een probleem. Dit komt doordat er nogal eens overlastveroorzakende dingen tegelijkertijd worden uitgevoerd, zonder dat de gemeente daar veel invloed op kan uit oefenen. Vaak hebben ze ook niets met het stadhuisproject te maken. De gemeente probeert van alles. En heeft o.a. aan de afdeling toezicht gevraagd extra te letten op vrachtwagenverkeer dat buiten de toegestane uren en wegen in de stad is. Met de BAM wordt indringend gesproken over het inzetten van extra mensen om ook buiten de bouwtijden het verkeer rond de Duimpoort te regelen.

 

Wettelijk zijn de werktijden vastgesteld t